torsdag 27 februari 2020

Florence Stephens förlorade värld.

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author(s): Lena Ebervall & Per E Samuelson.
Genre: Historia/history.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 338.


(English below)


Handling: Florence Stephens var den äldsta dottern till Joseph och Elisabeth Stephens, en rik familj som ägde ett jättelikt bruk nere i Småland och stod i nära förbindelse med kung Oscar II (mycket till Josephs förtret). Familjen hade både gott om pengar och många tjänare under sig som slet med allt från själva bruket i sig till att ta hand om den stora parken bakom boningshuset, hästarna i stallet, servera och laga mat m.m. Ingen av familjens döttrar gifter sig, förutom en och det blir så att Florence ärver hela Huseby bruk. Tyvärr har inte hennes far lärt henne hur man sköter ett bruk så hon får förlita sig på sina anställda.
Florence är enormt lojal mot kungahuset och när tvivelaktiga personer börjar utnyttja henne skamlöst för att få pengar verkar hon inte se det, utan hon drivs närmare ruinens brant i en hiskelig fart. Men inte skulle väl någon ens få för sig att lura henne, en högt uppsatt person med nära förbindelser till det svenska kungahuset?


Min åsikt om boken: Detta är en oerhört spännande och dramatisk historia om en relativt okänd familj som en gång i tiden var en av de mest framstående familjerna i Sverige. Jag har aldrig hört talas om nån av dem tidigare men jag är väldigt glad över att den här boken skrevs om dem för wow, vilken historia! Florence var en väldigt speciell person. Ena stunden var hon så naiv att man ville åka tillbaka i tiden och skaka om henne, för att få henne att fatta att en del, hög som låg, inte har någon skam i kroppen. Å andra sidan kunde hon vara så envis att man höll på att bli galen. Sån komplex person! Men också så dåligt rustad för det verkliga livet. Jag undrar hur hennes far tänkte när han väl insåg att ingen son kommer ta över bruket, utan att  det kommer bli Florence som axlar den rollen och han inte lär henne nåt om hur ett bruk drivs? Varför tog han sig inte tid att lära upp henne och få henne att förstå hur mycket som krävs? Och varför är breven mellan Elisabeth Stephens och Oscar II sekretessbelagda?

Florence var nästan blint lojal till kungahuset och en riktig bakåtsträvare. Att kvinnor skulle få rätt att rösta eller att arbetare skulle få organisera sig fackligt var hon starkt emot. Nåt så galet hade hon aldrig kunnat drömma om! Å andra sidan var hon mån om att varje år ge presenter till sina anställda. Som sagt, en väldigt komplex person. Tycker definitivt man ska läsa boken för Florence är en riktig karaktär, men också att vi en gång i tiden i princip hade en väldigt kriminell prins som härjade runt...


Mitt favoritcitat:

"Florence var kanske inte alltid så glad över räkningarna. Eller de ogenomtänkta nazistkontakterna. Men hon skulle aldrig drömma om att kritisera någon ur kungahuset. I synnerhet inte sin prins. I hennes ögon var han ofelbar och stod vida över allt det politiska käbblet. Hur många räkningar han än skickade och hur många affärer han än gjorde med fienden, var och förblev han hennes Mulle. När det gällde de kungliga var hon väldigt förlåtande."
- Sid 155.
💥         💥         💥        💥

Title: Florence Stephens' lost world.


Story: Florence Stephens was the oldest daughter of Joseph and Elisabeth Stephens, a rich family that owned a huge mill in Småland and had close contacts with king Oscar II (much to Joseph's disgust). The family both had a lot of many and servers that did everything at the mill but also took care of the great park behind the main house, the horses, serving food, did the cleaning and so on. None of the daughters' married, except for one, and so it came down to Florence to inherit and run the mill. Unfortunately her father never thought her how to run it so she had to trust her servers.
Florence was very loyal to the royals and when questionable people begin to use her without shame to get money she doesn's seem to notice it and is driven closer and closer to bankruptcy. No one would even think of trying to trick her, a top shot like her with close connections to the swedish royal court?


