söndag 31 januari 2021

The Mercies.

Serie/series: Nej/No.
Författare/Author: Kiran Millwood Hargrave.
Genre: Historisk roman/historical novel.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 336.


(English below)


Handling: På den norska ön Vardö år 1617 sker en hemsk olycka som dränker öns alla män. Kvinnorna måste klara sig själva och ta över de traditionellt manliga uppgifter, som att fiska. Detta anses dock ogudaktigt och ses inte på med blida ögon. Maren förlorade både sin bror och far i stormen och försöker hantera förlusten samtidigt som hon försöker stöttas in mamma och broderns änka. Snart börjar det viskas om att stormen inte var naturlig och att ett omen hade setts, en val som simmat upp och ner, ett tecken på magiska inslag. Samerna har länge rest till Vardö och Marens svägerska är same, vilket inte heller är riktigt accepterat. Samerna ses som Djävulens hantlangare.

Ursa är en ung kvinna och dotter till en handelsman. Hon brukar mest umgås med sin sjuka lillasyster och vårda henne så gott hon kan. Men en dag kommer pappa hem med en man och säger att Ursa ska gifta sig. Mannen är från Skottland och ska bosätta sig på Vardö. Ursa har inte så mycket att säga till om utan får helt enkelt bara följa med. Vad hon inte vet är att hennes make är en häxjägare och livet blir med ens väldigt mycket tuffare.


Min åsikt om boken: Detta är en bok baserad på verkliga händelser och författaren har tidigare skrivit "The girl of ink & stars", som jag tyckte mycket om. "The Mercies" är en relativt stillsam bok, det händer inte så fasligt mycket men den är ändå väldigt spännande. Det finns något som liksom ligger i luften hela tiden, vilket får en att fortsätta läsa. Handlingen består mestadels om kvinnors maktlöshet, utsatthet och maktlystna män. Den målar upp strukturer som fanns då och som fortfarande finns idag på ett skickligt sätt utan att det blir för mycket, eller hur man ska uttrycka det. Jag gillar Marens och Ursas vänskap och de underliggande tonerna. Jag avskydde verkligen både hennes man och länsmannen över ön. Vilka skithögar! Men då vet man att författaren har porträtterat karaktärerna på ett skickligt sätt. Hur som, vill man har en relativt stillsam men spännande bok om makt, utsatthet och djup vänskap så är det här ett tips. Jag tyckte om den!

I betyg för den 4 av 5💀


Mitt favoritcitat ur boken: 

"She had thought she had seen the worst from this harbour, thought nothing could rival the viciousness of the storm. But now she knows she was foolish to believe that evil existed only out there. It was here, among them, walking on two legs, passing judgement with a human tongue."
- Sid 299.
💥        💥        💥        💥
Story: On the norweigan island Vardö in 1617 a horrible accident happens that drowns all the men. The women are left to fend for themselves and takes over the traditional male jobs, like fishing. This is seen as ungodly and is frowned upon. Maren lost both her brother and father in the storm and is trying to handle the loss along with supporting her mother and her brother's widow. Soon whispers about the storm not being natural is heard and that an omen had been seen, a whale that swam up side down, a sure sign of witchcraft. The sami people have long traveled to Vardö and Maren's sister-in-law is sami, which is not really accepted. The sami are seen as the servants of the Devil.
Ursa is a young woman and the daughter of a trader. She usually spends time with her sick little sister and cares for her as well as she can. But one day her father comes home with a man and says that Ursa is getting married. The man is from Scotland and will be settling on Vardö. Ursa doesn't get to have an opinion about it so she just does as she's told. What she doesn't know is that her husband is a witch hunter and life gets a lot harder after that.


My opinion about the book: This is a book based on true events and the author has previously written "The girl of ink & stars", which I liked very much. "The Mercies" is a pretty calm book, not much is happening but it's still pretty suspenseful. There's something lingering in the air all the time, which makes you keep reading. The plot is mostly about women being powerless, vulnerable and imperious men. It paints the structures that existed back then and that is still in action to this day, in a very skillful way without it getting too much. I like Maren's and Ursa's friendship and the underlaying tones. I really hated her husband and the Lensman of the island! What a pieces of assholes! But that's how you know the author did a great job portraiting the characters. Anywho, if you want a calm but thrilling book about power, vulnerability and deep friendship then this is a great tips. I really liked it!

I give it 4 out of 5💀

My favorite quote from the book: 

"She had thought she had seen the worst from this harbour, thought nothing could rival the viciousness of the storm. But now she knows she was foolish to believe that evil existed only out there. It was here, among them, walking on two legs, passing judgement with a human tongue."
- Page 299.

fredag 29 januari 2021

Echo North.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Joanna Ruth Meyer.
Genre: Fantasy, sagor/fairytale.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 389.

