söndag 27 december 2020

Jul i krinolin / Christmas in crinoline.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Amanada Hellberg.
Genre: Romance, historia/history, övernaturligt/paranormal.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 344.


(English below)


Handling: Den unga Lovisa Lind arbetar hos fru Brask i hennes gottebod i Ulltuna år 1870. Hennes liv har varit svårt och minnen plågar henne. Hon försöker fly sitt förflutna men att byta stad verkar inte ha hjälpt, därför planerar hon att emigrera till Amerika. Men först måste hon jobba ihop de sista pengarna till biljetten och hjälpa fru Brask att baka karameller till en vinterbal på Mollberga gods.

Valdemar von Drever är baron och ägare av Mollberga gods. Han är änkling sedan länge och elaka tungor sprider rykten om både honom och hans tidigare äktenskap. Valdemar lever inte det lyxliv många tror, istället är han isolerad, vresig och bär på ett svårmod.

När Lovisa och Valdemars vägar korsas förändras allt, för dem båda. Men vågar de ta chansen? Kan de släppa de höga murar de har byggt upp runt sig?


Min åsikt om boken: Jag har sett väldigt många delade meningar om den här boken, så det var roligt att få läsa den själv och se var man ställer sig. Jag tycker boken rent generellt var bra och mysig. Karaktärer som Lovisa, fru Brask och Beata går alltid hem hos mig! Lovisa var rakryggad, ärlig men ändå ödmjuk. Fru Brask var en bestämd men snäll kvinna med ett sinne för både affärer och gottesaker medan Beata kändes som en fri själ, då hon klädde sig i manskläder, dansade på bord och var inte rädd för att ta plats. Riktigt härliga karaktärer!
Handlingen består egentligen av en salig blandning; både kärlek, historia och spöken. Lite otippat men jag tycker ändå det funkar. Jag vet att vissa ansåg att det kändes oseriöst och konstigt att även tillföra spöken, men jag tyckte att det funkade bra eftersom de hade ett ganska specifikt syfte. De flesta äldre byggnader har ju egna spökhistorier, så det kändes väldigt passande.
Sen kan jag hålla med om att just romantiken var lite outvecklad. När Lovisa och Valdemar kärar ner sig i varandra märks det inte så tydligt och det går väldigt fort, vilket inte kändes realistiskt. Jag har ju också svårt för veliga människor, påhittade eller ej, så ett tag blev det lite tjatigt med deras inre monologer; "Tycker han/hon om mig? Ja? Nej? Kanske?" osv, om och om igen.
Överlag gillar jag boken. Den var lagom lättsam och någorlunda trovärdig. Jag gillar den otippade vägen fram till slutet (som ändå var ganska förutsägbart) och karaktärernas utveckling.
I betyg får den 4 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"Orörlig som en stenstod väntade han, den svartklädde, med stövelklädda fötter brett isär och med ridpiskan nonchalant dinglande i händerna. Den högdragna blicken utstrålade kallblodigt ointresse. De få gånger Valdemar hade sett mannens skräckinjagande svarta hingst tyckte han sig sett en spegling av samma grymhet i djurets mörka ögon. Den första gången, kort efter Rebeckas död, hade Valdemar hört de väldiga hovarna klappra på avstånd och när han sett budbäraren närma sig på sitt vidunder hade han för en kort sekund fått gör sig att det var Döden själv som kom jagande."
- Sid 37.
💥        💥        💥        💥

Title: This book doesn't have an english title so I just translated it from swedish into english.


Story: The young Lovisa Ling works for mrs Brask in her candy boutique in Ulltina in the year of 1870. Her life has been hard and memories har tormenting her. She's trying to flee her past put to change cities doesn't seem to have helped and therefore she's going to emigrate to Amerika. But first she has to save the last coins to pay for the ticket hand help mrs Brask to make candy for a winter ball at Mollberga estate.

Valdemar von Drever is a baron and the owner of Mollberga estate. He's been a widower for some time and mean tongues spread rumors about him and his previous marriage. Valdemar is not living the life of luxury as people think, instead he's isolated, grumpy and miserable.

When Lovisa and Valdemar's paths cross everything changes, for them both. But dare they take the chance? Can they let go of the high walls they've built around themselves?