My opinion of the book: This is a very exciting and dramatic story about a relatively unknown family that once was one of the most outstanding families in Sweden. I've never heard of any of them before but I'm very glad this book was written because wow, what a story! Florence was such a special person. One moment she was so naive that you wanted to go back in time and shake her, just to make her understand that some people, rich or poor, have no shame at all. On the other hand she could be so stubborn that it drove you mad. Such a complex person! But also not adequate equipted for a life in the real world. I wonder what her father was thinking when he realised that no son would take over the mill and that it would be Florence's job and he didn't teach her how to run it? Why didn't he take the time to teach her what had to be done to keep the mill going? And why are the letters between Elisabeth Stephens and Oscar II classified?

Florence was blindly loyal to the royal court and a true reactionary. That women should have the right to vote or that workers should be allowed to organise themselves in workers unions was something she was strongly against. She couldn't even imagine something so crazy! On the other hand she would give her servers gifts each year. So as I said, a very complex person. I really think this book should be read because Florence was such a character, but also because we pretty much had a very criminal prince back then what was allowed to roam around freely...

My favorite quote from the book (my own translation):

"Florence was not, perhaps, alway happy about the bills. Or the unconsidered nazi contacts. But she would never dream of criticizing someone royal. Especially not her prince. In her eyes he was infallible and stood above the political bickering. How ever many bills he sent her and how ever many deals he did with the enemy, he was and forever would be her Mulle. When it came to the royals she was very forgiving."
- Page 155.

tisdag 25 februari 2020

1794

Serie/Series: Ja, del 2/Yes, part 2.
Författare/Author: Niklas Natt och Dag.
Genre: Historia/history, deckare/crime.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 503.(English below)


Handling: I Sverige år 1794 är Erik Tre Rosor den yngsta sonen i en adlig familj, som ingen har några större förväntningar på. När han dessutom kärar ner sig i en enkel bondflicka får hans far nog. Inte nog med att sonen är usel på prick allting, nu vill han också äkta en simpel bondtös! Därför skickas Erik iväg utomlands till svenskkolonin Saint-Barthélemy i Västindien i minst 1 år. Faderns förhoppning är att Eriks äktenskapsplaner ska glömmas bort under tiden.

Eriks liv tar sig en vändning efter ett par månader på ön och hans drömmar går till slut i uppfyllelse. Men knappt har han hunnit känna lycka innan allt förbyts till sorg och vanmakt. Ett hemskt brott har begåtts och Erik sätts Danvikens hospital. Han anklagas för att ha begått ett grymt brott.

En kvinna mördas. Ingen verkar vara intresserad av att ta sig an fallet och lösa det, så offrets mor går till den enda som återstår att fråga; Mickel Castell, den enarmade palten som inte har så mycket att leva för. Tillsammans med en viss herr Winge försöker de lösa mysteriet, men de verkar hamna djupare och djupare ner i total sadism och ren ondska.


Min åsikt om boken: Jag minns ju hur mycket beröm den första boken 1793 fick och även om jag gillade den boken så förstod jag inte riktigt varför den prisades så mycket. Den var bra, men inget mästerverk. De flesta reagerade också på att den var både rå och skitig, vilket jag å andra sidan inte berördes av. Jag tyckte snarare det var härligt att få läsa en historisk bok som mer handlade om vanligt folk än de rika och adliga. Istället för baler och vackra kläder var det svält, våld och misär.

Hur som, bok nummer 2 är lite annorlunda då den är uppdelad i tre delar, där var del utgår ifrån en specifik person. Den är fortfarande relativt rå och beskriver mycket mänskligt lidande, men samtidigt tyckte jag ändå den var lite mer lättsmält än första boken. Mordutredningen var inte heller lika ingående som i första boken men jag tyckte ändå om den. Författaren har ett speciellt sätt att skriva på och har lagt in små twistar här och där, som man inte riktigt kunde förutse. Sedan så gillade jag att få veta mer om vår egen koloni i Västindien, för det är inget jag fick lära mig i skolan. Varför får man inte veta om vår egen del i slavhandeln? Det om något är lite av en skandal tycker jag! Samma med vår behandling av samerna, det är inte heller nåt som lärs ut. Hur som, en väldigt bra bok även om den var lite svagare/annorlunda än första boken. Citatet nedan tog jag för att jag tyckte det var lite roligt, men också för att det är lite beskrivande för boken i sig.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Rör honom med piskan och du kommer att tillbringa resten av dina dagar med skaftet så
långt upp i arslet att spetsen kittlar dig i gommen."
- sid 487.