 


(English below)Handling: Echo bor i en liten by tillsammans med sin pappa och bror. Efter en traumatisk händelse i barndomen bär Echo stora ärr i ansiktet, vilket har gjort henne till något av en utböling. Byborna tror att hon har blivit märkt av Djävulen och undviker henne så mycket som möjligt.
När hennes pappa reser till storstaden och inte är tillbaka i rimlig tid blir Echo orolig. Hon ger sig ut i skogen för att leta och hittar honom nästan ihjälfrusen, vaktad av en stor, vit varg som ger henne ett ultimatum; bo tillsammans med vargen under ett berg i 1 år och rädda sin pappa eller vägra och låta pappa dö. Echo väljer att följa med vargen och hamnar i ett förtrollat hus där varje rum är ihopsytt med resterande rum. Där finns också ett spegelbibliotek och där träffar hon Hal, en ensam och vilse kille i sin egen ålder. Medan tiden går börjar rummen försvinna och Echo inser att hon måste komma på en lösning om hon ska kunna rädda både vargen och Hal från att också försvinna, men hur?


Min åsikt om boken: Det här var en väldigt speciell bok måste jag säga! Det är en blandning mellan ryska och nordiska sagor blandat med fantasy. Språket är väldigt speciellt, det flyter på så fint och vackert på nåt sätt. Ju mer man läser desto mer fastnar man. Den är lite seg i början innan saker och ting börjar ta sig, men sen är det en jäkla bergochdalbana utan dess like! Jag var inte alls beredd på vad som skulle komma, förutom en sak, vilket jag ju inte tänker avslöja så klart men den detaljen var ganska lätt att förutse. Men den stora twisten som kom senare var jag inte alls förberedd på och jag kunde definitivt inte sluta läsa när den väl kom! Jag var som klistrad vid boken.

Huset vargen bor i är magiskt och varje rum innehåller egna saker, bland annat spindlar som gör tråden som Echo använder för att sy ihop rummen. Sedan fanns det vattenplantor, som bokstavligt var plantor helt gjorda av vatten och jättemånga andra speciella rum som var intressanta. Det enda Echo absolut inte får göra är att lämna sitt rum efter midnatt eller tända lampan, om hon gör det kan det gå väldigt illa. Det var en kul detalj som höll spänningen vid liv, för tänk om... vad skulle hända då? Spegelbiblioteket var också häftigt och det är precis vad det låter som; speglar som var som böcker förutom att man kunde kliva in i berättelserna om man rörde vid spegeln. Det gillade jag!
Hur som, en jättespännande och bra bok som jag läste ut inom ett dygn för den var så himla bra. Kan verkligen rekommendera den!

I betyg för den 4.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"He lunged against the trap, desperate and screeching, but it held him, the metal jaws biting deeper and deeper, down to the bone. The wolf grew more frantic with each passing second and I started digging, tearing into the dirt around the stake and chain connected to those ugly metal jaws. The stake loosened. The wolf gave one last desperate yank and pulled it free.
For and instant, joy and triumph filled me up. He leapt toward me in a blur of white, the trap and chain rattling behing him and slammed into me with the force of an avalanche. Everything was all at once falling and fear, an impossible weight. Darkness."

- Sid 3.
💥        💥        💥        💥
Story: Echo lives in a small village with her father and brother. After a trauma in her childhood that left her with huge scars on her face, she has become somewhat of an outsider. The villagers think she's been marked by the Devil and avoid her as much as possible.
When her father travels to the big city and doesn't return Echo grows anxious. She heads out into the woods to look for him and finds him almost frozen to death, guarded by a huge, white wolf that gives her an ultimatum; live with the wolf under a mountain for 1 year and save her father or refuse and her father will die. Echo chooses to go with the wolf and ends up in an enchanted house, where each room is sewn together with the other rooms. There's also a mirror library and that's where she meets Hal, a lonely and lost boy in her own age. While time passes the rooms starts to disappear and Echo realises that she must find a solution to save both the wolf and Hal from disappearing too, but how?


My opinion about the book:
This is a very special book! It's kind of a mix between russian and nordic fairytales with a pinch of fantasy. The storytelling is also special, it flows so smoothly and beautiful in a way. The more you read the more stuck you get. It's a little bit slow in the beginning before things happen but when it does it's a wild ride! I was not prepared for what was coming, except for one thing, that I wont reveal of course, but that "thing" was fairly easy to spot. But when the huge twist came I was not prepared at all and I couldn't stop reading! I was glued to the book.

The house the wolf lives in is magical and each room is one of a kind, like the spiders making the thread Echo uses to sew together the rooms with. Then there are water plants, which is literally plats made of water and many other very special rooms that were interesting. The only thing Echo is forbidden to do is to leave her room after midnight or turn on the light, if she does than things can go very wrong. That was a fun detail that kept the suspense up, because what if... What would happen then?
The mirror library was also cool and it's exactly what it sounds like; mirrors acting like books except you could step into the stories with a touch on the mirror. I liked that!
Anyway, this was a thrilling and awesome book that I finished in like 24 hours because it was that good. I really recommend it!

I give it 4.5 of 5💀 


My favorite quote from the book:

"He lunged against the trap, desperate and screeching, but it held him, the metal jaws biting deeper and deeper, down to the bone. The wolf grew more frantic with each passing second and I started digging, tearing into the dirt around the stake and chain connected to those ugly metal jaws. The stake loosened. The wolf gave one last desperate yank and pulled it free.
For and instant, joy and triumph filled me up. He leapt toward me in a blur of white, the trap and chain rattling behing him and slammed into me with the force of an avalanche. Everything was all at once falling and fear, an impossible weight. Darkness."

