tisdag 31 december 2019

Vålnadernas historia/The History of Ghosts

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Magnus Västerbro.
Genre: Fakta/Non fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 403.


(English below)


Handling: Varför envisas människor att tro på spöken och ett liv efter döden? Är denna tro något nytt eller har människor alltid trott på spöken? Hur har samhället under årtusenden hanterat detta med döden, kroppar, begravningar och spökhistorier? Finns det ens något bevis för ett liv efter döden? Vad säger vetenskapen och vad säger de troende?


Min åsikt om boken: Magnus Västerbro inleder denna bok med att berätta om sin egen dödsångest och fascination för det övernaturliga, även om han inte tror på ett liv efter döden och jag tycker just sånt här är fasligt intressant. Jag personligen har svårt att förstå dödsångest och behovet av att känna att det finns någonting "mer" i både livet och efter döden. Jag är väl sådär tråkigt logiskt lagd, men samtidigt tycker jag det är oerhört skönt att känna att jag lever bara för att jag föddes och att livet är mitt att göra vad jag vill med. Jag inbillar mig att jag är mer här och nu jämfört med de som ser fram emot ett liv efter döden, eftersom jag anser att det inte finns något mer efter döden. Det är slutet och jag har bara ett liv, så bäst att passa på att leva det så bra jag kan här och nu, ungefär.

Men samtidigt förstår jag, logiskt sett, att en del människor har behov av tröst i form av att man får träffa anhöriga efter döden till exempel, men det är inget jag själv kan tro på. Man kan alltid hoppas, men det är inget jag förlitar mig på. Den här boken är oerhört utförlig vad gäller utvecklingen av spöken och livet efter döden från antikens Grekland fram till modern tid. Författaren slår även hål på myten om att alla människor som levde förr var religiöst troende, för det stämmer inte alls. Ateister och skeptiker har alltid funnits, men har varit tillåtna i större eller mindre skala genom tiderna. Är man intresserad av spöken, livet efter döden och människors utveckling så kan jag verkligen tipsa om denna bok. Den är packad med fakta och man får träffa olika personer som antingen försökt bevisa att spöken finns eller inte och hur det togs emot av det övriga samhället. Boken får en också att fundera på hur man själv tänker kring frågan. Väldigt bra faktiskt!

Det enda jag personligen tyckte var lite jobbigt var just all fakta, haha. Men det är trots allt en faktabok. 400 sidor ren fakta kan dock vara jobbigt att ta in, så ett tips är att varva med en annan bok medan man läser denna, annars är det lätt att man kanske tröttnar eller tappar läslusten lite. Det är det som kan vara lite tråkigt med just faktaböcker, det är mycket att ta in. Det är dock inte just den här specifika bokens fel, utan det handlar ju mer om hur jag funkar. Så inget negativt om boken i sig! Tyckte den var riktigt bra faktiskt.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Om något, skrev Frank Podmore, en av rörelsens egna historiker, så har vi funnit att det vi levande ser när vi försöker se in i de dödas rike framför allt är skuggorna vi själva kastar - våra egna drömmar och förhoppningar, projicerade in i dunklet på den andra sidan".
- Sid 332.

💥        💥       💥        💥

Story: Why do people insist in believing in ghosts and life after death? Is this belief something new or have people always believed in ghosts? How has society handled death, bodies, funerals and ghost stories through out the millennia? Is there any proof of life after death? What does science and the believers say?


My opinion of the book: Magnus Västerbro starts off this book by writing about his own fear of death and fascination for the paranormal, even if he's not a believer in life after death and I find stuff like this to be very interesting. I personally don't understand fear of death and the need to feel like there's something "more" in life and after death. I guess I'm one of those really boringly logical people, but at the same time I think it's very comfortable to feel that I live because I was born and that life is mine to do whatever I want with. I think that I'm more present here and now compared to those who look forward to a life after that, since I don't believe there's nothing more after death. It's the end and I only have one life, so I better live it as well as I can, kind of.

But at the same time I can, logically, understand that some people have the need to be comforted by the thought that you'll meet your loved ones again after death, but I can't believe it myself. One can always hope, but it's nothing I put my faith in. This book is very extensive when it comes to the development of ghosts and life after death from the ancient greeks to the modern world. The author also dispels the myth that everyone in the past were religious believers, because that's not true. Atheists and sceptics has always been around, but they've been accepted more or less depending on the time. If you're interested in ghosts, life after death and the development of humanity than this book is perfect! It's packed with facts and you get to meet different people who either tried to prove that ghosts existed or not and how that was seen by society over all. The book makes you think of your own view on the matter. Really good actually!

The only thing I personally found a bit hard was all the facts, haha. But it's a non fictional book after all. 400 pages of pure facts can be hard to handle, so a tip is to alter between this book and another one, so you don't get fed up, because the hard part with non fiction is all the facts and that it can get too much at times. It's not this particular book's fault, it's more how I work. So nothing negative about the book itself. I liked it alot!


