torsdag 30 april 2020

A darker shade of magic

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: V.E. Schwab.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 384.


(English below)


Handling: Kell är en av de två sista i världen som har förmågan att resa mellan olika universum. Han kan resa till Grey London - som existerar utan magi och bebos av vanliga, dödliga människor, Red London - där magi är något man omfamnar och använder hela tiden samt även där Kell växte upp i den kungliga familjen, White London - som styrs av två tvillingar och människor måste slåss för att överleva samt Black London - som egentligen inte finns mer.
Kell levererar kungliga brev mellan de olika städerna och hans liv är rätt bra. För spänningens skull brukar han ibland smuggla smått krimskrams som han säljer till specifika människor, trots att det är olagligt. En dag får han tag på något som verkligen inte borde existera och måste fly för sitt liv. Under flykten råkar han stöta på Lila, en gatusmart tjej i Grey London som fått kämpa för sin överlevnad och som nu vägrar låta Kell resa vidare utan henne. Men kan en vanlig dödlig resa mellan världarna?

Min åsikt om boken: Jag har ju läst "The near witch" av samma författare som jag verkligen älskade. Språket och atmosfären i den boken var så härlig och mysig, så jag har letat upp fler böcker av henne och nu har jag läst ännu en bok. Denna var lite annorlunda. Det var väldigt mycket berättande(monologer)  och inte så mycket dialog, vilket kan bli lite långrandigt efter ett tag. Det blir liksom för mycket text sida upp och sida ner. Men när handlingen väl kommer igång och det börjar hända saker blir det bättre. Jag gillar både Kell och Lila som karaktärer och de olika versionerna av London är väldigt intressanta. Men jag kände nog att boken var sådär. Lite för mycket berättande, som sagt och inte riktigt den där härliga atmosfären som i första boken jag läste av Schwab. Jag kommer läsa bok nr 2 men jag har inte jättehöga förväntningar.

Mitt favoritcitat ur boken:

 "Treason aside, the fact remained that she was a Grey-worlder; she didn't belong in his London. It was too dangerous. It was mad, and he'd be mad to let her try... but Lila was right about one thing. Kell did not feel strong enough to do this alone."
- sid 192








💥        💥         💥        💥









Story: Kell is one of the two last people that have the ability to travel between different universes. He can travel to Grey London - that exists without magic and is inhabited by ordinary mortal humans, Red London - where magic is revered and used all the time, but also where Kell grew up in the royal family, White London - that's ruled by two twins and people have to fight for survival and Black London - that doesn't really exist.

Kell is delivering royal letters between the different cities and his life is pretty good. Just for the kicks of it Kell is also smuggling small trinkets which he sells to specific people, even though it's illegal. One day he gets hold of something that really shouldn't exist and he must flee for his life. During his flight he happens to meet Lila, a street smart girl in Grey London that has had to fight for her survival and she refuses to let Kell leave without taking her with her. But can a mortal travel between the worlds?

My opinon of the book: I've read "The near witch" by the same author, which I really loved. The way it was written and the atmosphere was just so lovely and cosy, so I've been looking for more of her books and now I've read another one. This one is a bit different. There was a lot of monologues, which ends up being a bit boring after a while. It just gets a bit too much with text page up and page down. But when the story gets started and stuff begins happening, that's when it gets really good and interesting. I like both Kell and Lila as characters and the different versions of London was interesting, but I felt like the book was a bit so-so. Not great but not bad either, just average. Too many monologues and narration. The nice atmosphere of the first book I read by Schwab is also missing. I will read bok no 2 but I don't have high expectations.