My opinion about the book: I've seen many divided opinions about this book, so it was fun to get a chance to read it and see where I would stand. I think the book was pretty good and cosy in general. Characters like Lovisa, mrs Brask and Beata is always a jackpot in my eyes! Lovisa was upright, honest yet humble. Mrs Brask was determined but a kind woman with a sense for profit and candy, while Beata felt free spirited, because she dressed herself in men's clothing, danced on tables and wasn't afraid of taking up space. Really lovely characters!
The plot is a mixed bag of love, history and ghosts. A bit unexpected but I felt like it worked. I know that many thought it was weird and didn't felt realistic with the whole ghost aspect, but I thought it worked really good considering they had a specific purpose. Most older buildingsh ave their own ghost stories so I felt like it fitted in.
However, I do agree with the romance being a but undeveloped. It wasn't obvious when Lovisa and Valdemar fell in love and it also seems to have happened really fast, which didn't feel realistic. I also have a really hard time with indecisive people, real or not, so at times it became a bit repetitive with the characters' inner monologue; "Does he/she like me? Yes? No? Maybe?" and so on, over and over again.
Over all I like the book. It's easy going and fairly credible. I liked the unexpected road towards the end (that was pretty obvious) and the development of the characters.
I give it 4 out of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"Unmoving like a stone he waited, the one dressed in black, with boot covered feet widely apart and the riding crop nonchalantly dangling in his hands. The arrogant look radiated cold-blooded uninterest. The few times Valdemar had seen the man's petrifying black stallion he thought he had seen a reflection of the same cruelty in the animal's dark eyes. The first time, shortly after Rebecka's death, Valdemar had heard the mighty hooves clatter in the distances and when he had seen the messenger closing in on his monstrosity, he had thought, for a short second, that it was Death itself out hunting."
- Page 37.

fredag 25 december 2020

Strange Magic.

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Syd Moore.
Genre: Övernaturligt/Paranormal, Deckare/Crime.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 388.


(English below)


Handling: Rosie Strange ärver ett häxmuseum ute i Essex efter sin farfar, som hon knappt haft kontakt med och hon beger sig dit för att kolla in stället och se om det går att sälja. Hennes plan är verkligen inte att behålla museet och hålla det öppet. Rosie hinner dock knappt sätta sin fot på museet förrän hon dras in i en galen jakt på gamla, borttappade ben tillsammans med museets utställningskurator Sam Stone. Benen tillhörde Ursula Cadence, en ökänd häxa som hängdes på 1500-talet. Det är bråttom att få tag på benen, då en liten pojke verkar ha blivit besatt av ett spöke som levde på Ursulas tid och riskerar att dö.


Min åsikt om boken: Det här var en något udda bok med en salig blandning av spöken, besatthet, häxor, magi och detektivarbete. Den var lättläst och handlingen flöt på bra men jag tyckte inte att den var så himla spännande direkt. Ibland kändes den lite tjatig och som att man inte riktigt fick chansen att lära känna karaktärerna på djupet för det var så mycket annat som hände hela tiden. Det var som att handlingen skrapade lite på ytan samtidigt som den innehöll bitar från alla möjliga håll som alla skulle samsas om utrymmet. Jag hade nog velat ha lite mer ordning och struktur, en sak i taget. Detta är ju dock en serie upptäckte jag, så det är möjligt att de lösa ändarna knyts ihop i de kommande böckerna, men jag gillar inte lösa ändar. Det känns som att berättelsen kommer bitvis lite här och där, som att man får pussla ihop det efterhand, om man minns nåt men också som att bitarna kommer från olika håll, så man vet inte vad som är upp eller ner.
Boken var ok, som sagt. Inte en höjdare men inte heller dålig. I betyg får den 3.5 av 5💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"And if your particular practice or magic wasn't endorsed by medicine or by the church, then unfortunately for those cunning women, it was seen as going against both of those institutions. The logic of the time dictated that if healers weren't authorised by God, they must be in league with his opposite - God's old opponent - Lucifer himself - the Devil."
- Sid 50

💥        💥         💥        💥

Story: Rosie Strange inherits a witch museum in Essex after her grandfather, that she hasn't hardly had any contact with and she goes there to check the place out and see if it's sellable. Her plan is not to hold on to it and keep it opened. Rosie scarcely has the time to put a foot in the museum before she's drawn into a crazy chase for some old, discarded bones together with the museum curator Sam Stone. The bones used to belong to Ursula Cadence, a infamous witch that was hanged in the 1500's. Time is short because a small boy seems to have become possessed by a spirit from Ursula's time and is at risk of dying.


My opinion about the book: This was a somewhat odd book to read because it had a mix of ghosts, possession, witches, magic and detective work. It was easily read and the plot went on smoothly, but I didn't find it particularly suspenseful. At time it felt repetitive and like you never got the chance to know the characters at depth because it was so much going on all the time. It was like the plot just scratched on the surface but at the same time it gave you bits and pieces of different things from every direction and everything had supposed to compress into the same space. I would have liked more order and structure, one thing at a time. I discovered that this is a series, so it's possible that the lose ends will be knitted together in the upcoming books, but I don't like lose ends. It felt like the story came in pieces here and there, like you had to piece them together afterwards, if you remember it but also that the pieces came from all over the place, so you didn't know what was up or down.
The book was alright. Not great but not bad either. I'd give it 3.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

"And if your particular practice or magic wasn't endorsed by medicine or by the church, then unfortunately for those cunning women, it was seen as going against both of those institutions. The logic of the time dictated that if healers weren't authorised by God, they must be in league with his opposite - God's old opponent - Lucifer himself - the Devil."
- Page 50

tisdag 22 december 2020

Kimya - Fyrstaden 1 / Kimya - The beacon city 1

Serie/Series: Ja/Yes.
Författare/Author: Eva Homquist.
Genre: Urban fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 353.