- Page 3.

tisdag 26 januari 2021

Dracula - Myt och verklighet/Dracula - Myth and reality.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Katarina Harrison Lindbergh.
Genre: Fakta/Non fiction, historia/history, folktro/folklore
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 158.


(English below)


Handling: Var fick Bram Stoker sin inspiration ifrån när han skrev sin succébok om vampyren Greve Dracula? Vad har fursten Vlad III Dracul av 1400-talets Valakiet med vampyrer att göra och var kommer ens denna varelse ifrån? Det och mycket mer får man reda på i den här boken!


Min åsikt om boken: Jag har varit väldigt fascinerad av Vlad Tepes sen tonåren, mest på grund av alla historier om honom, som man ju vet nu är rent hittepå, men han var spännande på nåt sätt. Vem pålar 20 000 människor levande och äter middag bland alla plågoskrik? Ja, inte Vlad uppenbarligen men det var den bild som spreds och fortfarande sprids. Han blev på nåt sätt ihopkopplad med vampyren Greve Dracula och de två lär nog fortsätta sida vid sida även i framtiden.
Boken är väldigt spännande och det märks att författaren har gjort ett gediget faktaarbete. Dels får man veta mer om Vlad Tepes och dels var myten om vampyrer kommer ifrån och vad man trodde att en vampyr var samt gjorde. Sedan kommer Bram Stoker in och odödliggör den här varelsen som i princip bara har växt i popularitet sedan dess. Det var dock inte han som kopplade ihop Vlad Tepes med Greve Dracula, utan det är ett senare/modernare påfund faktiskt. Boken är full av fakta, historia och folktro. Även i Sverige finns det gravfynd som pekar på att den begravde har ansetts vara en vampyr. Väldigt spännande! Trots all fakta är den fortfarande lättläst, underhållande och riktigt bra. Helt klart en ny favorit!

I betyg får den 4.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"En av de äldsta nedtecknade vampyrhistorierna kommer från Alnwick i England. Den härrör från 1100-talet. Invånarna i byn Alnwick hemsöktes av en död adelsman. Han hade levt ett ont, utsvävande liv och döden gav honom därför ingen ro. Om nätterna härjade han i byn och spred en fruktansvärd smitta. Många dog och andra flydde från Alnwick."
- Sid 57.

💥        💥        💥       💥

Title: This book doesn't have an english title so I just translated it.

Story: Where did Bram Stoker get his inspiration from when he wrote is famous book about Count Dracula? What has the ruler Vlad III Dracul of 15th century Valakia to do with vampires and where does this creature come from? That and so much more is revealed in this book!


My opinion about the book: I've been fascinated by Vlad the Impaler since I was a teenager, mostly because of all the stories about him, that we now know are fabricated but he was exciting for some reason. Who impales 20 000 people alive and eats dinner in the middle of all the tortured screams? Well, not Vlad obviously but that was the image that was spread around and is still very much alive. He somehow became connected to the vampire Count Dracula and those two will probably still be one and the same in the future.
The book is very suspenseful and it's very clear that the author has done a lot of research. You get to know more about Vlad the Impaler and where the myth about vampires comes from and what people thought a vampire was and did. Then Bram Stoker came along and immortalized this creature that has pretty much just grown in popularity since then. It was not him though that connected Vlad with Count Dracula. That's a more recent thing actually. The book is packed with facts, history and folklore. Even in Sweden grave goods have been found that points to the buried being seen as a vampire. Very exciting! Despite all the facts it's easily read, entertaining and really good. A new favorite for sure!

I give it 4.5 of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"One of the oldest written down vampire story comes from Alnwick in England. It's from the 1100's. The villagers in Alnwick were haunted by a dead nobleman. He had lived an evil and dissolute life and death gave him therefore no peace. During the night he ravaged the village and spread a horrible sickness. Many died and others fled from Alnwick."
- Page 57

måndag 25 januari 2021

Nytt i hyllan del 3/News on the shelf part 3

(English below)

Nu har vi äntligen kommit till den sista delen av nyinkomna böcker. "The hate u give" köpte jag tillsammans med klassikerna från Adlibris och "Spåren efter dig" är ännu en vinst från Omnible. Inte heller böcker jag vanligtvis brukar läsa, men jag tror att "The hate u give" kan vara riktigt bra, jag hoppas det i alla fall! Jag har hört och sett bra omdömen om den, så håller tummarna.


Har ni läst nån av dem?


We have finally arrived to the last part of newly arrived books. "The hate u give" was bought together with the classics from Adlibris and "Spåren efter dig" (original title: "The Disappearance") is yet another win from Omnible. Not the kind of books I usually read, but I think "The u give" could be really good, at least I hope so! I've seen and heard positive comments about it, so keeping my fingers crossed.

Have you read any of them?

fredag 22 januari 2021

Överenskommelser/Agreements.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Simona Ahrnstedt.
Genre: Historisk roman/historical novel, romantik/romance.
Spåk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 377.