💥        💥        💥        💥


Story: In Sweden 1794 Erik Tre Rosor is the youngest son in a noble family that no one has any high hopes for. When he also falls in love with a simple farmer's daughter his father has had enough. Apparently it's not enough that his son is lousy at everything, now he also wants to marry a woman of low standing! That's why Erik is sent away abroad to the swedish colony of Saint-Barthélemy in the Caribbean for atleast 1 year. The father hopes Erik will forget about marrying the farmer's daughter in the meantime.

Erik's life takes a turn after a few months on the island and his dreams seems to come true. But he has hardly time to feel happiness before everything is turned to sorrow and despair. A horrible crime has been commited and Erik is put in Danviken's hospital. He is accused of a terrible crime.

A woman is murdered. No one seems to be interested in taking on the case and solve it, so the victim's mother turns to the only one that's left to ask; Mickel Castell, the one armed constable that doesn't have a lot to live for. Together with a certain mr Winge they try to solve the mystery, but they seem to end up deeper and deeper in total sadism and pure evil.


My opinion of the book: I remember how much praise the first book 1793 got and even though I liked that book I just couldn't get why it was praised as much as it was. It was good, but not a masterpiece. Some people also seemed to think that the books was very raw and filthy, which I wasn't really bother by. I rather thought it was nice to finally read a historical book that was about the common people instead of the rich and noble. Instead of balls and beautiful clothes it was more about starvation, violence and misery.

Anyway, book 2 is a bit different since it's in three parts and each part is told from the view of certain character. It's still pretty raw and describes a lot of human suffering, but it was still pretty light compared to the first book. The murder investigation wasn't as extensive as the first book either but I still liked it. The author has a very special way of telling his story and has put a couple of twists here and there, that you really couldn't see coming. I also liked that you got to know more about our own colony in the Caribbean, because that's not something I was taught in school. Why didn't they teach us about our own part in the slave trade? It's a bit of a scandal honestly! Same with our treatment of the sapmi people. It's not taught to anyone. Any way, a really good book that perhaps was a bit weaker/different from the first book. The quote below is one I chose because I thought it was a bit funny but also because it describes the book itself in a way.


My favorite quote from the book (my own translation):

"Touch him with the whip and you'll spend rest of your days with the shaft so far up your ass that the tip will tickle your palette."
- page 487.

torsdag 20 februari 2020

Recensionsex/Review copy

(English below)

Vi har ett riktigt busväder här hemma, både regn och blåst! Inget man blir direkt pigg av om man säger så. Hur som, jag och maken traskade iväg i ovädret för att hämta ut ett bokpaket till mig och ett par grenar som ska in i ormarnas terrarium. Dessutom är det vår 5 bröllopsdag idag! Inte illa. Vi brukar inte direkt fira, men just idag ska vi äta en riktigt god middag för från och med imorgon får jag bara äta flytande kost fram till tisdag eftermiddag, då jag ska genomgå en otrevlig undersökning, haha. Så blir ingen rolig helg för mig direkt!
Men jaja, huvudsaken är väl att man är kry i knoppen och har intressanta böcker att läsa! Boken jag hämtade ut verkar onekligen intressant. Gillar omslaget väldigt mycket! Tack till författaren Capes som skickade hem boken till mig 🙏


