onsdag 21 juli 2021

Imperium

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Robert Harris.
Genre: Historisk roman/Historical fiction.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 356.


(English below)Handling: Skrivarslaven Tiro har levt länge tillsammans med Marcus Tullius Cicero och i sin ålderdom bestämmer han sig för att skriva om Ciceros liv och väg in i senaten i antika Rom. Det hela började när en skräckslagen man knackar på hos Cicero och ber om hjälp med ståthållaren över Sicilien. Om Cicero sköter sina kort väl kan det här bli vägen in i maktens centrum. Men han är inte den enda med det målet i sikte, den förmögna Crassus, den sluga Caesar och generalen Pompejus vill alla nå toppen och skyr inga medel. Det gäller att Cicero verkligen håller huvudet på skaft för att inte råka illa ut...


Min åsikt om boken: Jag måste säga att boken var bra mycket bättre än jag först förväntade mig! Jag har läst en av författarens böcker tidigare och tyckte att den var ok. Rätt seg men lite intressant ändå. Så jag hade inga höga förhoppningar när jag plocka upp denna men oj, vad fel jag hade! Handlingen flyter på i ett bra tempo och Cicero är en väldigt intressanta karaktär som aldrig slutar förvåna en. Tiro är också en mycket sympatisk och intelligent person, som faktiskt uppfann snabbskriften (stenografi) och på så sätt gjorde sig själv både oersättlig och odödlig. Han blev till slut en alltiallo och höll sig alltid vid Ciceros sida. Det jag beundrar Cicero mest är hans strävan efter makt utan en hint av korruption. Han vill definitiv förbättra sin egen ställning men är också mån om folket och det krävs en hel del för att stå emot mutor och mer makt, men det gör han. Han har sina principer och han står fast vid dem. Han spelar bara spelet när någon tvingar honom, annars försöker han röra sig runt det. Det lättaste är ju alltid att släppa efter och göra som alla andra, eftersom makt korrumperar. Jag beundrar alltid människor som står fast vid det de tror på! Cicero är också en underdog och jag är väldigt svag för såna personer. Han hade inte någon förmögenhet eller kom från en känd familj. Han fick slåss för varje liten bit, när andra kunde både köpa eller muta sig till samma ställning flera gånger om.
Handlingen är stundtals lite seg med långa monologer och miljöbeskrivningar, men de tillför ändå nånting så jag har inte så mycket emot dem, för resten är så himla spännande. Så fort jag hade läst klart den här började jag direkt på den andra boken, för jag kunde inte släppa varken Tiro eller Cicero!

I betyg får boken 4 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"Att äga makt skänker människan mycket av det goda i livet, men rena händer ingår sällan i gåvan.
Och det är makten och människan som jag vill behandla - det vi på latin kallar imperium - alltså den makt över liv och död som staten förlänar en enskild människa. Hundratals män har eftersträvat denna makt, men Cicero har varit den ende i republikens historia som sökt den utan att äga andra tillgångar än sin egen begåvning. Till skillnad från Metellus och Hortensius kom han inte från någon av aristokratins mäktiga familjer, där åtskilliga ätteleds politiska förtjänster kunde utnyttjas vid valen. Han hade ingen stark här som kunde stå bakom honom, som Pompejus och Caesar hade. Han ägde inte, som Crassus, en ofantlig förmögenhet med vilka han kunde bana sig väg. Allt han hade var sin stämma - och enbart med viljekraft kunde han göra den till den mest ryktbara stämman på jorden."

- Sid 14.
💥        💥       💥        💥
Story: The secretary and slave Tiro has lived a long life with Marcus Tullius Cicero and in his old age he decides to write about the life of Cicero and his way into the senate in ancient Rome. It all started when a terrified man knocks on Cicero's door and asks for help with the governor of Sicily. If Cicero plays his cards right this could be the way into the centre of power. But he's not the only one with this goal, the wealthy Crassus, the cunning Caesar and the general Pompejus all want to reach the top and will stop at nothing to get there. Cicero must keep his wits about him to not end up in danger...


My opinion about the book: I must say that this book was a lot better than I expected! I've read one of the author's books before and thought it was alright. A bit slow but somewhat interesting. So I didn't have high expectations when I picked this book up, but I was so wrong! The story has a really good pace and Cicero is a very interesting character that never ceases to amaze me. Tiro is also a very sympathetic and intelligent person that actually invented shorthand writing (stenography) and by that made himself both irreplaceable and immortal. He eventually became the right hand man for Cicero and was always by his side.
What I admire about Cicero the most is his strive for power without a hint of corruption. He definitely wants to better his own status but also cares for the people and it takes a lot to turn your back on bribes and more power, but he does. He has his principles and he stands by them. He only playes the game when someone forces him, otherwise he tries to move around it.
It's always easier to just let go and do what everyone else does, becuase power corrupts. I always admire people that stand for what they believe in! Cicero is also an underdog and I have a soft spot for those people. He doesn't have money or come from a rich family. He must fight for every single scrap when others can both buy and bribe their way to the same position as him several times over.
The plot is at times a bit tardy with long monologues and descripions of the environment, but they still bring something of value, so I don't mind, because the rest is so darn suspenseful. As soon as I finished this book I immediately began with the second one, because I couldn't let go of Tiro or Cicero!

I give it 4 of 5💀


My favorite quote from the book (my own translation):

"To have power gives man a lot of the goof life, but clean hands is rarely included in the gift.
And it's the power and man I want to discuss - what we in latin call imperium - the power over life and death that the state grants an individual man. Hundreds of men have sought this power, but Cicero is the only one in the history of the republic who sought it without owning anything other than his talent. Unlike Metellus and Hortensius he didn't come from any of the powerful aristocratic families, where several generations of political earnings could be used in the elections. He didn't have a strong army that could stand behing him, like Pompejus and Caesar had. He didn't own, like Crassus, an immense fortune, with which he could make his way. All he had was his voice - and only with willpower could he make it into the the most famous voice on earth."