(English below)


Handling: Beatrice Löwenström är en ung kvinna som bor hos sin farbror och hans familj i Stockholm i slutet av 1880-talet. Livet hos farbrodern är ingen dans på rosor, snarare tvärtom, men för en gång skull får Beatrice uppleva operan tillsammans med sin älskade kusin och det är även då hon möter Seth Hammerstaal, en rik och eftertraktad ungkarl. Efter den kvällen verkar de stöta på varandra överallt och det tar inte lång tid innan de får känslor för varandra men de hinner knappt lära känna varandra innan illasinnade krafter sätter käppar i hjulet för dem. Avtal har ingåtts och det är ingen som bryr sig vad Beatrice tycker eller känner om det. Hon ska bara lyda och göra sin plikt.


Min åsikt om boken: Simona Arhnstedt har skrivit många bra böcker som jag har läst och tyckt om, men den här var lite sisådär. Först och främst tycker jag det är lite av en förenklad utväg att använda sig av brist på kommunikation mellan två karaktärer (speciellt inom romantik för det har gjorts så många gånger redan) och jag tål inte riktigt såna personer, fiktiva eller verkliga. Hur svårt är det att öppna munnen och säga nåt? Tydligen är det lättare att bara vara tyst och låta missförstånd fortsätta och växa sig större. Sånt gör mig frustrerad. Sedan kände jag att vissa scener var lite väl råa och det kan vara problematiskt att porträttera övergrepp bara för att få fram hur onda vissa karaktärer är. Det går att göra det utan att ha med grova övergrepp. Men, samtidigt så existerar ju såna personer och det är ju ett enkelt sätt att verkligen visa hur vidrig en person är. Så det är väl både positivt och negativt.
Jag tyckte boken var lite väl lång och lite segdragen emellanåt. Beatrice och Seths konstanta missförstånd och osäkerhet var tyvärr rätt klyschig och pågick extremt länge. För min del hade boken varit mer intressant och behaglig om den hade kortats ner lite. Tempot kunde också ha varit högre. Men överlag var det en ok bok.

I betyg får den 3 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"Planen var så enkel, så vacker. Allt som nu behövdes var ett par väl valda ord till de rätta personerna och hans sociala isolering skulle äntligen vara över. Hon skulle lida förstås, men hon skulle foga sig - hon hade inget val."
- Sid 7.
💥         💥         💥        💥
Title: This book doesn't have an english title so I just translated it from swedish.


Story: Beatrice Löwenström is a young woman living with her paternal uncle and his family in Stockholm in the end of 1880's. Her life with her uncle is not easy, quite the opposite, but for once Beatrice get to experience the opera together with her beloved cousin and that's when she meets Seth Hammerstaal, a rich and coveted bachelor. After that night they seem to bump into each other everywhere and it doesn't take long for them to develope feelings for one another. They hardly have the time to get to know each other before wicked forces stops them in their tracks. Agreements have been made and no one cares what Beatrice is feeling or thinking about it. She just has to obey and do her duty.


My opinion about the book: Simona Arhnstedt has written a lot of great books that I've read and liked, but this one was a bit so-so. Firstly I think it's an easy way out to use lack of communication between two characters (especially when it comes to romance because it has been done so many times already) and I can't stand people like that, made up or real. How hard is it to open your mouth and say something? Apparently it's easier to be silent and let misundertandings continue and let them grow even bigger. Stuff like that makes me frustrated. Besides that I also felt that certain scenes were a bit too brutal and it can be problematic to use abuse as a way to show how evil some characters are. It can be done without serious abuse. But at the same times people like that do exist and it's an easy way to show just how vile a person is. So it's both positiva and negative.
I thought the book was a bit too long and slow at times. Beatrice's and Seth's constant misunderstandings and insecurities was a bit too clichéd and went on for a very long time. I think the book had been more interesting and pleasent to read if it had been shorter. The pace could have been faster too. But overall it was an alright book.

I give it 3 out of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"The plan was so simple, so beautiful. All that was needed now was a few chosen words to the right people and his social isolation would finally be over. She would suffering of course, but she would submit to it - she didn't have a choice."
- Page 7.

torsdag 21 januari 2021

Nytt i hyllan del 2/News on the shelf part 2.

 (English below)

När svärföräldrarna var och hälsade på för att överraska maken på hans 35 årsdag hade svärmor med sig tusen kassar (det är standard, haha). En av kassarna innehöll böcker som hon nyligen läst och ville ge bort till mig, då vi båda älskar böcker. Jag är ju lite kräsen av mig vad gäller böcker, så vi får väl se om nån faller mig i smaken. Det här är inga böcker som jag vanligtvis skulle intressera mig av men samtidigt har man ju hört/sett folk som tyckt bra om vissa av dem jag fick, så det kan bli spännande.

Har ni läst nån av böckerna nedan och vad tyckte ni i så fall?


When my parents-in-law came to surprise Le Husband on his 35th birthday my mother-in-law had like 1000 bags with her (which is common, haha). One of the bags contained books that she had recently read and wanted to give to me, since we both love books. I'm a bit picky when it comes to books so not sure if any one of them will be my cup of tea. They're not the kind of books I would normally read but at the same time I've seen/heard great things about some of them, so who knows.