(English below)


Handling: I en dystopisk värld ligger Fyrstaden som styrs av omagiska personer. Befolkningen bevakas av ordningspoliser och utegångsförbud efter en viss tid på dagen. Det är förbjudet att drälla runt på gatan, så man måste antingen vara i skolan, på jobbet eller hemma, annars kan man råka illa ut. Alla former av magi betyder döden så personer med magiska förmågor måste dölja dem så gott de kan.

I staden bor Gina, Caroline, Sophie och David. Av en ren slump blir de alla vänner och upptäcker snart att en av deras största fiender är ett magisk föremål på spåret. Om fienden får tag på det kan det vara slutet för dem alla.


Min åsikt om boken: Jag deltog i en "cover reveal" på instagram för ett tag sen och som tack fick jag boken av författaren, vilket jag så klart tackar för! 🙏
Boken var lättläst så det gick rätt fort att läsa ut den. Jag tyckte den var helt okej men saknade några detaljer som nog hade kunnat göra den riktigt bra. Själva idén är intressant och kul, men jag saknade ett djup. Karaktärerna kändes platta och världsbygget hade potential att bli fängslande men man fick inte mycket info. Vad hade hänt? När, hur och varför? Vad är egentligen "Omprom"? Det används i boken som något väldigt hemskt. Nåt man aldrig återvänder ifrån. Är det som en sorts omprogrammering eller ett ställe man blir avrättad på? Som jag nämnde tidigare tyckte jag att karaktärerna är lite platta. Jag fick ingen riktig kontakt med dem. Det var lite som att man blev tillsagd att "så här är det" men det var inget hos karaktärerna som riktigt visade det. Ett utvecklat djup med mer info hade definitivt kunnat höja berättelsen men boken är inte dålig för det. Det saknas bara några bitar enligt mig.

I betyg får boken 3 av 5💀


Mitt favoritcitat ur boken: Jag hittade tyvärr inget citat som jag riktigt fastnade för.
💥        💥        💥        💥
Title: I just translated it from swedish to english since it doesn't have an english title. "Fyr" could also mean "lighthouse" so I'm not 100% sure if it's supposed to be that or beacon.


Story: In a dysopian world lies the beacon city that is ruled by unmagical people. The population is surveilled by the order police and a curfew after a certain time of the day. It's forbidden to hang around outside, so you either must be at school, at work or at home if you don't want to get into trouble. All forms of magic means death so people with magical abilities must hide them as much as they can.

In the city lives Gina, Caroline, Sophie and David. By pure chance they all get to know each other and soon they discover that one of their biggest enemies are looking for a magical object. If the enemy get his hands on it it could mean the end of them all.


My opinion about the book: I participated in a "cover reveal" on instagram a while ago and got the book as a thank you for that, which I'm grateful for! 🙏
The book was easily read so I finished it rather quickly. I thought it was alright but missed some details that probably would have made it much better. The idea itself is interesting and fun, but I missed a depth to it all. The characters felt flat and the world building had potential to be captivating but there wasn't enough info. What had happened? When, how and why? What was "Omprom"? It was used in the book as something horrible. Something you'd never return from. Was it a sort of reprogramming or a place were people got executed? As I mentioned before I thought the characters were a bit flat. I never got a connection to them. It was like you were told that "it's like this" but nothing in the characters indicated that. A more developed depth would have lifted the story a bit but the book was not bad. It was just missing a few pieces according to me.

I give this book 3 of 5💀


My favorite quote from the book: I didn't find a quote that really stuck with me.

söndag 20 december 2020

Nytt i hyllan del 3 / News on the shelf part 3.

(English below)

Har har vi sista delen med lasten av nya böcker som jag har klickat hem. Eller ja, "nya" borde jag väl säga. Jag har redan läst alla av Christina Henrys böcker men eftersom hon har släppt sina äldre böcker med nytt omslag och jag köpte hem 3:e boken om Alice, så kände jag att jag ville att de skulle matcha. Gav bort böckerna jag hade och har nu ett matchande set, så att säga. Det är lite störigt när de byter omslag på böcker! Varför!? Speciellt om det kommer en fortsättning som bara släpps med det nya omslaget...
Så den enda nya bok är egentligen "Myths from Mesopotamia". Jag är som sagt besatt av mytologier och speciellt de riktigt gamla. De är grunden till dagens abrahamitiska religioner som egentligen är ett enda hopkok av alla möjliga berättelser från olika länder, så det är alltid kul att få läsa ursprungsberättelserna. Ska bli spännande att läsa!

Bryr ni er om ifall böcker byter omslag (framför allt serier)?