- Page 14.

måndag 19 juli 2021

The Unspoken Name

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: A.K. Larkwood.
Genre: Fantasy, science fiction.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 557.


(English below)


Handling: Csorwe har växt upp hos en dödskult och på sin 14:e födelsedag ska hon klättra upp för ett berg, till "the Unspokens One", en dödsgud och offra sig till den. När dagen väl kommer gör sig Csorwe redo och beger sig upp på berget. Men väl där får hon ett erbjudande av en magiker - stanna och dö eller lämna platsen med honom och få ett nytt liv. Csorwe väljer att fly från sitt öde för att bli magikerns tjuv, spion och lönnmördare. Tillsammans kan de nå oanade höjder. Men gudar glömmer inte, något som Csorwe snart upptäcker. Vänner blir till fiender och alla skulder måste till slut betalas in...


Min åsikt om boken: Den här boken påminner en del om Gideon the Ninth, men utan alla svåra och konstiga ord. Båda böckerna innehåller olika sorters hus med olika typer av gudar och/eller magi, rymdskepp, karaktärer som är queer och liknande. Dock är denna lite mer åt fantasyhållet jämfört med Gideon. Här finns orcer, alver (som jag tolkar det som), den traditionella typen av magi m.m. Jag tyckte först att The Unspoken Name var väldigt spännande och det gick snabbt att läsa. Det var väl en bit mot slutet som det började sega ner lite. När Csorwe ska rädda en person (avslöjar inte vem) tar det lång tid innan hon kommer till den punkten, innan dess håller hon på att vela en bra stund, vilket var segt. Sen när hon väl ska ut och rädda personen går det väl sådär och hon får ännu en gång komma på en plan för att rädda personen, en andra gång. Så det var liksom lite upprepande och segt i slutet. Ett onödigt krångligt slut kände jag. Sedan funderar jag över karaktären Talasseres, vad var hans syfte? Förutom att vara väldigt irriterande. Var han bara där för att få in en rapp dialog? Han tillförde inte så mycket annat än spydigheter, vilket kan vara kul så länge det inte är det enda syftet, för då känns det meningslöst.
Så runt 2/3 av boken var riktigt bra, även om vissa saker var lite outtalat. Det sägs inte rakt ut t.ex. att Csorwe är en orch, men det hintas om det i och med betarna och jag förstod inte riktigt hur "maze"-portarna funkade. Ibland flöt skeppen runt som om de vore i rymden, men samtidigt kunde de andas som vanligt och de fanns miljöer utanför skeppen. Så det var lite otydligt hur det funkade. Åkte de in i en labyrint från en port till en annan eller hur funkade det?
Överlag var boken helt ok och jag tyckte den var bra, men jag hade velat ha lite mer tydlighet kring hur saker och ting fungerade.

I betyg får boken 3.5 av 5💀


My favorite quote from the book:

"Csorwe wondered whether it was strange how little she knew about her homeland. She had never visited Torosad or any of the great cities of Oshaar. Nor did she want to, but it was odd that her tusks marked her to the whole world as Oshaaru, when in fact she had seen less of the country than Sethennai had."
- Sid 88.
💥        💥        💥        💥Story: Csorwe grew up in a death cult and on her 14th birthday she is to climb a mountain, to "The Unspoken One", a death god and sacrifice herself to it. When the day comes Csorwe gets ready and heads up the mountain. But when she gets there a magician gives her a coice - stay and die or leave the place with him and get a new life. Csorwe chooses to run from her fate to become the magician's thief, spy and assassin. Together they can conquer empires. But gods never forget, something Csorwe soon realises. Friends turn to traitors and all debts must be payed in the end...


My opinion about the book: This book reminds me of Gideon the Ninth to some extent, but without all the big and weird words. Bith books contain different kinds of houses with different gods and/or magic, space ships, queer characters and so on. This book is more towards fantasy compared to Gideon. There are orchs, elves (as I interpreted them as), the traditional kind of magic and so on. I first thought The Unspoken Name was very suspenseful and easily read. I guess it was a bit towards the end that it got a bit slow. When Csorwe was going to save someone (wont say who) it took a long while before she came to that conclusion. Before then she was very indecisive, which slowed the plot down a lot. Then, when she's finally out to rescue the person it doesn't go well and she must once again come up with a plan to save the person, a second time. So it became repetitive and slow in the end. An unnecessarily cumbersome ending according to me. I also was a bit contemplative about the character Talasseres, what was his purpose? Besides being annoying. Was he just there for the sharp-tongued dialogue? He didn't bring much to the story other than sarcasm, which can be fun as long as that's not the only purpose, because that makes it feel pointless.
So around 2/3 of the book was really good, even if certain things were unspoken. It's not said that Csorwe is an orch, but it's hinted because of her tusks and I didn't quite grasp how the "maze gates" worked. Sometimes the ships were floating like in space, but they could breathe as usual and there were normal environments outside the ships. So a bit unclear how that worked. Did they go into a labyrinth from one gate to another or how did it work?
Overall the book was alright and I thought it was good but I would have wanted more clarification about how things worked.

I give it 3.5 of 5💀

 


My favorite quote from the book:

"Csorwe wondered whether it was strange how little she knew about her homeland. She had never visited Torosad or any of the great cities of Oshaar. Nor did she want to, but it was odd that her tusks marked her to the whole world as Oshaaru, when in fact she had seen less of the country than Sethennai had."
- Page 88.


onsdag 14 juli 2021

Nytt i hyllan/News on the shelf.

(English below)


När maken hamnade på akuten förra veckan (på grund av njursten) så passade jag på att köpa hem lite böcker. Maken gillar att läsa manga så ville ge honom en liten överraskning efter pärsen på akuten och då kunde jag inte motstå att köpa böcker till mig själv, haha.
Mangan såg jag faktiskt på Bokugglors instagram (kan fortfarande inte läsa din blogg! 😩) så blev nyfiken och köpte hem den. Maken hade tydligen sett den tidigare och var själv lite nyfiken på vad den handlade om, så det var ju ett bra köp!