Have you read any of the books above and if so, what did you think?

tisdag 19 januari 2021

The Witch's Boy

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Kelly Barnhill.
Genre: 9-12 år/Middle grade, fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 372.


(English below)Handling: Ned bor i en mindre by tillsammans med sina föräldrar. På grund av en traumatisk olycka har Ned slutat tala och när han väl försöker fastnar orden. Neds mamma är en beryktad häxa som hjälper folk runt omkring med sjukdomar, skador och liknande, men samtidigt är hon väldigt fruktad. Hon är en sorts väktare över en mystisk och utomjordisk magisk kraft som förvaras i en lerkruka. Magin är svår att styra och det kostar att använda den.
En vacker dag attackeras Neds hus när han är ensam hemma av en banditkung och han har inget annat val än att ta magin och fly ut i skogen som hemsöks av spöken och monster. Hans mål är att bli av med banditkungen i skogen och sedan återvända hem och låta hans mamma ta hand om magin igen, men det verkar som att ödet vill något helt annat...


Min åsikt om boken: Jag uppskattade att boken handlade om en osäker och tyst pojk som stammade, för det känns inte så vanligt. Jag gillade också att Áine, flickan i skogen, var självsäker, kunnig och hade skinn på näsan. Det är befriande när man får träffa på osäkra pojkar och självsäkra flickor för en gång skull för annars är det oftast tvärtom. I helhet tyckte jag väl att boken var sådär. Handlingen i sig var väl intressant men den kändes inte så engagerande. Jag älskar annars fantasifulla middle grade-böcker men det tog nästan 2/3 av boken innan nåt faktiskt hände, så den var ganska seg. Vissa scener drogs ut i all evighet kändes det som. Så mja, den var väl överlag ok men inte så mycket mer än så.

I betyg får den 2.5 av 5💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"The wrong boy", her mother whispered, her voice as rough and dry as a mouthful of sand. She coughed. "The wrong boy will save your life, and you will safe his. And the wolf -" She chocked and shuddered.
- Sid 18.

💥       💥        💥       💥

Story: Ned lives in a small village with his parents. Because of a traumatic accident Ned has stopped talking and when he tries the words get stuck. Ned's mom is a famous witch that helps people with diseases, injuries and so on, but at the same time she is feared. She is a kind of guardian over a mystical and outworldly kind of magic that is stored in a clay pot. The magic is hard to control and it costs a lot to use it.
One day Ned's house is attacked while he's home alone by a bandit king and he has no other choice than to take the magic and flee out in the forest that is haunted by ghosts and monsters. His goal is to get rid of the bandit king in the forest and then return home and let his mom take care of the magic again, but fate seems to have other things in store for him...


My opinion about the book: I appreciated that the book was about a unsecured and quiet boy with a stammer, because that doesn't seem to be so common. I also liked Áine, the girl in the forest, who was confident, with a lot of knowledge and thick skin. It felt liberating to meet uncertain boys and confident girls, because it's almost always the other way around. Overall I think the book was alright. The plot itself was interesting but it didn't feel that engaging. I normally love imaginative middle grade books but it almost took 2/3 of the book before something actually happened, so it was pretty slow. Some scenes were prolonged for eternity it felt like. So yeah, it was average but not much more.

I give it 2.5 out of 5💀


My favorite quote from the book:

"The wrong boy", her mother whispered, her voice as rough and dry as a mouthful of sand. She coughed. "The wrong boy will save your life, and you will safe his. And the wolf -" She chocked and shuddered.
- Page 18.

lördag 16 januari 2021

Nytt i hyllan del 1/News on the shelf part 1.

(English below)


Det har skramlat in lite böcker igen. Jag fick nämligen ett tips från Snowglitterbooks story på instagram om att Adlibris hade rea på klassiker i pocket, vilket ju passar perfekt i och med att jag vill försöka läsa klassiker det här året. Köpte hem 4 böcker och tillsammans med de klassiker jag redan har olästa hemma blir det ändå runt 8-9 st. Borde räcka för det här året.

Har ni läst nån klassiker eller finns det nån ni vill läsa?


Some new books have found their way home to me. I got a tips from Snowglitterbooks' instagram story that Adlibris hade a sale on classics on paperback, which fits me perfectly since I want to tro and read more classics this year. I bought 4 and together with the classics I already have unread at home I think I now have around 8-9 of them. Should probably last me the entire year.

Have you read any classics or is there anyone you'd like to read?

tisdag 12 januari 2021

Tell, or the Adventures in Themiddle.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: L.N. Mayer.
Genre: 9-12 år/Middle grade.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 288.

(English below)


Handling: Tell bor på en internatskola för problematiska pojkar. En natt vaknar han upp och ser en sorts varelse stå vid sin plågoandes säng. Utan att riktigt förstå hur är pojken och varelsen helt plötsligt bara borta. Rektorn på skolan hittar Tell vid pojkens tomma säng och han blir därmed utkastad ur skolan utan närmare förklaring.
Väl hemma upptäcker Tell ett brev från sin far där det påstås han har gått bort, men det tror inte Tell på. Fadern var alltid en riktig skojare, så det hela måste vara ett skämt. Men när ett par okända män från barnhemmet kommer till huset börjar Tell få panik. Han rymmer och hamnar på ett väldigt konstigt ställe, där han försöker få tag på den konstiga varelsen och lösa mysteriet med den försvunna pojken.