My favorite quote from the book (my own translation):


"If anything, Frank Podmore, one of the movements own historian, wrote, we've found that what the living see when we try to look into the realm of the dead, is over all the shadows we cast by ourselves - our own dreams and hopes, projected into the mist of the other side".
- Page 332.

måndag 30 december 2019

The Glass of Lead & Gold

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Cornelia Funke.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 91.


(English below)


Handling: Tabetha är en föräldralös tonårstjej som bor i storstaden Londra, där hon överlever genom att söka igenom floden Themes lerbanker efter saker som går att sälja, t.ex. gamla mynt, glasbitar, delar av smycken och så vidare.
En dag kommer en läskig typ fram till Tabetha och ber henne hålla ögonen öppna efter en speciell typ av glas, nämligen "the Glass of Lead and Gold".
Jakten på glasbiten sprider sig och är man inte försiktig kan man bli av med både ägodelar och sitt liv. Men Tabetha råkar helt plötsligt ha hittat flera osannolika vänner som hjälper henne på vägen. Men kan en hemlös och föräldralös ung tjej lära sig att det faktiskt finns människor man kan lita på?


Min åsikt om boken: Detta är en kort bok, om den nu kan kallas för det, på bara 91 sidor så den gick väldigt snabbt att läsa ut. Hade dock önskat att den var minst 200 sidor längre, för den verkade så intressant. Londra ska tydligen, om jag förstod det rätt, likna staden London, som en sorts dimensionstvilling. Skillnaden är dock att i Londra finns det små sagolika väsen som använder magi för att skapa saker, tillsammans med dvärgar, troll och andra liknande varelser. En väldigt mysig liten bok om utsatthet, julkänsla, vänskap och liknande. Vill man ha nåt lätt och snabbt att läsa så är denna väldigt bra för det! Trots de få sidorna känns berättelsen väldigt utförlig och intressant.


Mitt favoritcitat från boken:

"Don't lie to me, little man", the Troll woman said. "And put zat pistol away. It makes me vant to punch you, just a little bit and it's Christmas".
- Sid 53.
💥        💥        💥        💥
Story: Tabetha is an orphaned teenage girl in the big city of Londra, where she survives by searching through the mudbanks of the river Thames after things to sell, like old coins, pieces of glass, parts of jewellery and so on.
One day a sinister looking person approaches Tabetha and tells her to keep her eyes open after a special kind of glass, called "the Glass of Lead and Gold".
The hunt for the piece of glass is spreading and if you're not careful you can loose both your property and life.
But Tabetha all of the sudden seem to have found unlikely friends that helps her along the way. But can a homeless and orphaned young girl learn that there are some people in the world that you can actually trust?


My opinion of the book: This is a short book, if it can be called that, of only 91 pages so it was a fast read. I wish it would have been atleast 200 pages longer, because it seems so interesting. Apparently Londra is, if I understood it correctly, alot like the city of London, like a dimensional twin. The difference is that in Londra there's fairytale creatures that uses magic to create things, along with dwarves, trolls and other beings. A very cosy little book about vulnerability, christmas spirit, friendship and so on. If you want something light and fast to read then this book is perfect for that. Despite the few pages the story felt extensive and interesting.


My favorite quote from the book:

"Don't lie to me, little man", the Troll woman said. "And put zat pistol away. It makes me vant to punch you, just a little bit and it's Christmas".
- Sid 53.

söndag 29 december 2019

Darkwood

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Gabby Hutchinson Crouch.
Genre: Fantasy, sagor/fairytales.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 284.


(English below)


Handling: Greta bor tillsammans med sin bror Hans och deras styvföräldrar (ja, båda är styvföräldrar!) på en bondgård i Myrsina. Där är det förbjudet för flickor och kvinnor att vara intresserad av vetenskap och speciellt matematik, för det är inte passande och i så fall måste man vara en häxa! Magi är förbjudet i Mersina och de som sysslar med sånt råkar illa ut.
Byn de bor i ligger nära en förbjuden skog vid namn av Darkwood. Där sägs det leva häxor, troll, féer, älvor och andra farliga varelser och ingen får gå nära skogen.

Greta råkar tyvärr vara en flicka och intresserad av matematik, vilket inte uppskattas av hennes styvföräldrar. De är rädda för att hon ska råka illa ut och därför är det ingen som vet att försvarssystemet mot Darkwoods varelser är byggt av henne. Alla tror att det är hennes bror Hans som är dess skapare.