Isabellae handlar om Isabellae Ashiwara som är en ung tjej och dotter till en irländsk häxa och en samuraimästare i feudala Japan. Hon far omkring på landsbygden med sin pappas spöke vid sin sida och tjänar sitt levebröd genom sitt svärd och hon letar efter sin försvunna syster Siuko. Mot alla odds måste Isabellae ta makten över sitt öde en gång för alla och våga ta itu med sitt förflutna.

Spin the Dawn handlar om Maia Tamarin som drömmer om att bli den bästa skräddaren i riket och när en kunglig budbärare kallar hennes pappa till hovet ser hon sin chans. Hennes pappa var en gång en vida känd skräddare men är nu för svag att resa så Maia låtsas vara hans son och åker i hans ställe för att delta i en tävling med 11 andra skräddare, för att bli den nya hovskräddaren. Hon vet att hennes liv är förverkat om någon kommer på henne, en kvinna har inte rätt att tävla men hon är villig att ta risken för att förbättra sitt och sin familjs liv.
Tävlingen är hård och hennes uppgifter kompliceras av hovmagikern Edan, som verkar kunna se rakt igenom hennes förklädnad. Men inget kan förbereda henne för den sista uppgiften; att sy tre magiska klänningar som kommer ta henne på en resa långt ut i utkanterna av riket, sökande efter solen, månen och stjärnorna och hon hittar mer än hon nånsin kunnat ana.

Unravel the Dusk är fortästtningen på boken ovan och jag vill inte riktigt skriva vad den handlar om, för då avslöjar man ju redan vad som händer i första boken. Så den får man gott vänta på!

Hunter X Hunter är en manga om Gon so är en vanlig grabb från landet med höga ambitioner. Han vill bli en "hunter" precis som sin pappa, trots hans fasters/mosters protester. Han ger sig ut på havet tillsammans med 2 andra sökande som inte heller verkar påverkas av sjösjuka.
Efter att ha överlevt terrorn på havet måste Gon och hans vänner bevisa sitt värde i olika tester för att hitta det mystiska "Exam Hall". Och när/om de väl hittar dit, kommer de då lämna platsen vid liv?
Hunters är speciella typer som spårar skatter, magiska bestar och även andra människor. Men det krävs en licens för det och färre än 1 på 100 000 klarar de höga examinationskraven. De som klarar det får tillgång till förbjudna områden, otrolig information och rätten att kalla sig för Hunter.

 

When Le Husband ended up in the ER last week (because of a kidney stone) I took the opportunity to buy some books. Le Husband really likes manga so I wanted to give him a small surprise after the experience at the ER and I couldn't hold back from buying books for myself, haha.
I saw the manga over at Bokugglors instagram (I still can't read your blog! 😩) so I was curious about it and bought it. Le Husband has apparently seen it before and was a bit curious himself, so a good purchase!

Isabellae is about Isabellae Ashiwara, the fiercely independent daughter of a Celtic witch and a samurai master, roams the countryside with her father's ghost at her side, earning her living by her sword in the midst of feudal Japan, while searching for her long-lost sister, Siuko. Acquiring a misfit crew along the way, Isabellae battles against evil both worldly and supernatural, inching ever closer to discovering the truth of her haunted past and embracing her destiny.

Spin the Dawn is about Maia Tamarin, who dreams of becoming the greatest tailor in the land - but as a girl, the best she can hope for is to marry well. Then a royal messenger summons her ailing father to court, and Maia seizes her chance. Disguised as her father's son, she travels to the Summer Palace to compete for the coveted position of imperial tailor. If Maia's ruse is discovered, her life will be forfeit as she has no right as a woman to compete, but she'll take the risk in the hopes of making her life and her family's life better.
The competition is hard and the court enchanter Edan, whose piercing eyes seem to see straight through her disguise, makes it even more complicated. Maia's journey will take her to the far reaches of the kingdom, seeking the sun, the moon, and the stars, and finding more than she ever could have imagined.

Unravel the Dusk is the sequel to the book above and I don't want to reveal what it's about, because that would give away too much of what happens in the first book. So you'll have to wait!

Hunter X Hunter is about Gon, who might be a country boy but he has high aspirations. Despite his Aunt Mito's protests, Gon decides to follow in his father's footsteps and become a legendary Hunter. The Hunter hopefuls begin their journey by storm-tossed ship, where Gon meets Leorio and Kurapika, the only other applicants who aren't devastated by bouts of seasickness.  Having survived the terrors of the high seas, Gon and his companions now have to prove their worth in a variety of tests in order to find the elusive Exam Hall. And once they get there, will they ever leave alive?
Hunters are a special breed dedicaded to track for treasures, magical beasts and even other men. But it requires a licens and fewer thant 1 in 100 000 pass the grueling qualification exam. The few who do has access to restriced areas, amazin information and the right to call themselves Hunters.

måndag 12 juli 2021

Hollowpox - The Hunt for Morrigan Crow

Serie/Series: Ja, del 3/Yes, part 3.
Författare/Author: Jessica Townsend.
Genre: Fantasy, 9-12 år/9-12 years.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 471.

(English below)


Handling: Morrigan Crow och hennes vänner är nu på sitt andra år inom Wundrous Society och det är först nu de får veta mer om vad deras jobb i framtiden kommer att bestå av. Morrigan försöker få reda på när och hur hon ska få träna sig sina Wundersmith-krafter, men det verkar som att alla lärare undviker henne. Plötsligt sprider sig en konstig smitta bland Wundjuren i Nevermoor och gör dem till odjur. De verkar blir helt tomma i blicken och vill skada människor. Ingen verkar veta hur smittan sprids eller varför det bara är Wundjur som smittas, men Morrigan har bestämt sig för att komma på en lösning.