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsexemplar, tack så mycket till författaren för det! 🙏
Den här boken är jättesvår att förklara för jag förstod knappt nånting. Jag tänkte först att det kanske var på grund av mig, att det inte är min typ av bok eller att den bara flög mig rakt över huvudet, men efter att ha googlat andras åsikter om den är jag inte ensam om det. Handlingen har knappt nån förklaring eller koppling till nånting och vissa karaktärer pratar så osammanhängande att man inte förstår grejen. Först tyckte jag att den var lagom knasig, lite knäpp sådär, men sen höjdes den nivån så mycket att jag inte förstod nånting. Den är bara 288 sidor lång men redan innan jag kommit 100 sidor in kändes det som att jag hade läst minst det dubbla.
Jag förstod inte karaktärerna. De var så vimsiga och i princip dementa utan förklaring. Tell har nån sorts förmåga att ge sin fantasi en fysisk kropp, vilket tydligen är farligt eller förbjudet i Themiddle. Men ingen närmare förklaring till varför eller ens hur. Ingen förklaring till om Tells "hemstad" tillhör samma värld som Themiddle eller om han färdats till en helt annan värld eller hur. I Themiddle har i princip allt ett "the" framför sig. Men varför? Ingen aning. En av karaktärerna är två personer samtidigt fast med ett sinne. Hur? Varför? Ingen aning. Förstod noll. Jag vet mer om hur omgivningen såg ut än vad boken handlade om. Rena kaoset och inget som riktigt föll mig i smaken. Förstod inte heller vad karaktärerna hade för syfte. Vad bidrog de med? Det fanns ingen röd tråd alls. Idén var bra och kul, men utförandet kunde verkligen ha varit bättre. Om jag skulle beskriva boken med ett ord skulle det vara förvirring.

I betyg får den 1.5 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"Pardon me, Theconsular," Herman apologized, "let me rephrase. Who gave a bunch of ol' farts like yourself permission to play here?"
- Sid 75.
💥        💥        💥       💥
Story: Tell lives in a bording school for troubled boys. One night he wakes up and sees a sorts of creature stand by his bully's bed. Without really understanding how the boy and the creature disappears. The proctor of the school finds Tell by the boy's empty bed and he is shortly there after thrown out of the school without explanation.
When Tell arrives home he discovers a letter from his father where it is said that the father had died, but Tell doesn't believe it. His dad was somewhat of a prankster so it must be a joke. But when a couple of unknown men from the orphanage arrive at the house Tell is panicked. He runs away and ends up in a very strange place, where he's trying to find the weird creature and solve the mystery with the missing boy.


My opinion about the book: This was a review copy from the author, thank you very much!🙏
This book is really hard to explain because I pretty much didn't understand a thing. I first thought that it might be just me, that it was not my type of book or that it just flew over my head, but after googling other people's opinion I realised I'm not alone. The plot doesn't have any explaination or connection to anything and some characters talk so incoherently that you don't understand a thing. At first I thought it was a bit whacky but that level just went up so much that I just didn't understand what was going on. The book is just 288 pages long but before I had even read 100 pages it felt like I had read at least twice as much.
I didn't understand the characters. They were so whimsical and practically demented without explanation. Tell has a sort of ability to give his imagination a physical body, which apparently is dangerous or forbidden in Themiddle. But there's no explanation as to why or even how. No explanation to where Themiddle is from Tell's "hometown". Is it the same world or did he travel to another one? If so, how? In Themiddle pretty much everything has a "the" in front of it. But why? One of the characters is two people at the same time but with one mind. How? Why? I didn't understand it. I know more about the surroundings than what the book was about. It felt chaotic and it wasn't my cup of tea at all. I also didn't understand what the purpose was with the characters. What did they bring to the story? There was no red thread at all. The idea was good and fun but the execution could have been so much better. If I were to describe this book with one word it would be confusing.

I give it 1.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

"Pardon me, Theconsular," Herman apologized, "let me rephrase. Who gave a bunch of ol' farts like yourself permission to play here?"
- Page 75.

lördag 9 januari 2021

Alla lästa böcker i december/ All the books I read in December.

(English below)

Jag kom på att jag inte hade visat böckerna jag läste förra månaden så lika bra att göra det. Allt som allt blev det bara 6 böcker (mot 8 st vissa andra månader) men, allt över 0 är bra! Man ska inte ha för höga krav på sig.
Den bästa i högen var helt klart "Den röda falken" av Caroline Hurtig. Älskade den från start till slut!
Den största besvikelsen var tyvärr "Ruthless Gods" av Emily A. Duncan. Jag hoppas dock att sista boken i trilogin ska väga upp för den här katastrofen.

Hur gick det med er läsning förra månaden?