En dag går det illa för Greta och hon blir fördriven ut ur byn och in i Darkwood. Där stöter hon på dvärgar som bara säger "yummy!" och en person i full rustning. Sedan dyker även en häxa upp som förvandlar allt hon rör vid till olika bakelser. Full av rädsla för dessa "onda" varelser försöker Greta att fly, men hon kommer inte så långt. Snart upptäcker hon dock att saker och ting kanske inte alltid är som det verkar och att ondskan kanske har ett helt annat ansikte än man först tror...


Min åsikt om boken: Den här boken var riktigt rolig och knasig! Av min beskrivning låter den säkert seriös och mörk, men den är faktiskt rätt underhållande. Författaren har skrivit boken med en hel del sarkasm och humor, vilket gör det mesta kul att läsa. Det är en salig blandning av våra mest kända sagor med en nypa fantasy och lite jävla anamma. Boken är full av action, vänskap, humor och rättvisa. Jag gillade hur de olika sagokaraktärerna hade fått helt nya roller och personligheter, vilket kändes nytänkande, men också att de alla dök upp i samma berättelse på samma plats.

Jag gillade specifika delar av boken som jag tyckte var extra roliga, t.ex. "the dipping chair" som man använder till att göra "vattenprov" på häxor. Det är en stol som sitter på en lång stör som man doppar ner i vatten. Den använder byborna till att bada med, haha. Man behöver bara låtsas säga nåt som kan uppfattas som "magiskt" eller typiskt för "häxor", så kommer folk och spänner fast en i stolen. Sedan försöker de doppa ner en där temperaturen är behaglig och frågar om man tycker allt känns bra! Mellan "doppningarna" passar man på att tvåla in sig så man blir ren, haha.
Detta var någonting nytt för min del! En riktigt underhållande bok som jag tyckte om och kan rekommendera!


Mina favoritcitat ur boken:


- It looks like no more than a badger's sett.
- That's deliberate, says Trevor. They love badgers.
- Aww.
- They think they're absolutely delicious, they do.
- Eurgh...

- sid 83.


"Just put it on, you egotistical horn with a pony attached to it"
- sid 118.


- Can you feel peas in your bed?
- I'll pee in your bed, if you're not careful.
- Well, that's not very regal, is it?

- sid 282.


💥         💥        💥        💥


Story: Gretel lives with her brother Hansel and their step parents (yes, both are step parents!) on a farm in Myrsina. It is forbidden for girls and women to be interested in science and maths, because that is not natural and you must be a witch if you are! Magic is forbidden in Mersina and it can be dangerous for those who deals in it.
The village they live in is close to a forbidden forest by the name of Darkwood. It is said that witches, ogres, fairies, elves and other dangerous creature lives there and no one is allowed to go there.

Gretel just so happens to be a girl and interested in maths, which is not appreciated by her step parents. They are afraid she'll get in trouble, so that's why no one knows that she built the defence system against the creatures of Darkwood. Everyone thinks her brother Hansel is the creator.

One day Gretel is in trouble and she is driven from the village into Darkwood. There she meets dwarves that only says "yummy!" and a person in full armour along with a witch that can turn anything the touches into pastries. Full of fear of these "evil" creatures Gretel tries to flee but she doesn't get far. Soon she discovers that things might not always be what they seem and evil might have a totally different face than you first thought...


My opinion of the book: This book was both fun and quirky! My description of it might sound serious and dark, but it was very entertaining. The author uses alot of sarcasm and humor, which is always fun to read. It's a mix of our most famous fairytales with a pinch of fantasy and fighting spirit. The book is full of action, friendship, humor and justice. I liked how the different fairtytales characters got new rolls and personalities, because it felt very original but also that they all were in the same story at the same place.

I liked specifik parts of the book that I found extra funny, like the "dipping chair" that was used to do the "water test" on witches. It's a chair attached to a long pole that you dip in water. The villagers used it for bathing, haha. You just had to pretend to say something that seemed "magical" or typical for "witches" and people would come and buckle you in the chair. They would then try to dip you where the temperature was more pleasant and ask you if everything felt alright! Between the "dippings" the person in the chair would soap themselves in to get clean, haha.
This was something new for me! A really entertaining book that I liked and can recommend!


My favorite quote(s) from the book:- It looks like no more than a badger's sett.
- That's deliberate, says Trevor. They love badgers.
- Aww.
- They think they're absolutely delicious, they do.
- Eurgh.

- page 83.


"Just put it on, you egotistical horn with a pony attached to it"
- page 118.


- Can you feel peas in your bed?
- I'll pee in your bed, if you're not careful.
- Well, that's not very regal, is it?
- page 282.

måndag 23 december 2019

Vikingarnas historia/The history of vikings

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Dick Harrison.
Genre: Fakta/Non Fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 164.(English below)


Handling: Vad vet vi om vikingarna och när började de segla runt om i världen? De flesta är överens om att attacken mot klostret Lindisfarne i norra England år 793 var startskottet, men vikingarna var redan ute på haven och seglade innan dess. Var de alla hårdnackade krigare?