Min åsikt om boken: Jag älskar de här böckerna och den här boken var precis lika bra som de föregående 2! Den här gången är boken dock relativt lång jämfört med de tidigare, men det gjorde ingenting. Då får det ju plats mer mer info. Det är ganska många spår samtidigt, speciellt när Morrigan och hennes vänner får veta mer om Wundrous Society (vad de sysslar med egentligen), smittan bland Wundjuren och Morrigans krafter. Men allt är liksom kopplat till varandra så i slutet knyts allt ihop på ett bra sätt. Jag misstänkte att detta knappast kunde vara slutet och efter lite googling verkar det som att det kommer 3 böcker till! Sammanlagt ska det bli 6 böcker i den här serien. Ser fram emot det! Jag såg också att man har sålt filmrättigheterna till första boken till Fox, vilket jag inte hade en aning om men lät ju kul. Hoppas bara de följer boken ordentligt, så det inte blir ännu en kass film av en riktigt bra bok.
Hur som, boken var riktigt bra. Den flöt på hela tiden och höll ett jämnt tempo. All drama, spänning och liknande var precis sådär lagom. Jag har inte så mycket mer att säga egentligen, det var en härlig upplevelse helt enkelt!

I betyg får boken 4 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"Very nice", Morrigan said to her bedroom in a voice still croaky from sleep. She'd recently decided to be more complimentary when it did something she really liked. A few weeks earlier she'd made a vague noise of distate at a very modern, abstract painting that had shown up on her wall, and she swore it must have hurt the room's feeling or something, because the next three nights her bed had turned into a dog kennel, then a hamster cage, then a large terracotta pot full of cactus plants. She'd been extra cautious ever since.
- Sid 71-72.
💥        💥        💥        💥
Story: Morrigan Crow and her friends are now on their second year at the Wundrous Society and it's not until now that they find out more about what their job might be in the future. Morrigan is trying to find out when and how she'll be taught to use her Wundersmith powers but it seems like the teachers are avoiding her. All of a sudden a mysterious contagion is spreading to the Wunimals in Nevermoor and makes them into unnimals. They seem empty and want to hurt people. No one seem to know how the disease is spread or why only Wunimals are infected, but Morrigan is determined to find a solution.


My opinion about the book: I love these books and this one was just as good as the previous 2! This time the book is pretty thick compared to the other ones, but it didn't make any difference. Just more room for information. There are a couple of side tracks going at the same time, especially when Morrigan and her friends find out more about the Wundrous Society (what they really do), the plague among the Wunimals and Morrigan's powers. But it's all connected to each other so in the end it all comes together in a good way. I suspected that this couldn't be the end and after googling I found out that there are 3 more books coming! So a total of 6 books in this series. I look forward to it! I also saw that they've given the movie rights for the first movie to Fox, which I had no idea about but sounds like fun! I just hope they stick to the book so it wont be yet another bad movie of a really good book.
Anyway, the book was great. It held a good pace and flow all the way through. All the drama, suspense and so on was on a good lever. I don't have a lot to say really, it was a really nice experience!

I give it 4 of 5💀


My favorite quote from the book:

"Very nice", Morrigan said to her bedroom in a voice still croaky from sleep. She'd recently decided to be more complimentary when it did something she really liked. A few weeks earlier she'd made a vague noise of distate at a very modern, abstract painting that had shown up on her wall, and she swore it must have hurt the room's feeling or something, because the next three nights her bed had turned into a dog kennel, then a hamster cage, then a large terracotta pot full of cactus plants. She'd been extra cautious ever since.
- Sid 71-72.

lördag 10 juli 2021

Alla lästa böcker i juni/All the books I read in June.

(English below)

I juni läste jag totalt 6 böcker och 1 serietidning. Och som vi har lärt oss vid det här laget, så är ungefär 6 böcker/månad standard för min del. Jag har ju märkt att jag läser mindre på somrarna. Jag antar att det är för att jag är mer ledig och har ork/tid till att göra saker, vilket jag annars sällan har. Sen brukar man ju resa lite och åka på utflykter. Så vi får väl se om det blir så mycket läst i sommar.
Min första semestervecka är vecka 29 och då ska jag till Stockholm med Moder Jord. Vi ska gå på museum och bo i Gamla stan. Det ska bli mysigt! Vi hade sån tur att precis när vi är där har de en vikingautställning på nåt museum (tror det var Historiska) och det är ju en av mina nördgrejer, så det ser jag fram emot. Håller bara tummarna att min mage inte ska strejka... Men i värsta fall får jag väl leva på flytande föda ett par dagar innan (magen blir som ny då). Jaja, där fick ni lite extra info utöver vilka böcker jag har läst, haha.
De bästa i högen var förresten "A Thousand ships" och "The Witcher".

Vad ska ni hitta på i sommar? Läser ni mer eller mindre på semestern?

In June I read a total of 6 books and 1 comic books. And as we've seen up until now, it's pretty much standard for me to read 6 books/month. I've noticed that I read less during summer. I guess it's because I have more time off and have the energy/time to do stuff, which I rarely have otherwise. Summer is also when you travel and do stuff, so we'll see if I get anything read at all.
My first week of vacation is week 29 and I'm going Stockholm with my mother. We're going to museums and will stay in the old town. Will be nice! We are also lucky that there's a viking exhibit when we're there (I think it was at Historiska) and that's one of my nerd things, so I really look forward to it. I just hope my stomach won't give me any trouble... In worst case scenario I'll have to go on a liquid diet a few days before (my stomach gets better after that). Oh well, you got some extra info beside the books I've read, haha.
The best ones in the pile was "A Thousands ships" and "The Witcher".

What are you doing this summer? Do you read more or less during vacation?

onsdag 7 juli 2021

Looking Glass

Serie/Series: Ja, del 3/Yes, part 3.
Författare/Author: Christina Henry.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 335.