I just remembered that I haven't shown the books I read last month, so I better get to it. Over all I read just 6 books (compared to 8 some months) but, everything over 0 is good! One shouldn't have too high demands.
The best one in the pile was without a doubt "Den röda Falken" (the red falcon) by Caroline Hurtig. I loved it from the start to the end!
The greatest disappointment was unfortunately "Ruthless Gods" by Emily A. Duncan. I do hope that the last book in the triology will weigh up for this catastrophy.

How was your reading last month?

onsdag 6 januari 2021

Nattavaara.

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Margit Richert & Thomas Engström.
Genre: Dystopi/Dysopia.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 337.


(English below)


Handling: En del av Norrland har brutit sig loss från Sverige och skapat en egen republik vid namn Nordmark. Världen plågas av klimatförändringar, flera pandemier och hungersnöd. Det är svårt att odla, djuren är färre och elen är borta sedan länge.
16-åriga Erik upptäcker sina döda föräldrar i bastun och snart blir han och hans syster utkastade ur byn av byarådet. Erik tänker ta sig till Kiruna, mitt i Nordmark för att kräva tillbaka sitt hus av byarådet men det är en lång vandring, speciellt med en 9-årig syster i släptåg. 

Marja bor tillsammans med Mårten i ett litet torp ute i ödemarken. Det är marknad en bit bort och Mårten har gett sig dit för att hitta något användbart men kommer inte tillbaka hem. Marja råkar hamna i händerna på ett kriminellt gäng men för att överleva tänker Marja göra allt hon kan. Hon måste hitta Mårten innan det är för sent.


Min åsikt om boken: Jag är oftast skeptisk mot svenska böcker, för jag upplever att de saknar djup. Jag har inte läst många svenska böcker som kan matcha engelska böcker vad gäller karaktärernas djup. Det är oftast lite platt och tvådimensionellt. Först tyckte jag att även Nattavaara var sån. Karaktärerna saknade djup och allt kändes så platt. Jag kände ingen koppling till dem men det ändrades faktiskt med tiden! Vi får först följa Erik och Marja, vilket är en bra start till den här världen och dess historia. Sedan dyker även personer från Nordmark upp och det blir med ens ännu mer spännande. Istället för att man får berättat för sig vad som hänt eller att det är på ett visst sätt, får man det till sig via karaktärerna och det är precis så det ska vara.
Det fanns ingen karaktär som jag ogillade eller tyckte var orimlig. Det kändes nästan som att man var där i handlingen och upplevde allt tillsammans med karaktärerna och att det var på riktigt! Vi är ju trots allt mitt i en pandemi så inget i boken kändes osannolikt. Det var både en häftig och läskig känsla. Allt som allt tyckte jag väldigt mycket om Nattavaara. Den är precis lagom lättläst, intresseväckande och trots ämnet känns den inte alls tung.

I betyg får den 4 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"Man hade inte ens behövt slå ihjäl en massa, det hade räckt att bara inskränka rätten att föda barn. Säg att var tionde par hade fått rätt att föröka sig, och med ett enda barn. Om de hade infört ett sånt system nån gång senast 1990 eller 2000, då hade det gått att vända skutan. Resurserna hade räckt och det hade funnits tid till att ta fram nya energikällor, nya odlingssätt, nya kostvanor, nya transportsätt, alltihop. Men de jävla nötterna skulle ha sin eviga, liberala tillväxt."
- Sid 121.
💥       💥       💥        💥

Story: A part of Norrland (most nothern parts of Sweden) has broken off from Sweden and founded their own republic called Nordmark. The world is plagued by climate change, several pandemics and starvation. It's hard to grow crops, the animals are fewer and the electricity has been gone for a long while.
16 year old Erik discovers his dead parents in the sauna and soon he and his sister are thrown out from the village by the village elders. Erik is going to Kiruna, in the middle of Nordmark and claim back his home but it's a long walk, especially with a 9 year old sister in tow.

Marja lives with Mårten in a small cottage in the middle of nowhere. There's a market some distance away and Mårten goes there to find something useful but never returns home. Marja ends up in the hands of a criminal gang but she'll do anything to survive. She must find Mårten before it's too late.


My opinion about the book: I am often sceptic towards swedish books because I find them lacking depth. I haven't read many swedish books that can match english books when it comes to the depth of the characters. It's often a bit flat and two dimensional. At first I thought Nattavaara was like that. The characters lacked depth and everything felt a bit flat. I didn't feel any connection to them but it changed with time! We first follow Erik and Marja, which is a good start into this world and its' history. Later on more characters from Nordmark show up and it gets a lot more suspenseful. Instead of getting told what has happened or that things are a certain way, you get it through the characters and that's how it's supposed to be.
There are now characters that I disliked or thought were unrealistic. It almost felt like you were there in the story and experienced everything with the characters and that it was real! We are in a pandemic right now so nothing in the book felt over the top or unrealistic. It was a cool yet scary feeling. Over all I liked Nattavaara a lot. It's just right when it comes to being easily read, interesting and despite the subject, not heavy at all!