The weather is really awful over here, both rainy and windy! Nothing that makes you feel cheerful or even close to. Anyway, Le husband and I had to walk out into the foul weather to pick up a book package at the UPS delivery point and a couple of branches that are going to end up in the snake dens. It's also our 5th wedding anniversary today! Not bad. We usually dont celebrate, but today we'll eat a nice dinner because from tomorrow to tuesday afternoon I can only eat liquids. I'll be going through a not so pleasent exam on tuesday, haha. Not a fun weekend for me to spend on just drinking yoghurt and stuff.
Anyway, the main thing is that the brain is healthy and that I have a alot of interesting books to read! The one I picked up today does really seem to be interesting, to say the least. I like the cover very much. Many thanks to the author Capes for sending it to me 🙏

måndag 17 februari 2020

The Land of Roar

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Jenny Mclachlan.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 285.


(English below)


Handling: Arthur och Rose Trout är två 11-åriga tvillingar. På sina skollov brukar de åka hem till sin farfar/morfar och spendera tid där. Farfar/morfar är lite excentrisk och samlar på väldigt mycket saker, men mest är han både rolig och snäll.
När tvillingarna var små brukade de leka att de var i sitt påhittade land Roar. Där fanns det både sjöjungfrur, drakar, ninjatrollklarlar och enhörningar. För att komma dit fick man krypa igenom farfars/morfars ihopvikta campingsäng.

Eftersom de nu är 11 år tycker Rose att det inte längre är kul eller passande att låtsas om att de är i Roar. Både hon och Arthur har börjar förlora minnen därifrån men en dag försvinner deras farfar/morfar och mystiska saker börjar hända i huset. Arthur vill inte riktigt tro det, men det verkar inte bättre än att de måste återvända till Roar igen. Fast allt det var väl bara på låtsas... Eller?


Min åsikt om boken: Detta var ännu en mysig barnbok som innehöll både magi, fantasi, drakar, läskiga typer och ett budskap om att alltid ha tron kvar. Jag fastnade inte riktigt lika mycket för den som jag har gjort med andra liknande böcker, för jag tyckte att den saknade nånting, men den var inte dålig. Det var spänning, action och nya twister hela tiden samt att slutet knöts ihop på ett bra sätt. Den var helt ok med andra ord. Jag gillade dock illustrationerna väldigt mycket, de var både söta och roliga! Jag tror många barn mellan 9-12 år skulle tycka om boken. Kapitlen är korta och berättelsen är lättläst, så den är enkel att hänga med i. Men som sagt, inget jag fastnade så jättemycket i men den var lite lagom, varken bra eller dålig.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Grandad seems to have forgotten about the meal commonly known as dinner so Rose and I heat up a pizza we find at the bottom of the freezer, then put ourselves to bed. We have to.
It's midnight and Grandad is out in the garden, dancing round a bonfire he's made out of old newspapers and egg boxes".
- sid 27.
💥        💥        💥        💥

Story: Arthur and Rose Trout are two 11 year old twins. On their school holidays they usually visit their Grandad and spends time their. Grandad is a bit excentric and hoards a lot of thing, but mostly he's both fun and kind.
When the twins were younger they usued to play that they were in made up land of Roar. Mermaids, dragons, ninja wizards and unicorns lived there. To get to Roar they had to crawl through their Grandads folded camping bed.

Since they're now 11, Rose doesn't think it's fun or appropriate anymore to pretend they're in Roar. Both her and Arthur are starting to lose their memories of the made up land but one day their Grandad disappears and mysterious things starts to happen in the house. Arthur doesn't really want to believe it, but it seems like they must return to Roar again. But it was all a game... Right?


My opinion of the book: This was yet another cute children's book containing magic, dragons, scary creatures and a message of keeping one's faith. The book didn't really stick with me like many other similar books has in the past, because I felt like something was missing, but it wasn't bad. There was suspension, action and new twists all the time and the ending was really well made. It was okey so to speak. I did however like the illustrations very much, they were both cute and funny! I think a lot of children between 9-12 years old would like this book. The chapters were short and the story easily read, so it was no problem to get a grip of the story. But as I said, it just didn't really stick to my on a deeper level, so it was a bit average, not bad but not that great either.