Here is the last part of the load of new books I bought a while ago. Or I should rather say "new", because I've already read all of the books by Christina Henry but since they've released the old books with new covers and I bought the 3rd book about Alice, I wanted them to match. I gave away the old books I had and now have a matching set so to speak. It's a bit annoying when they change the cover on already released/old books. Like whyyyy? Especially if there's a continuation with the new book cover...
So the only really new book is "Myths from Mesopotamia". As I've mentioned before I'm obsessed with mythilogies and especially the old ones. They were the foundation of our abrahamic religions, which are pretty much just a mishmash of all kinds of stories from several different countries, so it's always fun to read the original stories. Will be fun to read!

Do you guys care about books changing covers (most of all series)?

onsdag 16 december 2020

Kill the Farm Boy.

Serie/Series: Fristående/Stand alone.
Författare/Author(s): Delilah S. Dawson & Kevin Hearne.
Genre: Fantasy, komedi/comedy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/pages: 361.


(English below)Handling:
En grupp av missanpassade personer har fått i uppdrag att färdas land och rike runt i det magiska kungariket Pell. Gruppen består av en sorts halvkvinna/halvkanin, en krigare i ringbrynjebikini, en lönnmördare som är livrädd för höns, en talande get och en "mörk" trollkarl. De har slagit följe för att konfrontera en viss sandhäxa, hon har nämligen påverkat dem allihopa på ett eller annat sätt och nu kräver de svar!
Men istället för att få det de vill ha hamnar de istället på ännu ett äventyr tillsammans med sandhäxa och det går väl lite sådär...


Min åsikt om boken: Jag läste ju "The Princess Beard" först, men den är egentligen den 3:e (fristående) boken om Pell. Det spelar ingen roll vilken ordning man läser dem i men! Jag skulle ändå rekommendera att börja med den här boken faktiskt. Orsaken till det är att 3:e boken var ofantligt rolig, så då har man en viss förväntan på de övriga böckerna och de kanske inte riktigt håller måttet. Därför var inte den här riktigt lika rolig, men det är också den första boken som den här författarduon skrev och det blir ju uppenbarligen bättre och bättre eftersom 3:an är grym. Komedin finns här men den är inte lika klockren och dräpande som "The Princess Beard" och karaktärerna känns inte heller lika utvecklade. Boken var helt ok, men lite seg emellanåt. Vissa inslag kändes lite meningslösa och den röda tråden var inte så tydlig. Dock tyckte jag det var underhållande att författarna driver med den manliga power fantasy-grejen. Att det alltid är en manlig hjälte som räddar allt och alla. Att han alltid kommer från typ slummen eller landet och att han är den Utvalde. I den här boken går det inte så bra för den utvalde, så att säga. Det var kul och lite otippat!
I betyg för den 3 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

 "Poltro looked sleepy and well fed, and Toby had a vague memory of seeing her in the gardens the previous night, yelling at swans and accusing them of being vanilla geese."
- Sid 123.

💥        💥        💥        💥

Story: A group of misfits has gotten a mission to travel the magical kingdom of Pell. The group consists of a half woman/half rabbit, a warrior in a chainmail bikini, an assassin who fears chickens, a talking goat and a "dark" wizard. They have joined together to confront a certain sand witch because she has affected them all in one way or another and now they demand answers!
But instead of getting what they want they are headed out on yet another adventure with the sand witch and things doesn't really go smoothly...

My opinion about the book: I read "The Princess Beard", first but it's really the third (stand alone) book about Pell. It doesn't matter the order you read them in but! I would recommend to start with this book actually. The reason for that is that the third book is hilarious, so you'll have certain expectations on the other two books and they might not reach all the way. That's why this books wasn't as funny, but it's also the first book this duo wrote and they obviously got a lot better since the third book is great. The comedy is present here but it's not as witty and awesome as in "The Princess Beard" and the characters doesn't feel as evolved. The book is alright, a bit slow at times. Some elements felt a bit useless and the red thread is not all that clear. I did however like that they make fun of the male power fantasy thing. That there always has to be a male hero who saves everything and everyone. That he's always from the slum or the country and that he is the Chosen one. In this book it doesn't go well for the chosen one, to say the least. That was fun and a little unexpected!
I give this book 3 out of 5💀

 
My favorite quote from the book:

 "Poltro looked sleepy and well fed, and Toby had a vague memory of seeing her in the gardens the previous night, yelling at swans and accusing them of being vanilla geese."
- Page 123.

söndag 13 december 2020

Alla lästa böcker i november / All the books I read in November,

(English below)

Förra månaden var ännu en bra läsmånad för min del. Efter årets alla omständigheter och ens egna hälsa så går det rätt lugnt till på jobbet. Jag har sagt till min chef att jag inte orkar hålla upp takten jag brukade ha och att jag inte har råd med att gå ner i tid, så jag gör det jag orkar helt enkelt. Min chef var helt med på det och förstod varför, så jag varvar jobb med läsning på arbetstid. Det brukade jag göra förut också, men nu blir det lite mer. Jag orkar inte jobba 100% hela tiden, så måste ta småpauser titt som tätt och då läser jag några sidor. Så i november hann jag med 8 böcker (det är bara 7 st på bild pga att jag gav bort "The Sisters Grimm"). En bra läsmånad med andra ord!
De bästa i högen var helt klart "When Women Ruled the World" och "The Jewelled Moth".