I give it 4 out of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"You would have needed to kill a lot of people, it would have been enough to just restrict the right to produce children. Say that 1 in 10 couples had the right to reproduce and with only one child. If they had introduced a system like that in 1990 or 2000 at the latest, it would have been possible to stop it. The resources would have lasted and there would have been time to find new energy resources, new ways of growing crops, new dietry habits, new transportation ways, all of it. But those fucking idiots just had to have their eternal, liberal growth.
- Page 121.

söndag 3 januari 2021

Lässummering 2020 / Reading summary 2020

(English below)


Då var det dags att summera föregående år. Jag har oftast inget direkt mål med min läsning, jag gillar bara att läsa och dela med mig av de böckerna jag läser. Men jag vill så klart försöka läsa fler böcker än föregående år, även om jag inte håller stenkoll på hur mycket/lite jag läser. Jag brukar spara det till slutet av året eller början av det nya året.
År 2018 läste jag totalt 76 böcker och det var det första året jag började skriva upp, recensera och instagramma om de böcker jag läste. År 2019 läste jag faktiskt bara 2 böcker mer, alltså 78 st. Jag hade väl hoppats att jag hade kommit upp till 80 st under 2020 men icke. Det landade faktiskt på 78 st igen! Det var ju lite underhållande att det blev exakt samma summa som föregående år. Utöver det antalet böcker läste jag även 4 serietidningar. Inte så många, så det borde jag bli bättre på.

Topp 12 under 2020 var dessa:
The Witch's Kind av Louisa Morgan.
The Girl in Red av Christina Henry.
The Princess Beard av Delilah S. Dawson & Kevin Hearne.
God's Demon av Wayne Barlowe.
Decagon av Capes.
We are the Dead av Mike Shackle.
The binding av Bridget Collins.
Maskeradnatten av Alice Ekström.
Gideon the Ninth av Tamsyn Muir.
Dread nation av Justina Ireland.
When Women Ruled the World av Kara Cooney.
Den röda falken av Caroline Hurtig.


Hur såg 2020 ut för er?


It's time for a summary of previous year. I usually don't have a certain goal with my reading, I just like to read and share the books I've read. But I would like to read more books than previous year, even though I don't keep track of how much/little I read. I usually save that for the end of the year or the beginning of the new year.
In 2018 I read a total of 76 books and that was my first year of keepin track of what I read but also when I began reviewing and instagramming all the books I read. In 2019 I only read 2 more books, so a total of 78. I had hoped to reach 80 books during 2020 but no. It actually ended up on 78 books again! Funny it landed on the exact same number as previous year. I also read 4 comic books on top of that, which is not many but I hope I'll read more this year.

Top 12 of 2020 was these:
The Witch's Kind by Louisa Morgan.
The Girl in Red by Christina Henry.
The Princess Beard by Delilah S. Dawson & Kevin Hearne.
God's Demon by Wayne Barlowe.
Decagon by Capes.
We are the Dead by Mike Shackle.
The binding by Bridget Collins.
Maskeradnatten by Alice Ekström.
Gideon the Ninth by Tamsyn Muir.
Dread nation by Justina Ireland.
When Women Ruled the World by Kara Cooney.
Den röda falken by Caroline Hurtig.


How was 2020 for you?

fredag 1 januari 2021

Läsplaner för 2021 / Reading plans for 2021.

(English below)


Gott nytt år på er! Nu håller vi tummarna för att 2021 blir mycket bättre än föregående skitår. Det var inte mycket som gick bra då för min del i alla fall. Men nu tar vi nya tag.
Jag brukar inte göra upp planer vad gäller min läsning utan kör på som jag brukar, men nu känner jag ändå för att sätta upp ett mindre mål. Jag vill läsa om Grishaverse-trilogin av Leigh Bardugo med tanke på att det snart kommer en tv-serie baserade på den och Six of Crows-böckerna. Senaste jag läste Grishatrilogin var ju säkert 7 år sedan så jag minns inte så mycket. Jag är inte den som brukar läsa om böcker heller, men nu får jag nog ändå göra det om jag ska hänga med i serien.
Sedan vill jag försöka läsa ett par klassiker under året. Exakt vilka vet jag inte ännu. Jag har några i mina ägor men jag tar gärna emot tips! De få klassiker jag har läst har varit sådär (bl.a. "Dorian Grey" av Oscar Wilde på originalspråk, vilket innebär 1800-talsengelska och skrivande), så det är därför jag har undvikit det men samtidigt kan det ju finnas ett par pärlor som är värda att läsas.

Har ni några läsmål/planer för 2021?


Happy new years! Let's hope 2021 will be a lot better than last year's disaster. Not much went well for me last year but let's start fresh again.
I usually don't have plans regarding my reading, I just keep going like I've always done but I do feel like I should have a smaller goal this year. I want to reread the Grishaverse triology by Leigh Bardugo because of the upcoming tv-serier based on that and the Six of Crows books. I think it was 7 years ago I read the Grishaverse books last time, so I don't remember much. I normally don't reread books either, but I guess I have to now if I want to keep up with the tv-serier.
I also want to try and read some classics during the year. I don't know for sure which ones. I have some on my shelves but I would gladly take suggestions! The few classics I've read have been a bit so-so (like "Dorian Grey" by Oscar Wilde on original language, which means 1800's english and writing), so that's why I've avoided them but at the same time there could be a couple gold nuggets worth reading.

Do you have reading goals/plans for 2021?

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...