(English below)Handling: Alice och Hatcher har kämpat för sin frihet och nu har det nått ganska långt ut i vildmarken. De är på jakt efter en specifik plats där de kan slå sig ner och leva resten av sina liv i frihet. Men vägen dit är lång och på vägen möter de både monster och fanatiker.


Min åsikt om boken: Jag gillade verkligen de två första böckerna ("Alice" och "Red Queen") så jag såg fram emot att läsa den tredje (och sista?) boken om Alice. Dock består den av fyra noveller som har en lös koppling till varandra och det funkar inte riktigt för mig. Det var svårt att förstå syftet med hela boken när varken kapitlen eller handlingen i sig inte hade någon större koppling till varandra eller de tidigare böckerna. Boken är dessutom bara uppdelade i 4 kapitel/noveller och stundtals är det segt. Man blir rätt omotiverad att läsa när det inte finns en röd tråd att följa. Det enda jag uppskattade var den första biten med Elizabeth. Men sen försvann hon helt och jag kände att resten var boken var ganska ologisk. Syftet med den är en gåta för min del. Jag hoppas inte att det här är hur det slutar för det vore verkligen antiklimatiskt. Samtidigt undrar jag om böckerna egentligen är en duologi? Men söker man på "The Chronicles of Alice" av Christina Henry så dyker även den här boken upp, så jag kan inte tolka det som nåt annat än den tredje boken i en trilogi. Men boken är så ologisk och malplacerad, så det blev väldigt förvirrande...

I betyg får den 2.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"You're not a lovely creature at all! Not at all! And no prize but a punishment! You're a very naughty, naughty little girl!" Strangely, his words made her feel better. No prize but a punishment. Yes, Elizabeth found she rather liked the idea of being a punishment to any man who dared treat her like a doll to be collected.
- Sid 80.
💥        💥        💥        💥
Story: Alice and Hatcher have fought for their freedom and have now reach the wilderness. They're on the hunt for a specific place where they can settle and live out the rest of their lives. But the road there is long and along the way they meet both monsters and fanatics.


My opinion about the book: I really liked the two first books ("Alice" and "Red Queen") so I looked forward to read the third (and last?) book about Alice. However, it contains four novellas with a lose connection to each other and it doesn't really work for me. It's hard to grasp the purpose with the book when neither the chapters or the story have any connection to each other or the previous books. The book is also divided into just these four chapters/novellas and at times it's really tardy. You get pretty unmotivated when reading something without a read thread to follow. The only thing I appreciated was the first bit with Elizabeth. But then she disappeared and I felt like the rest of the book was illogical. The purpose of it is a mystery to me. I hope this is not how it ends because that would be very anticlimatic. At the same time I'm wondering if the books were a duology? But when you search "The Chronicles of Alice" by Christina Henry, this book pops up so I can't really interpret it as anything other than the third book in a triology. But the book is so illogical and out of place that it gets confusing...

I give it 2.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

"You're not a lovely creature at all! Not at all! And no prize but a punishment! You're a very naughty, naughty little girl!" Strangely, his words made her feel better. No prize but a punishment. Yes, Elizabeth found she rather liked the idea of being a punishment to any man who dared treat her like a doll to be collected.
- Page 80.

söndag 4 juli 2021

The Invisible Life of Addie LaRue

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: V.E. Schwab.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 541.


(English below)


Handling: Addie är en 23-årig kvinna som bor i en fransk liten byn på 1700-talet. Hon drömmer om att resa och uppleva världen. Men livet i byn är rätt utstakad, speciellt för kvinnor. De ska gifta sig och föda barn. När tiden är inne för Addie att gifta sig får hon panik och gör en pakt med mörkret.

I 300 år har Addie vandrat på jorden utan att bli sedd och ihågkommen. Hon gör allt hon kan för att lämna spår efter sig, men hon kan inte skapa något. Däremot kan hon inspirera och påverka andra.
Plötsligt möter hon Henry i en bokhandel och till skillnad från alla andra minns han henne. Det är början på en spirande kärlekshistoria. Men alla val har konsekvenser...


Min åsikt om boken: Den här boken har ju varit rätt hypad på instagram så jag blev definitivt nyfiken. Jag gillade "The Near Witch" av samma författare väldigt mycket men har tyvärr inte hittat någon bok som matchat den sedan dess. Jag hoppades väl att den här boken skulle göra det, men tyvärr inte. Det här var bokversionen av "slow cooking" i princip. Den är så långsam och seg. Det kändes ibland som en guidebok till New York och jag förstod inte det djupare syftet med boken. Varför ville författaren berätta den här historien? Handlingen var inte speciellt romantisk eller spännande utan kändes mest som en lunkande häst. Jag hade hellre fått följa med Addie genom åren (istället för korta små tillbakablickar) än hennes tid med Henry. Den enda gången jag upplevde någon spänning eller att karaktärerna verkligen kom till liv var när Addie träffade Luc. Annars kändes allt ganska platt. Så jag kan tyvärr inte riktigt förstå allt beröm boken har fått. Handlingen kunde definitivt ha varit minst 100 sidor kortare och det var kanske de sista 50 sidorna som jag kände att det verkligen hände nånting. Den var helt ok att läsa men inte så mycket mer än så.

I betyg får den 2.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

"What she needs are stories.
Stories are a way to preserve one's self. To be remembered. And to forget.
Stories come in so many forms: in charcoal, and in song, in paintings, poems and films. And books.
Books, she found, are a way to live a thousand lives - or to find strength in a very long one."

- Sid 31.

"I am not some genie, bound to your whim". He pushes off the tree. "Nor Am I some petty forest spirit, content with granting favors for mortal trinkets. I am stronger than your god and older than your devil. I am the darkness between starts, and the roots beneath the earth. I am promise, and potential, and when it comes to playing games, I divine the rules, I set the pieces, and I choose when to play. And tonight I say no."
- Sid 47
💥        💥        💥        💥
Story: Addie is a 23 year old woman living in a small french village in the 1700's. She's dreaming of traveling and experience the world. But life in the village is pretty determined, especially for women. They are supposed to get married and give birth. When the time has come for Addie to get married she panics and makes a deal with the darkness.