Medan de som senare skulle bli danskar och norrmän for västerut så åkte de som senare skulle bli svenskar mot öst. Medan danskar och norrmän upptäckte Island, Grönland och Nordamerika var svenskarna nere i Konstantinopel och krigade för kejsare eller grundade riken som än idag existerar.

Men vad är fakta och vad är rena påhitt om de få vikingar vi vet namnen på?


Min åsikt om boken: Jag är ju en vikinganörd och älskar i princip allt med dem, men Dick Harrison är lite av en favorit när det gäller faktaböcker, för till skillnad från andra liknande författare, så skriver Harrison på ett lättförståeligt sätt. Hans berättande är inte lika uppstyltat som det annars kan vara i faktaböcker. De brukar oftast innehålla så mycket årtal, konstiga namn och allt möjligt man ska hålla koll på. Jag känner inte alls det när jag läste den här boken. Allt var lätt att följa med i och förstå. Harrison blandar ren fakta med historier om diverse mer eller mindre kända personer och förklarar enkelt och tydligt vad som stämmer och inte. Definitivt en av de bästa faktaböcker jag läst om just vikingar! Kan verkligen rekommendera den.


Mitt favoritcitat ur boken (angående "svenskar" i österled):

"Ett talande bevis för att affärerna gick bra är de många islamiska silvermynt som påträffats i Norden. Enligt en beräkning uppnår de till över 85 000, varav 95% har påträffats i Sverige, och antalet lär stiga betydligt eftersom nya fynd görs hela tiden."
- Sid 47

💥        💥        💥        💥


Story: What do we know about the vikings and when they started sailing around the world? Most would agree that the attack on the monastery Lindisfarne in northen England in the year 793 was the beginning, but the vikings were already out at sea sailing before then. Were they all hardened warriors?

While those who would later  become danes and norweigans went west, the people from what would later become Sweden went to the east. While the danes and norweigans discovered Iceland, Greenland and North america, the swedes were in Constantinopel and fought for emperors and established kingdoms that still exists today.

But what is fact and what is fiction about the few vikings we know the name of?


My opinion of the book: I'm a viking nerd and I love pretty much everything containing them but Dick Harrison is a but of a favorite when it comes to non fiction books, because unlike other authors in the same genre, Harrison is very easy to understand. His stories are not as stiff and boring as non fiction books can be at times with all their numbers, years, weird names and so on, that you can't really keep track of. I didn't feel that at all while reading this books. It's very easy going and easy to understand. Harrison mixes pure facts with stories about more or less famous people and explains in a understandable way what's true and not. Definitely one of the best non fiction books I've read about the vikings! I can really recommend it.


My favorite quote from the book (about "swedes" going east. My own translation):

"A telling proof of how well the business was going is the many islamic silver coins found in the Nordic countries. According to a calculation there are around 85 000 (coins), of which 95% have been found in Sweden, and the amount will probably rise, since more are found all the time"
- Page 47.

lördag 21 december 2019

Alla lästa böcker i november/All the books I read in november

(English below)

Jag kom på att förra månadens böcker inte hade "redovisats" ännu, så lika bra att göra det nu. Av någon anledning glömmer jag alltid bort det? Men jaja, allt kan man väl inte minnas heller!
Den bästa av dem var helt klart "The song of Achilles". Verkligen en sån där bok som är svår att sätta ord på, för allt känns så futtigt i jämförelse. Älskade den helt enkelt!

Hur mycket fick du läst i november?


I just remembered that I hadn't summarized last month's read books, so I might as well do that now. For some reason I always forget to do this? But anyway, can't remember everything!
The best of all of them was without a doubt "The song of Achilles". It's really a book you can't explain in words, because they all seem so small in comparison. I really loved it!

How much did you read in November?

tisdag 17 december 2019

En drottnings löfte/The Queens Vow

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: C.W. Gortner.
Genre: Historisk roman/Historical fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 488.(English below)


Handling: Isabella är dotter till kung Johan II (Juan II) av Kastilien och drottning Isabella av Portugal. När Isabella bara är 3 år gammal dör kungen och hon tvingas fly tillsammans med sin mamma och lillebror Alfonso, i rädsla för att kung Johans son Henry (Enrique IV) från hans första äktenskap, ska skada familjen i samband med att han beträder tronen. Isabella växer upp i ett lantligt slott med en psykiskt ostabil mor i ett slitet och dragit slott med få tjänare, men hon lider inte av det. Tillsammans med sin bästa vän Beatrix njuter hon av livet.

Men en vacker dag blir de kallade till hovet. Deras halvbror Henry vill ha dem nära sig och det är inte utan viss bävan att de båda syskonen reser dit, för en kung kan man inte neka någonting. Vid hovet blir det lite av en kulturkrock mellan de yngre, religiösa syskonen och den äldre och omoraliska halvbrodern. Intriger och ryktesspridning är ständigt närvarande och utan att kunna spelet är det svårt att leva mitt i centrum av ett kungligt hov. Men Isabella är viljestark och envis, henne kan man inte göra vad man vill med.