My favorite quote from the book:

"Grandad seems to have forgotten about the meal commonly known as dinner so Rose and I heat up a pizza we find at the bottom of the freezer, then put ourselves to bed. We have to. It's midnight and Grandad is out in the garden, dancing round a bonfire he's made out of old newspapers and egg boxes".- page 27.

fredag 14 februari 2020

The Girl in Red

Serie/series: Nej/No.
Författare/Author: Christina Henry.
Genre: Fantasy, Science fiction.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 363.(English below)


Handling: Red är en ung tjej i USA som har blivit tvingad till att fly ut i skogen efter ett utbrott av ett dödligt virus som sprider sig överallt. Människor börjar först hosta, ungefär som vid en vanlig förkylning, men snart hostar de upp blod tills de i princip kvävs och dör. I och med utbrottets framfart har regeringen sänt ut militären för att samla ihop människor och sätta dem i karantän bakom murar och taggtråd, något som Red inte alls är intresserad av. Om det är nånstans ett sådant virus kan sprida sig så är det i en stor samling av människor. Istället tänker hon gå flera hundra mil till sin mormors stuga, långt ute i skogen. Men en ensam kvinna borde inte röra sig i skogen, för där finns även andra människor som inte vill andra något gott. Red måste slåss för sin överlevnad och ibland göra saker hon egentligen inte vill för att inte bli ett ännu ett offer.


Min åsikt om boken: Det är en modern spinn på Rödluvan och författaren har tidigare skrivit liknande böcker om både Alice i Underlandet, Den lilla sjöjungfrun, de där vilda pojkarna i Peter Pan m.m. Jag har läst allihopa så vitt jag vet och har gillat dem, men den här boken var i en helt egen klass. Från start grep den tag i en och höll en i ett stenhårt grepp. Boken var spännande nästan hela tiden och jag hade väldigt svårt att lägga ner den. Jag tyckte att det var rätt originellt att förlägga en ny version av Rödluvan i en sorts apokalyptisk miljö där både dödliga virus och andra faror hotar. Red var en grym karaktär på så många olika sätt och man kunde verkligen förstå varför hon var som hon var; alltid förberedd och alltid hade en plan redo ifall något skulle hända. En mycket bra bok som jag verkligen kan tipsa om! Läs den om du får chansen!


Mitt favoritcitat ur boken:

"Red slammed the blunt side of her axe into the front of his skull without any hesitation.
And then she did it again and again and again because he was a monster, a wolf in the woods who took little girls away and ate them all up and she didn't want him to get back up again.
'You're a wolf and I'm a hunter. I'm no Red Riding Hood to be deceived by your mask. I know what you are'."
- Sid 342.


💥        💥        💥        💥Story: Red is a young girl in USA who's been forced to flee into the woods after an outbreak of a deadly virus has been spreading all over. People start to cough, like they had a cold but soon they begin to cough up blood until they pretty much suffocate and dies. Because of the outbreak the government has sent out the military to gather people up and take them to a camp to be quarantined behind walls and barbed wire, something Red is not interested in. If there's anywhere a virus will spread it'll be among a huge number of people. Instead she's going to walk several hundred miles to get to her grandma's cabin, far away into the forst. But a woman alone in the forest is not such a great idea, because not so kind people are also in there, looking for prey. Red has to fight for her survival and sometimes do things she'd rather not to avoid becoming yet another victim.


My opinion of the book: This is a modern spinn on the story of Little Red Riding Hood and the author has previously written books about Alice in Wonderland, The little mermaid, the wild boys in Peter Pan and so forth. I think I've read them all and I've liked them, but this book is on a whole other level. From the beginning it just took hold of me and wouldn't let me go. It was thrilling almost the whole time and I just couldn't put it down. I thought it was pretty original to put a new version of Red Riding Hood in a sort of apocalyptic environment with both a deadly virus and other dangers lurking about. Red was an awesome character in so many way and you could really understand why she was like she was; always prepared and always with a plan ready in case something happened. A very good book that I really can recommend! Read it if you get the chance!