For 300 years Addie has walked the earth without beeing seen or remembered. She does whatever she can to leave a mark, but she can't create anything. What she can do, however, is to inspire and influence others.
One day she meets Henry in a bookshop and unlike others he remembers her. That's the beginning of a budding love story. But all choices has consequences...


My opinion about the book: This book as been pretty hyped up on instagram so I got curious. I liked "The Near Witch" by the same author very much but have not found a book that could match it since then. I was hoping this book could do that, but unfortunately not. This was the book version of "slow cooking" pretty much. It's very slow and tardy. It sometimes felt like a guide book to New York and I didn't get the deeper puropse of the book. Why did the author want to tell us this story?
The plot wasn't expecially romantic or suspenseful. It felt like a strolling horse. I would have rather been there with Addie through all the years (instead of the short flashbacks) rather than her time with Henry. The only time I felt any tension or like the characters really came to life were when Addie met Luc. Besides those times everything felt very flat. So I can't understand all the praise the book got. The book could have been atleast 100 pages shorter and it was maybe the last 50 pages where I felt like something actually happened. It was alright to read but not much more than that.

I give it 2.5 of 5💀


My favorite quote from the book:

"What she needs are stories.
Stories are a way to preserve one's self. To be remembered. And to forget.
Stories come in so many forms: in charcoal, and in song, in paintings, poems and films. And books.
Books, she found, are a way to live a thousand lives - or to find strength in a very long one."

- Page 31.

"I am not some genie, bound to your whim". He pushes off the tree. "Nor Am I some petty forest spirit, content with granting favors for mortal trinkets. I am stronger than your god and older than your devil. I am the darkness between starts, and the roots beneath the earth. I am promise, and potential, and when it comes to playing games, I divine the rules, I set the pieces, and I choose when to play. And tonight I say no."
- Page 47

onsdag 30 juni 2021

WITCH

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Finbar Hawkins.
Genre: Fantasy, historisk roman/historical fiction.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 360.


(English below)


Handling: 12-åriga Evey och 9-åriga Dill bor tillsammans med sin mamma i 1600-talets England, som plågas av inbördeskrig och allmän misstro. En dag kommer en grupp män till gården och flickorna måste gömma sig i skogen. Männen tillfångatar deras mamma och slår ihjäl henne framför deras ögon. Evey inser att de måste fly, långt bort och de beger sig iväg för att leta upp deras moster vid "samlingsplatsen". Det enda Evey kan tänka på är hämnd och hon svär vid sin mamma att hon ska jaga männen och kräva deras liv i betalning.
Efter många om och men inser Evey att hon kanske inte är så annorlunda jämfört med sin syster och mamma. Och det hjälper henne att hämnas.


Min åsikt om boken: Det här var en väldigt udda bok. Ämnet i sig borde verkligen falla mig i smaken men av någon anledning känns handlingen själlös. Jag förstår inte riktigt syftet med det som händer och får inte heller någon direkt kontakt med karaktärerna. Man får inte mycket bakgrundsinfo heller om dem, mer än några bitar här och där. Det var också svårt att greppa om det var en historisk fantasy eller en historisk roman. Var de häxor eller bara örtkunniga? Det får man lite svar på i slutet men innan dess var det väldigt oklart. Jag tyckte att det var väldigt mycket fram och tillbaka. Den stora hämndscenen kändes väldigt antiklimatisk och jag kände mig inte engagerad för fem öre. Dock är boken lättläst och funkar om man vill ha något relativt enkelt, men den ger en inget på djupet. Jag hade velat få mer info och dels mer djup hos karaktärerna. De kändes ganska platta. Istället för att visa miljön och karaktärerna genom berättelsen fick man det sagt till sig, vilket inte känns trovärdigt. Det var inte mycket i berättelsen som tydde på att den utspelade sig under 1600-talet, förutom möjligtvis språket som är lite egendomligt ibland. Kunde ha varit bättre, men är helt ok om man vill ha nåt enklare att läsa.

I betyg får den 2.5 av 5💀


Mitt favoritcitat från boken:

' "The birds! God save us, the birds!" They were upon them. Men swung by their feet. Soldiers firing blind. Women hung by their hair. Children swept up, swallowed. The air was choked with wings. Beaks pecked. Claws ripped. Blood ran.
Caw! Caw! Caw!
Everywhere people fled. All senses plucked.
Caw! Caw! Caw!
How the crows laughed, and how the crowd wailed, as a creature cornered. But not that way, where a good witch reared, and a Red Goat breathed flame. And never that way, where a bad witch cried,
"Is this not a great show?"
They wept. I screamed at them.'

- Sid 299

💥        💥        💥        💥
Story: 12 year old Evey and 9 year old Dill lives with their mom in England during the 1600's. The land is plagued by civil war and general mistrust. One day a group of men comes to the farm and the girls must hide in the woods. The men captures their mother and kills her right in front of their eyes. Evey realises they must flee, far away and they set off to find their aunt where the "coven" meets. The only thing Evey can think of is revenge and she swears by her mother that she will hunt the men and demand their lives as payment.
At last Evey realises that she might not be so different to her mother and sister. And that will help her demand revenge.


My opinion about the book: This was an odd book. The subject itself should have been my cup of tea bit for some reason the plot felt soulless. I don't really understand the purpose of what's happening and I didn't really get any connection with the characters. You don't get a lot of background information about them either, more than some bits here and there. It was also hard to get a grip around it being historical fantasy or historical fiction. Were they witches or just healers? You got some answes in the end but before then it was very unclear. I thought it was a lot of back and forth. The big revenge scene felt very anticlimatic and I wasn't engaged at all. The book is easily read though and works if you want to read something relatively simple, but it doesn't have much depth. I would have wanted more info och more depth to the characters. They felt pretty flat. Instead of showing you the environment and characters through the story you get told what and where it is, which didn't feel credible. There weren't much in the story that indicated it taking place in the 1600's, except for maybe the language, that was a bit peculiar sometimes. It could have been better but it's alright if you want something light to read.