My favorite quote from the book: 

 "Treason aside, the fact remained that she was a Grey-worlder; she didn't belong in his London. It was too dangerous. It was mad, and he'd be mad to let her try... but Lila was right about one thing. Kell did not feel strong enough to do this alone."
- page 192
 

måndag 27 april 2020

Nytt i hyllan/New on the shelf

(English below)

Jag såg att de hade rea på Bokus.com så jag fick ju änna passa på kände jag. Till min makes förtret, haha. "Det är nog köpstopp för dig nu" sa han. "Jaså?", svarade jag oskyldigt, haha. Sen frågade han hur många olästa böcker jag hade och jag sa att jag inte visste. Så vi räknade. Jag tror vi räknade till 80 st. Det är mer än normalt i alla fall. Men nu har jag ju alltid nåt att läsa i alla fall!
Några av böckerna nedan är tips man fått på Vargnatts blogg! Ska bli spännande att hugga in i och läsa, när man väl har tagit sig igenom alla andra böcker som står på kö. Jag har något inofficiellt system som jag knappt själv är medveten om att jag har. Jag försöker ta böckerna efter "ålder", alltså när jag köpte dem. Men det beror lite på vad jag är sugen på att läsa också. Jag tar böckerna och dagens som den kommer ungefär.

Hur avgör ni vilka böcker ni ska läsa? Planerar ni för hela veckan/månaden eller blir det ett spontant val där och då?


I saw that there was a book sale over at Bokus.com so I felt like I had to take the opportunity. To the dismay of my husband, haha. "I think it's time for a pause in the book shopping", he said and I answered "Oh, really?" with an innocent face, haha. He then asked me how many unread books I had and I said I didn't know, so we counted them. I have 80 unread books. More than normal. But on the other hand, I have a lot to read!
Some of the books above are tips I've gotten from Vargnatt's bookblog! Will be fun to read them, when I've read my way through all the others that are in line. I have a unofficial system that I'm barely aware of having. I try to choose books after their "age", i.e. when I bought them. But it also depends on what I want to read in that moment. I take the books and the day as it comes.

How do you choose what books to read? Do you plan ahead for the whole week/month or is it a more spontaneous choice then and there?

fredag 24 april 2020

Syskonen Madlock/The Madlock siblings

Serie/Series: Ja, del 3/Yes, part 3.
Författare/Author: Ulrica Edvinsson Sundin.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 581.


(English below)



OBS! Eventuella spoilers nedan!





Handling: Drokina är äntligen fri från drakdemonernas rike men demonernas kung och Rex egen pappa, Kiboch, är fortfarande henne i hälarna. Han vägrar släppa taget om det han anser vara ett värdefullt vapen för både honom själv men också hans rike. Drokina försöker kämpa för rätten till sitt eget liv utan att någon annan försöker diktera hur hon ska leva men också hitta sin egen familj, både de vänner som betyder så mycket för henne men också sin bror.
Ju mer Drokina utvecklas desto mer förstår hon hur lite hon vet om det hon är och ingen vet riktigt vad hon är kapabel till, vilket gör det svårt för henne att veta vad som är normalt och inte. Ska hennes krafter vara på det här sättet? Utvecklas hon åt rätt håll?
Tillsammans med sina vänner försöker hon inte bara överleva utan även slå tillbaka. Men det är så mycket som pågår hela tiden, kommer hon klara av att hantera allt?


Min åsikt om boken: Jag har verkligen sett fram emot del 3, så det var kul att få sätta "tänderna" i den. Det är en rätt maffig bok, i alla fall jämfört med vad jag är van vid. Jag hade nog föredragit om boken hade varit några sidor kortare. Ibland kändes den onödigt lång med lite upprepningar, men inte så pass mycket att det förstörde läsningen eller förtog ens intresse. Boken är väldigt bra, kapitlen är korta och handlingen är väldigt mångfacetterad och djup. Det finns så många sidospår och trådar som leder både hit och dit, men som verkligen ger berättelsen ett ordentligt djup. Världen känns intressant och fascinerande samtidigt som det är spännande att få utforska Drokinas krafter tillsammans med henne. Jag gillar också att den är nytänkande när det gäller t.ex. monogami. Måste man verkligen välja en person som partner? Kan man inte ha fler? Det här härligt när man får uppleva något nytt. Som en fräsch fläkt rakt in i hjärnan! Det uppskattas. Jag ser verkligen fram emot att läsa nästa bok i serien, men nu vill jag att syskonen ska mötas! Helst på ett positivt sätt. Det vore hemskt jobbigt om de möttes som fiender eller liknande...
Potentiell spoiler ovan, så markera det vita mellanrummet på eget bevåg!