My favorite quote from the book:

"Red slammed the blunt side of her axe into the front of his skull without any hesitation.
And then she did it again and again and again because he was a monster, a wolf in the woods who took little girls away and ate them all up and she didn't want him to get back up again.
'You're a wolf and I'm a hunter. I'm no Red Riding Hood to be deceived by your mask. I know what you are'."
- Page 342.

tisdag 11 februari 2020

Barkhes döttrar/Barkhe's daughters

Serie/Series: Ja, del 1 av 3/Yes, part 1 of 3.
Författare/Author: Bodil Mårtensson.
Genre: Historisk roman/Historical novel.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 411(English below)


Handling: I mitten av 1600-talet är Frans Barkhe länsman över Helsingborgs slottslän. Han lyder under den danska kungen Frederik III och försöker göra det mesta för att stå högt i kungens gunst. Han är dock inte rädd för att kanske förskingra en slant hit eller dit, rikedom kan man aldrig få för mycket av. Hans fyra döttrar är något av en besvikelse och när hans andra hustru dör i barnsäng tillsammans med den nyfödda och förstfödda sonen får Barkhe nog. Knappt hinner hans avlidna fru kallna innan han lämnar godset och tar sig över till Danmark.

I resten av landet försöker svenskar och danskar försvara sina gränser mot varandra. Även om de inte ligger i krig just nu, så får man ändå se upp och hålla ett öga på sina landområden. Någonstans i Ingemansland lever en grupp människor som kallas för Snapphanar. De lever efter sina egna regler och lagar, men om man vill ha deras hjälp är det bäst att man har något att erbjuda också, annars kanske man inte kommer levande ur deras skogar.

Samtidigt försöker Barkhes döttrar leva och överleva i en kall och hård värld där kvinnor inte har så mycket värde. När en inkräktare tar sig in på godset blir livet än värre. Det kräver list och påhittighet om flickorna ska kunna undvika en smärre katastrof.


Min åsikt om boken: Jag är ju ett inbitet fan av historiska romaner så den här boken föll mig i smaken på en gång! Trots att det är många karaktärer i handlingen är det ändå inte svårt att hålla reda på och varje karaktär gestaltas på ett trovärdigt sätt. Deras individuella personligheter lyser igenom och ger dem liv.
Det händer kanske inte så mycket egentligen i boken, men alla intriger gör ändå att handlingen känns spännande och berättelsen hade ett väldigt bra flyt rakt igenom. Jag tyckte den var riktigt bra!


Mitt favoritcitat ur boken:

"Att musikanterna spelade för att döva de torterade männens skrik var det endast hennes far, torteraren och musikerna själva som visste."
- sid 270


💥        💥         💥        💥


Story: In the middle of the 1600's Frans Barkhe is the bailiff/sheriff over Helsingborg's castle fief (an old city in Skåne, southern parts of Sweden but belonging to Denmark at that time). He is loyal to the danish king Frederik III and is trying his best to stand in the king's favor but Barkhe is not afraid to embezzle a little here and there, you can never get enough riches.
His four daughters are a bit of a disappointment and when his second wife dies in childbirth along with their newly born and first born son Barkhe's had enough. His wife is hardly cold beofre he leaves his estate and travels to Denmark.

In the rest of the country swedes and danes are trying to defend the border between them. They might not be at war with each other, but they still need to keep an eye out just in case. Somewhere in no mans land a group of people are living, called Snapphanar. They live by their own laws and if you want their help you better have something good to offer or you might now leave their woods alive.

At the same time Barkhe's daughters are trying to live and survive in a harsh and cold world were women have little value. When an imposter shows up at the estate life just gets even worse. It takes cunning and ingenuity if the girls are going to avoid a catastrophy from happening.


My opinion of the book: I'm a hardcore fan of historical novels so this book really appealed to me straight away! Even though there are many characters in the book it's not hard to keep track and each character is portrayed in a credible way. Their individual personalities comes forth and gives them life. There might not be a lot happening in the book, but all the intrigues make the story thrilling anyway and there's a nice flow to it all the way. I liked it very much!