I give it 2.5 of 5💀 


My favorite quote from the book:

' "The birds! God save us, the birds!" They were upon them. Men swung by their feet. Soldiers firing blind. Women hung by their hair. Children swept up, swallowed. The air was choked with wings. Beaks pecked. Claws ripped. Blood ran.
Caw! Caw! Caw!
Everywhere people fled. All senses plucked.
Caw! Caw! Caw!
How the crows laughed, and how the crowd wailed, as a creature cornered. But not that way, where a good witch reared, and a Red Goat breathed flame. And never that way, where a bad witch cried,
"Is this not a great show?"
They wept. I screamed at them.'

- Sid 299

tisdag 29 juni 2021

Nytt i hyllan/News on the shelf.

Det har inkommit fler böcker. Igen. Jag har inte mycket att säga om det, haha. Det är som vanligt! Jag tror dock att efter vi byggde ihop våra två nya bokhyllor i sovrummet och jag kunde rensa ut lite (alla duologier/trilogier och serier flyttades till de nya hyllorna) så blev det helt plötsligt väldigt tomt bland bokhyllorna i vardagsrummet. Jag kan eventuellt ha känt att jag inte har så mycket böcker och kunde därför köpa in fler... Kanske, haha. 
Jaja, 7 nya böcker har det blivit i alla fall. 

The Year of the Witching handlar om Immanuelle som bor i utkanten av Bethel. Hon gör sitt bästa för att lyda kyrkan och följa det “heliga protokollet”. Det var nämligen i Bethel som den första Profeten förföljde och dödade fyra mäktiga häxor och rensade landet. 
En dag luras Immanuelle ut i Darkwood, skogen som omringar Bethel och är en förbjuden plats. Skogen hemsöks av häxornas spöken men Immanuelle får en gåva av dem; sin döda mammas dagbok. Fascinerad och lite rädd för hemligheterna i dagboken börjar Immanuelle förstå sanningen om sin bakgrund, profeterna och deras historia. Det verkliga hotet mot Bethel är dess egna mörker och det måste förändras. Förändringen börjar med henne... 

Hollow handlar om ett heligt orakel som plötsligt dör och gör att hela världen blir till ett rent dårhus. Onda styrkor svärmar landsbygden, gränsen mellan livet och döden börjar försvinna och en rad mysterier sker: en ung munk får extatiska visioner och förlorar talförmågan, gnistan till en underjordisk revolution tänds i en liten by med en kvinna vid namn Dull Gret i spetsen och Barry Follet, en legosoldat, leder sitt gäng av plundrare genom förrädisk terräng som kryllar av jättar och farliga sirener, bara för att leverera det enda som kan återställa den gudomliga balansen. 
Just den här boken kändes så jäkla konstig så var tvungen att köpa den. Vi får dock se om den är konstig på ett positivt eller negativt sätt... Den låter helt galen! 

The Red Threads of Fortune är uppföljaren till The Black Tides of Heaven och handlar om Sanao Mokoya, en fallen profet, mästare av elementen och dotter till rikets “Supreme Protector”. Hon har övergett livet som en gång höll henne bunden. En gång formade hennes visioner befolkningens liv men oavsett vilka tragedier Mokoya såg kunde hon aldrig ändra framtiden. Bruten av förlusten av sin dotter jagar hon nu dödsbringande, himlaskymmande naga i de stränga ytterkanterna av riket med flockar av dinosaurier vid sin sida, långt ifrån allt hon en gång älskade. 
När hon spårar en massiv naga som hotar den rebelliska gruvstaden Bataanar, träffar Mokoya den mystiska och lockande Rider. Men allt är inte som det verkar; besten de båda jagar bär på en hemlighet som kan starta krig i hela Protektoratet. Samtidigt som hon dras in i en konspiration av magi och svek måste Mokoya acceptera sina extraordinära och farliga gåcor annars riskerar hon att förlora allt hon håller kärt. 
Första boken tyckte jag var intressant för jag minns att det fanns karaktärer där som var icke binära och berättelsen i sig var väldigt annorlunda. 

Carry On handlar om Simon Snow, som är den värsta utvalda som någonsin blivit vald. Hälften av tiden kan han inte ens få sin trollstav att funka eller så sätter han eld på något. Hans mentor undviker honom, hans flickvän har gjort slut och det springer runt ett magiätande monster som bär Simons ansikte. Hans rumskompis Baz hade haft rena friluftsdagen med allt det här, om han hade varit här men det är deras sista år på Watford School of Magicks och Simons irriterande nemesis brydde sig inte ens om att duka upp. 

The Archive of the Forgotten är fortsättningen på The Library of the Unwritten som jag precis läste ut och den här gången handlar det om att biblioteket i helvetet räddades från undergång men hundratals av potentiella böcker blev skadade. Den förra bibliotekarien Claire och musan Brevity känner förlusten av de berättelserna och försöker att anpassa sig till sina nya roller. Men när resterna av böckerna börjar läcka underlig bläck inser Clarie att biblioteket har gömt undan hemligheter från helvetet och från sin egen bibliotekarie. 
Brevity och Claire blir genast oense om hur de ska lösa det här med bläcket och potentiella krafter som det har, har inte undgått någon. När en representant för Muse Corps dyker upp på biblioteket för att råda Brevity så jagar ängeln Ramiel och bokkaraktären Hero efter svar i andra världar. Bläckets sanna natur kan förändra efterlivet på en fundamental nivå, på gott och ont men det beror helt på vem som håller i pennan. 