Hur har november sett ut för er och har ni läst någon av böckerna nedan?


Last month was yet another great reading month for my part. After this year's circumstances and my own health I take it pretty easy at work. I've told my boss that I don't have the energy to keep up the speed I used to have and that I can't afford to cut my work hours, so I just do what I can. My boss is in on it and understand why, so I alternate between work and reading. I used to do that before too but I read more now than before. I just can't work 100% of the time, so I take small breaks now and then and read a few pages. So in November I managed to read 8 books (there are only 7 books in the picture because I gave away "The Sisters Grimm"). A good reading month!
The best in the pile are without a doubt "Wen Women Ruled the World" and "The Jewelled Moth".

How was november for you and have you read any of the books above?

torsdag 10 december 2020

Den Röda Falken/The Red Falcon

Serie/Series: Del 1/Part 1.
Författare/Author: Caroline Hurtig.
Genre: Fantasy, historisk roman/historical novel.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 312.


(English below)


Handling: I den historiska staden Göteborg arbetar Livia Falk för DAF (Disposition av främmande) som jägare. Organisationen handskas med "främmande", varelser som inte hör till vår värld men som på nåt sätt tar över människors kroppar och förgör deras själar. Livia har fått lära sig att främmande är onda, monster rent av och förtjänar inte att leva. Hon är en av de bästa inom DAF och gör sitt jobb så bra att hon blivit känd och fruktad bland de främmande som "Den röda falken".

En dag får hon order om att resa med en man vid namn Marco från den skotska grenen av DAF till Paris för att inspektera en främmandes kropp. Man har nämligen börjat hitta konstiga symboler på vissa och det är Livias uppgift att ta reda på sambandet. Tillsammans med Marco och sin lärling Skog tar hon både tåg och båt över till Paris men snart uppdagas en konspiration. Någon verkar vilja få bort Livia från Göteborg, men varför och hur hänger de konstiga symbolerna ihop?


Min åsikt om boken: Den här boken var en del av den bokbox jag köpte från Seraf förlag och jag är väldigt glad över att jag köpte den boxen. Boken är ofantligt bra, spännande, nytänkande och underhållande! Jag fullkomligt älskar Livia och hennes personlighet, hon har ett jävlar anamma med sin attityd och kvicka kommentarer. Hon klarar sig bra på egen hand och är dessutom i toppen vad gäller "jägare". Jag gillade att hon var stark men ändå ödmjuk. Ofta ser man att kvinnliga karaktärer antingen är starka, men känslomässigt kalla eller så är de veliga och rena vraken, det är sällan man ser en bra balans. Så jag tyckte det var väldigt skönt att få möta en karaktär som Livia. Hon klarar sig helt utmärkt på egen hand, men hon bryr sig samtidigt väldigt mycket om de som står henne nära. Hon är mån om att göra rätt och står för sina handlingar. Hon är inte rädd för att ändra åsikt heller, även om det ibland kan ta en liten stund.
Sedan gillade jag de små detaljerna med lavendelpulver och dess effekt samt de olika typerna av främmande. Jag är så nyfiken på dem och deras värld, vill verkligen veta mer!

Språket som författaren har är enkelt men vackert, det är inga krusiduller eller svårtydda meningar utan det är rakt på men ändå inte för simpelt. Handlingen håller en jämn fart hela tiden och det blir aldrig tråkigt eller långsamt. Jag kan inte minnas en enda del där jag tyckte att takten slogs av eller att det blev för mycket av nånting. Handlingen var inte heller förutsägbar, vilket bara ökade spänningen så klart. Varje karaktär har ett djup till sig, oavsett om de har en stor roll eller inte. Det märks inte att nån av dem är en "biroll" eller vad man ska säga, utan jag tyckte att de alla kändes verkliga och att de hade egna personligheter. Ibland kan ju mindre karaktärer kännas platta och outvecklade, men inte här! Jag hade jättesvårt för att lägga ifrån mig boken så jag läste ut den ganska snabbt.

Jag kan också avslöja (med samtycke från författaren) att det kommer en fortsättning på boken men med fokus på Livias systrar Britta och Elsa. Den ska troligen heta "Den blå liljan", vilket man känner igen från den här boken. Ser verkligen fram emot den! Boken kommer eventuellt ut under 2022.

I betyg får den en stark 4 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"Missförstå mig inte, även om allmänheten inte skulle hålla med mig så vet jag att jag är vacker", svarade hon och log brett.
"Speciellt med munnen full och bitar av bröd mellan tänderna", påpekade han.
"Ingen är perfekt", sa hon och viftade nonchalant med handen åt honom.

- Sid 80.

💥        💥        💥        💥

Title: This book doesn't have an english title so I just translated it from swedish.