När krig hotar måste Isabella snabbt lära sig spelreglerna och försöka behålla huvudet på sina axlar, speciellt när kungen inte är särskilt frisk i sinnet.


Min åsikt om boken: Jag gillar historiska romaner och biografier, men har oftast upplevt dem som lite stela om de är skrivna av män. Just inom genrer historiska romaner brukar kvinnor vara väldigt duktiga på att skriva bra och intressanta böcker. Men här kommer en man som verkligen briljerar när det gäller att gestalta både en ung flicka och en vuxen kvinna, utan att för den delen göra karaktären för oskyldig eller depraverad. Här möts man av en komplex huvudkaraktär som å ena sidan vill göra gott och stå upp för det som är rätt, men som samtidigt måste försöka hålla sig väl med alla runt omkring sig och hela tiden tänka på vad hennes Gud vill att hon ska göra. Jag tyckte väldigt mycket om boken och hade svårt att lägga ner den. Allt var verkligen intressant, oavsett om det utspelade sig i det lantliga och lugna slottet eller mitt bland intrigmakare inom det kungliga hovet. Det märks att författaren har lagt mycket tid på sin research och är kunnig, men utan att faktabitarna tar över allt för mycket. Det var ett härligt och jämnt flyt hela vägen. Riktigt bra! Måste definitivt läsa författarens andra böcker.

Sedan skadar det inte heller att Isabella av Kastilien var en intressant person överlag. Det är tack vare henne som Inkvisitionen spred skräck i Europa men också tack vare henne som kvinnor redan på 1500-talet kunde studera och undervisa vid vissa universitet. Så detta var en väldigt komplex person. Kan även säga att hennes ena dotter var den ökände Henry VIII's första fru. Vill man läsa mer om Isabella kan man göra det här!


Mitt favoritcitat ur boken:


"Ingen trodde att jag var ämnad för storhet"
- sid 13

💥        💥        💥        💥


Story: Isabella is the daughter of king John II (Juan II) of Castile and queen Isabella of Portugal. When Isabella is only 3 years old the king dies and she is forced to flee together with her mother and little brother Alfonso, out of fear that king John's first son Henry (Enrique IV) from his first marriage, will hurt them when he ascends the throne. Isabella grows up in a rural castle with a mentally instable mother in a dreary and worn down castle with few servants, but the's not complaining. Together with her best friend Beatrix life is pretty good.

But one day they are summoned to the royal court. Their half brother Henry wants them close to him and it's not without some trepidation they travel there, because you cannot deny a king anything. At the court there's a bit of a culture clash between the younger and religious siblings and their older and immoral half brother. Intrigues and rumors are always close by and without knowing how to play the game it's hard to live in the center of a royal court. But Isabella is strong-willed and stubborn, you can't do whatever you want with her.

When war is not far away Isabella is forced to quickly learn the rules of the game and try to keep her head on her shoulders, especially when the king is not particularly sane.


My opinion of the book: I like historical fiction and biographies, but I often feel like they can be a bit stiff if they've been written by men. In the genre historical fiction it's usually women who are really great at writing really good and interesting books. But here's a man that's really a shining example when it comes to making a (female) character very interesting without making her too innocent or too deprived. Here's a complex main character that on one hand wants to do good and stand up for what is right but on the other hand has to deal with those around her and keep them happy, while also think about what her God wants of her at al times. I really liked the book and had a hard time putting it down. Everything was interesting, no matter if it took place in the rural castle or in the middle of all the intrigue makers in the royal court. It shows that the author did his research and knows alot, but without the facts taking over too much. It had a lovely and even flow through out the whole book. Really good! I must definitely read the author's other books.

It does no harm either that Isabella of Castile was such an interesting person over all. It's thanks to her that the Inquisition spread fear through out Europe but it's also thanks to her that women during the 1500's could study and teach at certain universities. So this is a very complex person. I can also say that one of her daughters became the infamous Henry VII's first wife. If you want to read more about Isabella you can do so here!