The Sin Eater handlar om 14-åriga May Owens som är förstörd efter att ha blivit dömd till att bli en syndätare på livstid, efter att ha stulit en limpa bröd. Men snart inser hon att hennes nya osynlighet öppnar dörrar och när två av drottningens tjänare dö börjar hon utreda ett hemskt rykte... 
Boken utspelar sig i 1600-talets England och är en berättelse om förräderi, kvinnor och makt men också den underliga friheten som kommer med att inte vara någon. För May inser att inte vara någon ibland är allt som räknas. 

The Bone Shard Daughter handlar om en kejsare som regerat i årtionden och hans benskrävemagi driver de djurlikna konstruktionerna i riket som upprätthåller lag och ordning. Men hans styre har försämrats och revolutionen sveper över rikets många öar. När kejsaren vägrar att erkänna sin dotter som arvtagare till tronen svär hon på att bevisa sitt värde genom att bemästra den förbjudna sorten av benskärvemagi. Men den typen av magi har en dödlig kostnad. 
Detta är tydligen en scifi, så ska bli spännande att se om den faller mig i smaken eller inte. 

Har ni läst nån av böckerna ovan?


A couple of new books has arrived. Again. I don’t have much to say about that, haha. It’s as it always is. I do think that after we put together our two new bookshelves in the bedroom and I got to clear out a bit (all the duologies/triologies and series are on the new shelves) it suddenly felt like the shelves in the livingroom were very empty. I might have felt like I don’t have that many books and therefore could by more... Maybe, haha. 
Anyway, it came down to 7 new books. 

The Year of the Witching is about Immanuelle does her best to worship the Father, follow Holy Protocol, and lead a life of submission, devotion, and absolute conformity, like all the other women in the settlement. But a mishap lures her into the forbidden Darkwood surrounding Bethel, where the first prophet once chased and killed four powerful witches. Their spirits are still lurking there, and they bestow a gift on Immanuelle: the journal of her dead mother. Fascinated by the secrets in the diary, Immanuelle finds herself struggling to understand how her mother could have consorted with the witches. But when she begins to learn grim truths about the Church and its history, she realizes the true threat to Bethel is its own darkness. And she starts to understand that if Bethel is to change, it must begin with her. 

Hollow is about a sacred oracle who suddenly dies and the world spirals deeper into bedlam. Evil forces envelop the countryside, the line between life and the afterlife begins to blur and a series of strange mysteries unfolds: a young monk has ecstatic visions and loses his ability to speak, an underground revolution is sparked in a small village with a woman called Dull Gret at the helm and Berry Follet, a mercenary, leads his gang of marauders across a treacherous terrain filled with giants and dangerous sirens to deliver the one thing that can restore order to the divine landscape. 
This book sounds absolutely mad so I just had to buy it. We’ll see if it’s mad in a positive or negative way. 

The Red Threads of Fortune is the sequel to The Black Tides of Heaven and is about the fallen prophet, master of the elements, and daughter of the supreme Protector, Sanao Mokoya who has abandoned the life that once bound her. Once her visions shaped the lives of citizens across the land, but no matter what tragedy Mokoya foresaw, she could never reshape the future. Broken by the loss of her young daughter, she now hunts deadly, sky-obscuring naga in the harsh outer reaches of the kingdom with packs of dinosaurs at her side, far from everything she used to love. 
On the trail of a massive naga that threatens the rebellious mining city of Bataanar, Mokoya meets the mysterious and alluring Rider. But all is not as it seems: the beast they both hunt harbors a secret that could ignite war throughout the Protectorate. As she is drawn into a conspiracy of magic and betrayal, Mokoya must come to terms with her extraordinary and dangerous gifts, or risk losing the little she has left to hold dear. 
I thought the first book was interesting because I remember it having non binary characters and the story felt pretty original. 

Carry on is about Simon Snow, the worst Chosen One who's ever been chosen. Half the time, Simon can't even make his wand work, and the other half, he starts something on fire. His mentor's avoiding him, his girlfriend broke up with him, and there's a magic-eating monster running around, wearing Simon's face. Baz would be having a field day with all this, if he were hereit's their last year at the Watford School of Magicks, and Simon's infuriating nemesis didn't even bother to show up. 

The Archive of the Forgotten is the sequel to The Library of the Unwritten that I just read and is about the Library of the Unwritten in Hell, that was saved from total devastation, but hundreds of potential books were destroyed. Former librarian Claire and Brevity the muse feel the loss of those stories, and are trying to adjust to their new roles within the Arcane Wing and Library, respectively. But when the remains of those books begin to leak a strange ink, Claire realizes that the Library has kept secrets from Hell--and from its own librarians. Claire and Brevity are immediately at odds in their approach to the ink, and the potential power that it represents has not gone unnoticed. When a representative from the Muses Corps arrives at the Library to advise Brevity, the angel Rami and the erstwhile Hero hunt for answers in other realms. The true nature of the ink could fundamentally alter the afterlife for good or ill, but it entirely depends on who is left to hold the pen.

The Sin Eater is about 14 year old May Owens who is devasted when she’s sentenced to life as a Sin Eater after stealing a loaf of bread. But she soon finds that her new invisibility opens doors and when two of the Queen’s courtiers suddenly die, she begins to investigate a terrible rumour 
This book is set in a thinly disguised 16th century England with stories of treason, women and power but also the strange freedom that comes from being an outcast because, as May learns, being a nobody sometimes counts for everything. 

The Bone Shard Daughter is about an emperor's reign that has lasted for decades, his mastery of bone shard magic powering the animal-like constructs that maintain law and order. But now his rule is failing, and revolution is sweeping across the Empire's many islands.. When the emperor refuses to recognise his daughter as heir to the throne, she vows to prove her worth by mastering the forbidden art of bone shard magic. Yet such power carries a deadly cost. 
This is apparantly scifi, it’ll be interesting to see if it my cup of tea or not. 

Have you read any of the books above?

Imperium

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1. Författare/Author: Robert Harris. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Svenska...