Story: In the historical city of Gothenburg works Livia Falk for DAF (something like "Disposal of unaccustomed") as a hunter. The organisation deals with "unaccustomed", creatures that don't belong in our world but that somehow take over people's bodies and destroy their souls. Livia has been taught that unaccustomed are evil, monsters even, that don't deserve to live. She's one of the best in DAF and does her job so well that she is known and feared by the unaccustomed as "The red falcon" (Falk = Falcon).

One day she's ordered to travel with a man, by the name of Marco from the scottish division of DAF, to Paris to inspect a unaccustomed's body. Weird symbols have been found on some unaccustomed and it's Livia's job to find out what it means. Together with Marco and her apprentice Skog she takes both train and boat to Paris but soon a conspiracy is revealed. Someone seem to want Livia to leave Gothenburg but why and how does it connect with the symbols?
 

My opinion about the book: This books was part of a book box I bought from Seraf förlag and I'm so happy I bought it. This book is amazingly good, suspenseful, innovating and entertaining! I just love Livia and her personality, she's got a fighting spirit with her attitude and witty comments. She can take care of herself and is also in the top as a "hunter". I liked that she's strong but still humble. You often see female characters being either strong but emotionally cold or uncertain and complete wrecks, it's not often you see a nice balance like this. So I thought it was really awesome to meet a character like her. Livia is fine on her own but she still cares about the ones closest to her. She takes great care in doing what is right and stand by her actions and is not afraid of changing her opinion, even though it might take some time now and then.
I also liked the small details with the lavender powder and its effects but also the different kinds of unaccustomed. I'm so curious about them and their world, I want to know more!

The writing style is simple but beautiful, there are no ifs and buts or sentences that were difficult to interpret. Just straight forward but still not too simple. The plot has an even pace throughout and it never gets boring or too slow. I can't remember one part where I thought the pace was slowing down or that it got too much of anything. The plot was not predicable either, which only made it more suspenseful. Each character had a depth to them, no matter if they played a big part or not. It's not obvious that any of them had a "supporting roll" or whatever it's called. I thought they all felt real and had their own personalities. Sometimes smaller characters can come off as flat and undeveloped, but not here! I had a really hard time putting the book down so I finished it fairly quickly.

I can also reveal (with the consent of the author) that there will be a sequel to the book but with focus on Livia's sisters Britta and Elsa. It will probably have the title "The blue lilly", which you will know from this book. I really look forward to it! The book will probably be out sometime by 2022.

Regarding grade I give it a strong 4 of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"Don't misunderstand me, even though the public might not agree with me I know I'm beautiful, she answered with a wide smile.
"Especially with your mouth full and bits of bread between your teeth", he pointed out.
"No one is perfect", she said and waved nonchalantly with her hand towards him.

Page 80.

tisdag 8 december 2020

Nytt i hyllan del 2/News on the shelf part 2.

(English below)

Då var det dags för nästa hög av nya böcker! Efter ett besök på Habiliteringen & Hälsan svängde jag förbi Scifibokhandeln eftersom klockan bara var strax innan kl 14 och det inte var nåt folk ute. Jag hittade så klart väldigt mycket läsvärt, men försökte hålla igen lite. Vi köper inga julklappar här hemma men maken fyller år 2 januari, så man måste ändå planera och köpa grejer helst innan jul om det ska komma fram i tid.
Hur som, jag köpte bara 3 böcker på Scifibokhandeln och den 4:e är ett recensionsexemplar ("Tell or the Adventures in Themiddle"). Blev lite lyrisk över att hitta en faktabok om "Dracula", Vlad Tepes som jag varit fascinerad av sen tidiga tonåren. Den ser jag verkligen fram emot att läsa!

Har ni läst någon av böckerna nedan?

It's time for the next pile of new books! After a visit to Habilitation & Health I went to the Scifi bookshop since it was just 2 o'clock in the afternoon with no people around. I found a lot that I'd like to read, as usual, but I tried to hold back. We don't buy christmas gifts in our household but my husband's birthday is January 2nd, so I still have to plan and buy things before christmas if I want it in time.
Anyway, I only bought 3 books and the 4th is a review copy ("Tell or the Adventures of Themiddle"). I got a bit ecstatic when I found a non fiction book about "Dracula", Vlad Tepes that I've been fascinated by since my early teens. I really look forward to read it!

Have you read any of the books above?

söndag 6 december 2020

Ruthless Gods.

Serie/Series: Ja, del 2/Yes, part 2.
Författare/Author: Emily A. Duncan.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 532.

 

(English below)Obs! Potentiella spoilers nedan!
Handling: Nadya, Serefin och Malachiasz är inte klara med sina uppdrag. Nadyas mål är att komma närmare gudarna, som nu slutat tala till henne. Malachiasz vill fortfarande förgöra gudarna och Serefin har ådragit sig men från sin död, som han återuppväcktes ifrån. Hans ögon blir påverkade och han ser syner, samtidigt som han hör röster. Trion inser snart att de motvilligt måste samarbeta för att nå fram till sitt mål, annars kommer de att gå under.
Men vem är det som guidar deras steg? En gammal ondskefull kraft eller de välkända gudarna? Vems ärende är det egentligen de går?