My favorit quote from the book:


 "No one thought I was destined for greatness"- page 13


torsdag 12 december 2019

Recensionsexemplar/Review copy

(English below)

Fick nyss hem ett recensionsexemplar från utlandet (minns tyvärr inte exakt vilket land, men kan gissa på USA) som jag tycker verkar spännande. Omslaget är jäkligt snyggt om inte annat!
Nu känner jag dock lite press, för jag är som sagt inte van vid att ha 50+ olästa böcker hemma och kan bli lite anti mot att läsa, för att jag har alldeles för mycket att välja bland = beslutsångest = inget blir läst. Förstår inte hur ni som har flera hundra olästa böcker hemma överlever? Hur väljer man ens!?
Jag brukar kanske ha 10-15 olästa böcker hemma samtidigt och när jag ska välja brukar det gå rätt enkelt, för är jag sugen på fantasy har jag bara några få böcker i den genren. Är jag sugen på historia har jag att välja mellan faktaböcker eller romaner. Men när man har sådär jättemånga finns det ju minst 10 i varje genre. Hur väljer man!? Haha. Snacka om I-landsproblem... 🙈 Extra stort tack till Lisa i alla fall, som skickade sin bok till mig! 🙏

Tar ni emot recensionsexemplar och tackar ni i så fall ja till alla erbjudanden eller bara några?I just got a review copy sent home to me from abroad (unfortunately I don't remember from which country, but I would guess USA) that I think seem exciting. The cover is really nice at the very least! I do feel some pressure now though, because I'm not used to have 50+ unread books at home and that can make me a bit anti against reading, because I have too much to choose from = decision-making anxiety = nothing gets read. I dont get how some of you people out there can have several hundred unread books at home and survive it. How do you even choose?!
I usually have like 10-15 unread books at home at the same time and when I choose one it's usually pretty simple. If I feel like reading fantasy I only have a few to choose from. If I feel like reading history I can choose between fact or fiction. But when you have that many books you have atleast 10 in each genre so how do you choose just one?! Haha. Talk about havin a first world problem... 🙈
A huge thank you to Lisa anyway for sending me the book! 🙏

Do you accept review copies and if so, do you accept every offer or just some?

söndag 8 december 2019

Mellody Looh - Födelsemärket

Serie/Series: Ja, del 1 av 3/Yes, part 1 of 3.
Författare/Author: Gabriella P. Kjeilen.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 347.
Förlag/Publishing company: Seraf Förlag.

(English below)


Handling: Erika är en ung tjej som bor i Jönköping utan någon familj. Hon var med om en olycka och förlorade alla minnen från sitt liv innan dess. Hon är bara 17 år gammal och går i skolan, men annars bor hon ensam i en liten vindslägenhet.
Hon har ett konstigt märke på halsen som ibland både bränner till och växer sig större, men Erika förstår inte varför eller vad det betyder. Hon känner sig inte riktigt hemma bland människorna runt sig, men kan inte heller förstå hur det kommer sig.
En dag får hon besök av en varelse med röda ögon och det förändrar hela hennes liv. Hon får veta att hon har ett hem, att hon inte heter Erika och att hon har speciella krafter samt ett betydelsefullt öde. Men kommer hon att välja rätt sida? Är hon Lavidas frälsare eller ondskans förkämpe?


Min åsikt om boken: Alltså, jag är så glad över att svensk fantasy börjar ta fart och synas mer! Om det är något jag har saknat så är det verkligen fantasy på svenska av svenska författare. Och det är synd att så många stora förlag är för fega för att våga satsa på det, istället kör de på med sina tråkiga kokböcker och de där jäkla deckarna. Verkar vara det enda man tror säljer i Sverige. Men inte konstigt om det inte finns nåt annat att välja på?
Så jag är enormt glad över alla dessa svenska författare som skriver fantasy och ger ut sina böcker, för det behövs! Den marknaden går ju knappt att mätta!

Jag tyckte den här boken var fasligt spännande, välskriven och intressant. Den har nästan allt kändes det som. Det finns klassiska fantasydelar men också lite inslag av scifi på nåt sätt, med sina olika planeter och solsystem, lasergrejer och rymdkapslar, teleportering osv. Riktigt uppfräschande med en blandning på det sättet. Jag gillar idén med en värld full av olika typer av varelser (så som häxor, troll, féer, formskiftare, drakar osv) men i ett annat solsystem. Sån rolig grej liksom!
Boken har också allt annat från spänning och drama till kärlek och action. Det händer mycket nästan hela tiden men utan att för den delen bli för mycket. Jag gillar också hur handlingen vävs ihop allt eftersom och jag tyckte den hade en väldigt bra takt/fart. Det var aldrig tråkigt/långsamt men det var inte heller för fartfyllt för att man inte skulle hänga med. Så precis lagom.
Jag kommer definitivt läsa de andra två delarna, för den här serien får man absolut inte missa!Mitt favoritcitat:

"Min kära Mellody, om du bara visste vad som väntar dig", viskade han, även om ingen hörde honom. "Jag är övertygad om att när tiden är inne kommer du välja rätt. Och jag kommer att finnas för dig, mitt barn. Ända till mitt sista andetag".
- sid 8


💥        💥        💥        💥Title (translation): Mellody Looh - The Birthmark.