Mitt favoritcitat ur boken:


- Du kan väl komma ner och vara med, Blondie. Är lika bra att vi tränar dig med.
- I helvete heller, svarade Ricki. Han hånglade hellre med en kaktus än lät Rachel
rikta ett svärd mot honom. Men till hans fasa kom hon
springande mot stenväggen och började klättra upp.
- Fuck, skrek han och kastade sig upp och tillbaka mot dörren.
Det här tänkte han inte ställa upp på.
- Sid 356









💥       💥       💥       💥










Story: Drokina is finally free from the dragon demons realm but the demon king, and Rex's own dad, Kiboch is still hunting for her. He refuses to let go of what he considers to be a valuable weapon for both himself and his kingdom. Drokina is trying to fight for the right to her own life without anyone telling her how to live it, but also to find her own family. Both those friends that means so much to her but also her own brother.
The further Drokina is evolving the more she realises that she knows very little about what she is and no one seems to know what she's capable of, which makes it hard for her to know what's normal and not. Are her powers supposed to be this way? Is she evolving in the right direction?
Together with her friends she's trying not to just survive but to also fight back. But there' so much going on all the time, can she manage to handle it all?


My opinion of the book: I've really looked forward to part 3 so it was real fun to get my hands on it. It's a pretty hefty book, at least compared to what I'm used to. I hade prefered it to be a bit shorter. Sometimes it felt like it was unnecessary long with a bit of repitition, but not so much that it ruined my reading or interest in the book. It's good, the chapters are short and the plot is multifaceted and deep. There's so many side tracks and threads that leads all over the place, but it really gives the plot a depth to it. The world feels interesting and fascinating. It's also intriguing to discover and explore Dorkina's powers with her. I also like that the book is original when it comes to, for an example, monogamy. Do you really have to choose one person to be your partner? Is it impossible to have more than one? It's nice to experience something new. Like a fresh breeze right into your brain! It's very appreciated. I really look forward to read the next book in this series, but now I want the siblings to meet! And in a positive way. It would be horrible if they met as enemies or something like that...
Potential spoiler above, so select the white space at your own risk!
 

My favorite quote from the book (my own translation):


- You should come down and join us, Blondie. We should train you as well.
- No chance in hell, Ricki said. He would rather make out with a cactus than
let Rachel aim a sword at him. But to his horror she came 
running towards the stone wall and began climbing up.
- Fuck, he screamed and threw himself up and back to the door.
This was not something he wanted to volunteer for.
- Page 356

onsdag 22 april 2020

Alla lästa böcker i mars/ All the books I read in March

(English below)

Det blev 5 lästa böcker i mars. Hade nog velat ha läst fler, men man ska vara nöjd ändå! 5 är bättre än 0. Det blev en variation av genrer som vanligt men den bästa boken ur högen var definitivt "The Princess Beard". Om ni inte har läst den eller några av de andra av författarnas böcker, så gör det! Just denna var sjukt rolig. Riktigt knasig och härlig!

Hur mycket läst blev det för er?


It came down to 5 read books in March. I would have liked to read more, but I should be happy anyway. 5 is better than 0! There were a variation of genres but the best book out of the bunch was definitely "The Princess Beard". If you haven't read that one or any of the authors' other books, then do it! This one in particular was insanely funny! Really quirky and awesome.

How many books did you read?

fredag 17 april 2020

Premonition

Serie/series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: LIsa M. James.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 203.



(English below)


Handling: Isaac bor i en liten by långt ifrån ledarnas fästning. Hans pappa är byns ledare och måste varje år resa till fästningen och betala skatt. Ledarna är ganska anonyma och det är ingen förutom byarnas ledare som fått se eller träffa dem.
En dag blir Isaacs pappa varnad av sändebud från fästningen att en svår torka snart kommer att drabba dem alla och att de borde lägga undan en viss procent av allt de producerar för att klara sig. Isaacs pappa lyssnar dock inte. Isaac har sett syner i nästan hela sitt liv, vilket pappan ogillar och kräver att han ska dölja. Snart blir han känd som "galne Isaac" och få vill ha med honom att göra. Trots att han varnar sin pappa att fästningens sändebud har rätt om torkan blir de alla ändå utan mat och tvingas hitta det på annat sätt, vilket leder dem rakt in i fördärvet.