My favorite quote from the book:

"That the musicians played to drown the screams of the tortured men was only known by her father, the torturer and the musicians themselves."
- page 270

söndag 9 februari 2020

Alla lästa böcker i januari/All the books I read in January

(English below)

Jag har äntligen fått tummen ur och samlat ihop alla böcker jag läste förra månaden. Det blev fler än jag trodde! Hela 7 böcker och 2 serietidningar. Men ibland är läslusten på topp alltså, haha. Den här gången har jag inte blivit distraherad av tvspel i alla fall.
Måste nog säga att The Witch's kind var bäst, den hade en väldigt speciellt feeling.

Hur många böcker lästa du i januari?
I have finally taken the time to compile all the books I reas last month. It was more than I thought! It came down to 7 books and 2 comics. Sometimes you have more energy to read than before and this time I wasn't distracted by any videogames.
I must say that The Witch's kind was the best one, it had such a special feeling.

How many books did you read in January?

torsdag 6 februari 2020

Boksläpp/ Book release

(English below)

Usch, ännu en dryg vecka. Min man är ju också autistisk, men lite mer känslig av sig. Han blir lätt stressad och orolig, vilket bara ökar på hans inre stress och han har inte riktigt lärt sig att hantera det. Så han drivs över gränsen, så nu är han hemma och ska vara sjukskriven ett tag.
Jag själv har ju daglig värk i kroppen (fibromyalgi) och i perioder blir man så hjärntrött av det att man knappt förstår vad folk säger om/när de pratar med en. Men det har varit en period med sånt här och det är inte första gången heller, så vi är vana. Det är dock irriterande att allt måste komma samtidigt, när man redan är trött och less som det är.

Då passar det fint att få hem boken "Våreld" på posten från Seraf Förlag! Det blir man alltid glad och uppiggad av. Dessutom är omslaget så jäkla snyggt också! 😍 Ska bli kul att läsa! Jag har ingen som helst erfarenhet av genren Romance, så det kan ju bli lite spännande.Uh, such an annyoing week. My husband is also autistic, but more sensitive. He's easily stressed and anxious, which increases his inner stress levels and he hasn't really learned how to handle it. So he's driven to över his limits and now he's home on sick leave for a while.
I myself have daily aches in my body (fibromyalgia) and in periods also affected by fatigue/mental weariness to such a degree that I don't understand what people are saying when/if they talk to me. But it's been a while like this and it's not the first time, so we're usued to it. It's annoying though, that everything always has to happen at the same time, especially when you're already tired and weary as it is.

But it's also very fitting then to have the book "Våreld" arriving in the mail from Seraf Förlag! That makes you happy and a bit more lively. The cover is also so darn good looking! 😍 Will be fun to read! I don't have any past experience of the Romance genre, so will be exciting.

måndag 3 februari 2020

Witches - The history of a persecution

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Nigel Cawthorne.
Genre: Fakta/non fiction, historia/history.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 230.(English below)


Handling: Under cirka 300 år anklagades runt 100 000 människor (mest kvinnor) i både Europa och bland nybyggarna i Amerika för att vara häxor. Tiotusentals människor brändes på bål. Man behövde inte ens göra något fel, det räckte med att någon pekade ut en som häxa så var man i princip körd. Oavsett hur mycket man än försökte bevisa sin oskuld blev man alltid misstrodd, för det är väl precis det en anhängare av Satan skulle säga? Men vad dömdes dessa människor för egentligen och hur resonerade man i de olika länderna där detta skedde? Varför trodde man att tortyr var en bra metod för att få fram sanningen och inte exakt tvärtom?

Min åsikt om boken: Detta är en välfylld faktabok om olika häxrättegångar runt om i västvärlden. Författaren utgår helt ifrån rättegångsprotokoll och uppvisar ett ganska intressant samband mellan en orolig värld och en ökad risk för att såna här hysterier ska skapas och sprida sig som en löpeld. Det framgår också klart och tydligt att man inte var intresserad av att få reda på sanningen, utan man ville mest ha någon att skylla på och gärna tortera folk. Unga, vackra kvinnor var speciellt utsatta (överraskande...). Men inte ens barn undkom varken toryrkammaren eller bålet. En hel drös med sadister fick härja fritt land och rike runt.