Story: Erika is a young girl living in Jönköing without any family. She was in an accident and lost all her memories of her life before then. She's only 17 years old and goes to school, but besides that she lives alone in a small attic flat.
She has a weird mark on her throat that sometimes both burns and grows bigger, but Erika doesn't know why or what it means. She doesn't quite feel at home with people around her but she doesn't understand why.
One day she is visited by a creature with red eyes and that changes her whole life. She learns that she does have a home, that her name isn't Erika and that she has special powers and an important destiny. But will she choose the right side? Will she become Lavida's saviour or the champion of darkness?


My opinion of the book: I am so happy about swedish fantasy taking off and getting more attention! If there's something I've missed it's fantasy in swedish by swedish authors. And it's too bad that big publishin companies are too coward to invest in it, instead they go with their boring cook books and those damn crime books. Seems like that's the only thing they think will sell in Sweden. But no wonder if there's nothing else to choose from?
So I am very happy that all these swedish fantasy authors are sticking their chin out and publishes their own books, because there is a need for it!

I thought this books was really suspenseful, well written and interesting. It felt like it had almost everything. There are classic fantasy parts but also some elements of sci fi in a way with different kinds of planets and solar systems, lazer stuff, space pods, teleportations and so on. Felt really refreshing with a mix like that. I like the idea of a world full of different kinds of creatures (like witches, trolls, fairies, shape shifters, dragons and so on) but in another solarsystem. Such a fun thing!
The books has everything from adventure and drama to love and action. There's alot going on almost all the time but without it being too much. I like how the plot is knitted together along the way and I think the speed of it all was just perfect, not too fast and not too slow either. Just about right.
I will definitely read the other two parts, because this series is a must!

Mitt favoritcitat från boken: (my own translation)

"My dear Mellody, if only you knew what's waiting for you", he whispered, even if no one heard him. "I'm convinced that when the time comes you'll make the right choice. And I will be there for you my child. Until my last breath".
- page 8


fredag 6 december 2019

Bokpresenter/Book gifts

(English below)

Gubben min överraskade mig med 4 nya böcker i veckan efter att han varit nere på stan. Av någon anledning är han alltid mycket bättre på att hitta böcker till mig än vad jag är själv. Förstår inte riktigt hur han lyckas!? På de 7½ åren vi har varit tillsammans har han köpt en hel del böcker till mig och jag kan bara minnas att jag har ogillat 2 st, så han har ju ett rätt bra "track record".

Har ni läst någon av böckerna nedan och har ni någon i er närhet som är bättre på att hitta böcker till er än ni själva är?


Le Husband surprised me with 4 new books a couple of days ago after being in town. For some reason he's better at finding me books I like than I am myself. I don't understand how he does it!? In the 7½ years we've been together he's bought me alot of books and I can only remember not liking 2 of them, so he's got a pretty good track record!

Have you read any of the books above and do you know anyone that's better at finding you books than you are yourself?

onsdag 4 december 2019

The Black Tides of Heaven

Serie/Series: Ja, del 1 av 2 men fristående/Yes, part 1 of 2 but stand alone.
Författare/Author: Jy Yang.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 236.


(English below)


Handling: Två tvillingar till the Protector, Mokoya och Akeha, ges bort till the Grand Monastery som spädbarn i en föruppgjord deal mellan deras mor (The Protector) och abboten som tack för abbotens stöd mitt under ett uppror, men det blir inte riktigt som abboten hade tänkt sig.
Tvillingarnas mor råkar vara en sorts diktator över riket och styr landet med en järnhand. Hennes kyla och aggressiva styre leder till många missnöjda undersåtar och både Mokoya och Akhea växer upp med ett hat för sin mor.

Mokoya verkar ha fått en profetisk gåva, vilket deras mor ser som väldigt användbart medan Akeha inte har något som helst värde för henne. Men tvillingarnas kärlek för varandra håller dem samman trots allt det svåra. Men när Akeha känner sig manad att lämna allt bakom sig och ge sig ut i världen sätts tvillingarnas relation på spel.

Motståndsrörelsen växer sig större och utan att riktigt veta om det råkar Akeha sluta sig till rebellerna. Någon måste bekämpa ondskan, som också råkar vara deras egen mor.


Min åsikt om boken: Den här boken är så svår att förklara. Den innehåller typiska fantasydelar men samtidigt känns den lite futuristisk/steampunkig. Det finns något som kallas för "slackcraft" som är en sorts typ av magi antar ja
g, som kan användas för att forma både byggnader, vapen, ljus och lite allt möjligt med. Kraften används också på alla som inte ännu valt vilken könsidentitet de vill tillhöra, för att bromsa kroppens naturliga utveckling. När personen väl valt identitet genomgår man en sorts "konfirmation" och får kroppen formad så det passar identiteten. Det tyckte jag var både nytänkande och kul!
Kraften är dock lite svår att fatta, för det verkar finnas 5 olika element inom den här kraften och de kan användas ihop också, vilket inte förklarades så jättebra i boken. Så det var lite svårt att riktigt förstå hur det funkade. Men jag gillade författarens sätt att skriva och berätta på, även om det kändes lite onödigt med hoppandet i handlingen. Det kändes som att man kunde ha fått lite mer från åren som handlingen hoppade över. Överlag tycker jag dock att boken var väldigt intressant och bra, även om jag önskade lite mer tydlighet kring vissa saker som är nya för läsaren (typ som kraften och konstiga djur). Kommer definitivt att läsa 2:an också!