Min åsikt om boken:
Jag minns att jag gillade första boken ganska mycket, då jag tyckte att den var nytänkande och annorlunda, speciellt med allt mörker och blodmagi, så jag såg fram emot uppföljaren men jösses vilken röra. Bok nr 2 refererar så mycket till första boken utan att ge läsaren en påminnelse om vad som faktiskt hände då, för det kommer man ju inte ihåg så här flera år senare. Jag hade behövt ha en "recap" i början som sammanfattade vad som hänt hittills och gärna ett register över karaktärerna. Jag kände att jag inte hade nån koll alls om vad som hade hänt eller vad som hände, ändå försökte jag läsa på om vad första boken handlade om men det gav inte tillräckligt med info.
Sen så är handlingen ofattbart upprepande. Malachiasz beskrivs om och om igen som en "anxious boy" med typ 4 efterföljande adjektiv. Författaren säger åt läsaren hur saker och ting är istället för att visa det genom karaktärerna. Det är en sak att säga att en relation är knepig och en helt annan sak att faktiskt visa det, så man förstår på djupet hur det är. Det är mycket upprepningar, speciellt vad gäller Nadya och Malachiasz. Nadya verkar inte ha lärt sig nånting från det som hände i första boken och hon har samma funderingar hela tiden, om och om igen. Det blir ganska tjatigt till slut. Ena stunden är de så kära och i nästa stund är de ovänner. Det känns så ologiskt och dysfunktionellt. Sedan fanns det olika varelser med "ryska" namn som man knappt förklarade vad de var eller vad namnen betydde. Ibland sa karaktärerna fraser på samma språk som inte heller förklarades. Hur ska då jag som läsare förstå? Det var bara så rörigt.

Det som dock var bra var beskrivningarna och händelserna med gudarna. Det var riktigt intressant och spännande. Hade gärna haft mer av det! Annars känns boken rätt svag. Första boken kändes nytänkande medan andra boken kändes som en annan version av första. Inte så genomtänkt alls. Men jag kommer ändå att läsa sista boken när den väl kommer. Får hoppas att sista delen kan rädda serien från katastrof.
I betyg skulle jag ge den 2.5 av 5 💀


Mitt favoritcitat ur boken:

"You would have stayed in your hellish mines if you were not going to play. Did you expect to return and find everything exactly like it was before you burned it to the ground? There are only ever ashes after fire, Malachiasz, and I'll have you at my feet yet".
- Sid 224.
💥        💥        💥        💥

Warning! Potential spoilers below!

Story: Nadya, Serefin and Malachiasz are not done with their mission. Nadya's goal is to come closer to her gods, that do not speak to her any longer. Malachiasz still want to destroy the gods and Serefin got some kind of wounds after his death that he was resurrected from. His eyes are affected and he sees visions along with hearing voices. The trio realises soon that they reluctantly must cooperate to reach their goal, otherwise they'll perish.
But who is guiding their steps? An old evil force or the known gods? Who's errends are they really doing?


My opinion about the book: I remember that I liked the first book a lot, because I thought it was innovating and fresh with it's darkness and blood magic, so I really looked forward to the sequel but holy moly, what a mess. Book no 2 is referring to the first book pretty much all the time without giving the reader a reminder of what happened back then, because I don't remember that years later. I wish there had been a "recap" in the beginning of the book about what happened in the first book and also a register of the characters. I felt like I had no idea what had happened or what was happening and I tried to reread what the first book was about but didn't find enough info about that.
The plot is also very repetitive. Malachiasz is desribed over and over again as an "anxious boy" along with like 4 other adjectives. The author is telling the reader how things are instead of showing it through the characters. It's one thing to say that a relationship is weird and another thing to actually show it, so you get the depth of it. There are so many repetitions, especially when it comes to Nadya and Malachiasz. Nadya doesn't seem to have learned anything from the first book and she has the same thoughts over and over. It gets annoying in the end. One moment they're so in love and the next moment they're pretty much enemies. It feels so illogical and dysfunctional. And then all the creatures with "russian" names that was hardly explained what they were or what the names meant. Sometimes the characters said something in the same language that wasn't explained either. How am I as a reader going to understand anything? It was just so messy.

What was good though were the descriptions and events with the gods. That was very interesting and suspenseful. I would have liked more of that. Besides that the book was pretty weak. The first book felt original while the second book felt like a retelling of the first. Not well thought through at all. I will however read the third book when it gets out. Let's hope it can save this series from disaster. Regarding grade I'd give it 2.5 out of 5💀


My favorite quote from the book:

"You would have stayed in your hellish mines if you were not going to play. Did you expect to return and find everything exactly like it was before you burned it to the ground? There are only ever ashes after fire, Malachiasz, and I'll have you at my feet yet".
- Page 224.

torsdag 3 december 2020

Nytt i hyllan del 1 / News on the shelf part 1.