Bara för att belysa hur man tänkte så ska jag ge ett exempel från sid 17, där en anklagad man kallad Reverend Burroughs säger följande: "There neither are nor ever were witches that, having made a compact with the Devil, can send a devil to torment other people at a distance", he said. Denying the existence of witchcraft was proof of being a witch". Logiken... Till och med en hund stod anklagad i Salem och dömdes som häxa. Den hängdes. Jag tycker detta illustrerar mänskligheten på ett rätt träffande sätt, då det varken är första eller sista gången man gjort nåt liknande (Förintelsen, folkmordet i Rwanda och andra ställen osv). Och sedan det typiska kvinnoföraktet. Var en kvinna för vacker, smart, stark, maktfull, "ful", otrevlig eller "vild" så måste hon automatiskt ha varit en djävulsdyrkare. "Riktiga" kvinnor höll sig på sin kant och gjorde vad de blev tillsagda. Vi har kommit en bit därifrån, men inte lika långt som vi gärna vill tro... En mycket bra och informativ bok, som dock innehåller en hel del beskrivningar om tortyr, men utan att bli för mycket. Mycket läsvärd!


Mitt favoritcitat ur boken:

"The fear of witches was also widespread among the Germanic peoples,who spread throughout Europe during the decline of the Roman Empire. As in the Greco-Roman world, such powers were especially attributed to women, and the old hag who practised witchcraft became a common figure in litterature. In Northern Germany, sacred women were venerated as tribal soothsayers as women were the conduit of nature."
- sid 34.💥        💥        💥        💥Story: During approx. 300 years around 100 000 people (mostly women) stood accused of witchcraft in both Europe and colonial America. Tens of thousand people were burnt at the stakes. You didn't even have to do anything wrong, it was enough if someone accused you of being a witch and you'd be done. No matter how hard you try to prove your innocense you would not be believed, because isn't that exactly what a follower of the Devil would say? But what was these people really punished for and what was the thought process in the different countries when all of this went on? Why did people think torture was a good method to extract the truth from people and not exactly the opposite?


My opinion of the books: This is a well packed book about different witch trials around the western world. The book is based of trial documents and demonstrates a pretty interesting connection between a chaotic world and an increased risk for hysterias like this one to emerge and spread like wildfire. It is also clear that people weren't interesting in getting the to the truth, they just wanted someone to blame and torture. Young, beautiful women were especially targeted for this (suprising...). But not even children got away from the torure chamber or the stake. A bunch of sadists were free to roam the lands and do their thing.

Just to illustrate how people were thinking during this time, I'll give an example from page 17, where an accused man called Reverend Burroughs says the following: "There neither are nor ever were witches that, having made a compact with the Devil, can send a devil to torment other people at a distance", he said. Denying the existence of witchcraft was proof of being a witch". The logic... Even a dog was accused in Salem and was found to be a witch. It was hanged. I think this illustrates humankind pretty well, since this in neither the first or the last time something like this has happened (The holocaust, the genocide in Rwanda and other places and so on). And then the typical misogyny. If a woman was too beautiful, smart, strong, powerful, "ugly", unpleasent or "wild" she must be in league with Satan. "Real" women were reserved, followed the protocol and did what they were told. We have made some progress regarding that, but not as much as we'd like to think... A very good and informative book, all though it contains some descriptions of torture, but without it being too much. It's worth a read!


My favorite quote from the book:

"The fear of witches was also widespread among the Germanic peoples,who spread throughout Europe during the decline of the Roman Empire. As in the Greco-Roman world, such powers were especially attributed to women, and the old hag who practised witchcraft became a common figure in litterature. In Northern Germany, sacred women were venerated as tribal soothsayers as women were the conduit of nature."
- sid 34.

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...