Isaac är helt plötsligt slav i ledarnas fästning. Han ska tjäna hövdingens dotter och medstyrande, Kiatra. Med pappans ord i sitt minne försöker Isaac dölja sina syner, men det blir allt svårare ju längre tiden går. Kan han lita på Kiatra?

Kiatra å sin sida försöker visa framfötterna och inta rollen som hövding men det är svårt så länge hennes pappa lever. Att hennes halvsyster försöker sätta käppar i hjulet för henne och ta över makten hjälper inte heller, därför tycker hon det är så skönt att ha Isaac i sin närhet. Han är så enkel och ödmjuk, men hon är säker på att han döljer nåt för henne - men vad?


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsexemplar som jag har fått av författaren. Blev rätt snabbt intresserad av både handlingen och det snygga omslaget. Boken var riktigt bra faktiskt! Den är lättläst, spännande och den har ett visst flyt som drar tag i en. Det är aldrig tråkigt men inte heller fartfyllt utan det är en jämn takt på händelserna. Jag gillade interaktionerna mellan Kiatra och Isaac, hur de var så lika men ändå så olika och hur deras kulturer skiljde sig. Precis som vid de flesta maktcentra är det fullt av intriger i fästningen. Få gillar den position och makt som Isaac har, en enkel slav och det är många som inte är rädda för att ge sig på honom. Han måste slåss för både sitt liv och sin plats, men samtidigt tänker han på de hemma i byn. Och det här med att han döljer sina syner, det gav ännu en dimension till berättelsen som ökade på spänningen. En riktigt bra bok!
Det enda jag störde mig på lite grann i början var styckeindelningen. Den är lite off. Det är för mycket mellanrum mellan både repliker och meningar, men annars var det inget jag tyckte var dåligt. Vill väldigt gärna läsa del 2!


Mitt favoritcitat ur boken:

"Was it truly her husband's unfaithfuless that drove her mad as her daughter believed, or something else? What if it was the gift that brought out her madness? Could I be susceptible to the same fate? Would my mistress have no other choice but to execute me because of it?".
- Sid 197.







💥        💥        💥       💥








Story: Isaac lives in a small village far away from the leaders fortress. His father is the leader of the village and must each year travel to the fortress and pay tribute. The leaders are quite anonymous and no one but the village leaders have seen or met them.
One day Isaac's dad is warned by an emissary from the fortress about a drought on it's way and is told to save a certain percent of their produce to survive. But Isaac's dad won't listen. Isaac has had visions for almost his whole life, which is father is not fond of and is demanding of Isaac to hide. He soon becomes known as "Mad Isaac" and no one wants anything to do with him. Even though he warns his father that the emissary was right about the drought, they all end up without anything to eat and are forced to search for it elsewhere, which leads them to ruin.

Isaac is all of a sudden a slave in the fortress. He is forced to serve the chieftess Kiatra. With the words from his father in mind Isaac tries to hide his visions, but it only becomes harder the longer he's there. Can he trust Kiatra?

Kiatra on the other hand is trying to assert her authority but it's hard as long as her father is alive. That her half sister is trying to ruin her and take the power doesn't help, which is why she enjoys the company of Isaac. He's simple and humble, but she's sure he's hiding something from her - but what?


My opinion of the book: This is a review copy I got from the author. I quickly became intrested in the book and the awesome cover. The book was actually really good! It's easily read, exciting and it has a certain flow to it. It's never boring but it's not action packed either, but has a steady pace to the events. I liked the interactions between Kiatra and Isaac, how much alike they were but different at the same time and how their cultures differed. Like most centres of power the fortress if full of intrigues. Few likes the position and power that Isaac has, a simple slave and there are many who are not afraid to come after him. He must fight for his life and place but at the same time he's thinking about the people back home. And the thing with him hiding his visions only added another dimension  that elevated the story. A really good book!
The only thing I was annoyed of in the beginning was the paragraphing. It's a bit off. There's too much space between the lines and sentences, but other than that there's nothing I didn't like. Would really like to read part 2!