(English below)

Jag gick förbi Akademibokhandeln och då kunde jag inte låta bli att kolla på bokutbudet. Hittade ett flertal som jag ville läsa, så det fick bli lite spontanshopping. Jag är väldigt nyfiken på Nattavaara och biografin om Leonardo da Vincis liv. Ska bli kul att läsa! Jag är ju också svag för historiska romaner så tror att både Jomsviking och Falken från Sparta kommer passa bra. Den enda jag är lite osäker på är Jul i krinolin. Det brukar inte vara min typ av bok, men jag har blivit så nyfiken på den efter alla positiva recensioner instagram.

Har du läst några av böckerna nedan?


I went passed Akademibokhandeln and couldn't help myself from looking at books. I found many I wanted to read, so it became a bit of a spontaneous shopping. I'm very curious about Nattavaara and the biography about the life of Leonardo da Vinci. It'll be fun to read! I also have a weakness for historical novels so I think I'll like both Jomsviking and Falken från Sparta (Falcon from Sparta). The only one I'm a but uncertain of is Jul i krinolin (Christimas in crinoline). It's normally not my type of book but I became intrigued by it after I saw all the positive reviews on Instagram.

Have you read any of the books above?

tisdag 1 december 2020

Den andra sömnen / The second sleep.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Robert Harris.
Genre: Thriller, historisk roman/historical fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 315.

(English below)


Handling: I England år 1468 får Fader Fairfax i uppgift att resa till en avlägsen by och hålla i gudstjänsten på begravningen för byns präst, något han inte ser fram emot men han kan inte säga emot biskopen. Väl på plats upptäcker han att den gamla prästen har ett flertal förbjudna material i sin bostad, bland annat böcker om fornforskning och artefakter från förr som plast och glas. Vem var egentligen denna präst och vad höll han på med?
Utan att veta hur dras snart Fairfax in i mysteriet och hamnar precis lika djupt i röran som den förre prästen. Det verkar som att kyrkan inte berättar hela sanningen...


Min åsikt om boken: Idén med boken är väldigt intressant. År 1468 är nämligen inte i vår dåtid, utan i vår framtid! Jag tyckte den var en rolig och originell twist. Boken i sig var väl dock lite sisådär. Stundtals var handlingen väldigt spännande, speciellt när forntidsfynd gjordes men stundtals var den också väldigt seg. Jag upplevde att det var för mycket detaljer som inte var nödvändiga. Man behöver inte veta exakt vad karaktären äter eller hur hen klär på sig osv. Man kan hoppa över det och istället lägga krutet på viktigare saker som för handlingen framåt. Så det hade jag velat ändra på.
Annars var boken helt ok. Jag ger den en svag 3:a av 5💀 i betyg.

Detta var också den sista boken jag läste i november.


Mitt favoritcitat ur boken: 

"... på översta hyllan, vad som tycktes vara samlingens främsta klenod: en av de apparater som man använde i forntiden för att kommunicera. Fairfax hade sett sådana uråldriga kommunikationsredskap tidigare, mest i form av fragment, men aldrig något som varit i så gott skick. Den var tunnare än hans lillfinger, mindre än hans hand, svart och slät och blänkande, tillverkad av plast och glas. Han vände på den. På baksidan fanns den ultimata symbolen för forntidens hybris och hädelse - ett äpple som det tagits en stor tugga i."
- Sid 30
💥        💥        💥        💥
Story: In the year 1468 in England, father Fairfax has been tasked to travel to an distant village to hold the worship at the funeral for the village priest, something he doesn't look forward to but he can't say no to the bishop. When he's there he finds that the old priest has several forbidden materials in his house, among them books about prehistoric age and artefacts from antiquity like plastic and glass. Who was this priest and what was he up to?
Without knowing how Fairfax is soon drawn into the mystery and gets just as deep into the mess as the last priest. It seems like the church hasn't been telling the whole truth... 


My opinion about the book: The idea with this book is very interesting. The year 1468 is not in our past but it's our future! I thought that was a fun and original twist. The book in itself was a bit so-so. At times the plot was very suspenseful, especially regarding the prehistoric things were found and at times it was so slow. I feel like there were too many details that was not necessary. I don't have to know exactly what the character is eating or how he/she dressed him/herself and so on. It could've been skipped for more important parts that would have moved the plot further ahead. That's what I would have liked to change.
Otherwise the book was alright. I give it a weak 3 out of 5💀.

This was also the last book I read in november.


My favorite quote from the book (my own translation):

"... on the top most shelf, what seemed to be the collection's most important jewel: one of the apparatus that was used in prehistoric time to communicate. Fairfax had seen such ancient communication tools before, mostly in fragments, but never anything in such a good condition as this. It was thinner than his little finger, smaller than his hand, black and smooth and shiny, made of plastic and glass. He turned it. On the back was the ultimate symbol for the hubris and blasphemy of the prehistoric age - an apple that had a big piece missing."
- Page 30

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...