Mitt favoritcitat ur boken:

"Two near-identical children tumbled out of the cart behind her, laden with packs. One landed with their soles a hip's vidth apart, fists lightly curled, balancing on the balls of their feet. The child with mismatched eyes. The other one straightened up and stared at the Head Abbot with an intensity that was unnerving for one so young."
- sid 28
💥        💥        💥        💥

Story: Two twins of the Protector, Mokoya and Akeha, is given away to the Grand Monastery as infants in a predone deal between their mother (The Protector) and the Head Abbot, as thanks for the support in a upprising, but it doesn't really go as the abot thought it would.
The Twins mother happens to be a kind of dictator over the kingdom and rules the land with an iron fist. Her coldness and aggressive ruling leads to many disgruntled subjects and both Mokoya and Akeha grows up with a hatred for their mother.

Mokoya seems to have a profetic gift, which their mother sees as useful while Akeha doesn't have any value at all to her. But the twins love for each other keeps them together despite it all. But when Akeha is feeling compelled to leave it all behind and venture out into the world the relationship between the twins is at risk.

The uprising is growing and without really knowing it Akeha joins the rebels. Someone has to fight the evil, even if it happens to be their own mother.


My opinion of the book: This book is really hard to explain. It contains typical fantasy bits but at the same time it felt a bit futuristic/steampunkish. There was somoething called "slackcraft" that's a sort of magic I guess, that can be used to shape buildings, weapons, light and pretty much anything. The craft is also usued on everyone that has not yet chosen which gender they want, to kind of suspend the body's natural development. When the person has chosen a gender they go through something called "confirmation" and get their body shaped so that it fits the identity. I thought that was very original and fun! The craft is a bit hard go grasp though, because it seems to exist 5 elements within the craft that can be used together but that wasn't really fully explained in the book, so I had a hard time getting it. But I liked the author's way of writing and telling the story, even though the skipping in the story/plot felt a bit unnecessary. I'd like to have gotten som info about the years that were skipped over but over all I find the book to be interesting and good, even though I'd like to have more clarity regarding things that are new to the reader (like the craft or weird animals). I will read part 2 though!


My favorite quote from the book:

"Two near-identical children tumbled out of the cart behind her, laden with packs. One landed with their soles a hip's vidth apart, fists lightly curled, balancing on the balls of their feet. The child with mismatched eyes. The other one straightened up and stared at the Head Abbot with an intensity that was unnerving for one so young."
- page 28

söndag 1 december 2019

Hur gör du? / How do you deal with it?

(English below)

Började läsa "Vishetens sten" av Christian Jacq, då jag verkligen gillar en av hans boktrilogier sen tidigare. Boken är från år 2000 och jag orkade läsa ungefär 100 sidor innan jag gav upp. Jag brukar aldrig sluta läsa en bok mitt i, då det är svårt att ge den ett rättvist betyg om man inte ens har läst klart den. Men jag orkade inte fortsätta, jag tyckte handlingen var så platt och karaktärerna hade inget djup. Handlingen kändes så tunn och fjantig på nåt sätt. Speciellt när det gällde "kärleksscener" kändes allt väldigt orealistiskt och dumt. Två av karaktärerna träffas och blir kära, har sex och gifter sig på nån dag och beter sig som att de alltid har varit ett par, de känner varandra sedan länge trots att de nyss träffats. Kändes bara klumpigt och konstigt. Så jag kände att nej, jag spenderar hellre tiden på nåt annat.

Hur gör ni när ni håller på att läsa en bok ni inte riktigt gillar? Läser ni alltid färdigt eller kan ni sluta mitt i?


 I began reading "Nefer the Silent" by Christan Jacq, because I love one of his other book triologies since before. The books is from the year 2000 and I managed to read around 100 pages before I gave up. I almost never stop reading a book like that, because it's hard to give it a fair review if you haven't finished reading it. But I just couldn't finish it. I thought the plot was flat and the characters had no depth to them. The plot felt really thin and dorky in a way. Especially the "love scenes" felt very unrealistic and stupid. Two of the chatacters meet, fall in love, has sex, gets married in a day and acts like they've always been a couple, efter though they just met. It felt so clumsy and weird. So I felt that I'd rather spend my time on something else.


How do you deal with books you don't really like? Do you always finish them or can you stop reading them?

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...