My favorite quote from the book:

"Was it truly her husband's unfaithfuless that drove her mad as her daughter believed, or something else? What if it was the gift that brought out her madness? Could I be susceptible to the same fate? Would my mistress have no other choice but to execute me because of it?".
- Page 197.

onsdag 15 april 2020

Bokpost/Book mail

(English below)

Har fått hem två nya recensionsex på posten. Ska bli spännande att läsa faktiskt! De är så olika varandra men samtidigt är de lika på så sätt att de inte riktigt är den typ av böcker jag normalt läser. Tycker dock det är kul att få läsa nånting som är helt nytt för en. Det är ju lätt att fastna i en viss genre annars och bara läsa samma typ av böcker (vilket inte nödvändigtvis är fel).

Vilken bokgenre har ni inte läst alls eller väldigt lite av? Och är det nåt ni skulle vilja läsa mer av i så fall?


Two new review copies came in the mail. It'll be exciting to read! They are pretty different from each other but they are both books that I normally don't read. I think it's nice though to read something that's totally new for me. It's very easy to get stuck in a certain genre and only read the same kind of books (which isn't necessarily wrong).

What book genre are unfamiliar to you? And is that genre something you'd like to change and read more of?

måndag 13 april 2020

Norrsken/Northern lights

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Frida Skybäck.
Genre: Historisk roman/Historical novel.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 314.



(English below)


Handling: Cecilia Stiernfors är den äldsta dottern till Ernst och Märta Steirnfors på den fina gården Rosenlund. Cecilia älskar sitt barndomshem och önskade att hon aldrig behövde flytta därifrån, men sedan hon begick ett misstag har inget varit sig likt. Hon blev bortskickad från sitt föräldrahem och när hon väl kommer tillbaka är allt förändrat. Cecilia är som en pestdrabbad, ingen pratar med henne och hon får inte nämna var hon har varit eller vad hon har gjort. Föräldrarna verkar göra allt för att få bort henne från gården och tar i princip första bäste man som de vill att Cecilia ska gifta sig med. Men mannen verkar inte speciellt trevlig eller intresserad. Cecilia mår mycket dåligt men vet inte vad hon ska ta sig till, hon lever trots allt på 1800-talet och en kvinna har inte mycket att säga till om.


Min åsikt om boken: Jag har hört mycket bra om denna trilogi, så började läsa första boken i helgen medan jag läser en väldigt tjock bok, så man kan varva lite. Jag tyckte dock att Norrsken var väldigt tjatig och repetitiv. Det var samma sak om och om igen, vilket var lite irriterande. Jag hade också svårt för Cecilia som karaktär, då hon ifrågasatte sig själv hela tiden och det var ett väldigt velande. Men å andra sidan förstår jag ju tanken bakom det. Hon lever i en annan tid då familjen var källan till trygghet och överlevnad, så jag förstår syftet men det var inte mindre irriterande för det.
Dock tyckte jag ändå boken var relativt spännande ju längre man läste men jag kan inte påstå att det var en av de bättre böckerna jag har läst. Den var helt ok, varken dålig eller bra. Den funkade för stunden.

Tanken med arrangerade äktenskap är ju fortfarande en verklighet för många världen över, vilket i sig känns både udda och hemskt. Det känns som att man många gånger endast tänkte på den fysiska tryggheten, att man skulle bli rikare av giftermålet, då det var som en affärsuppgörelse, men jag undrar om man aldrig tänkte på kompatibilitet? Vill man inte att ens barn ska vara glada och lyckliga? Är det inte då också viktigt att de funkar med sin tilltänkta partner och åtminstone gillar dem lite? De gånger då jag kommit i kontakt med just arrangerade äktenskap verkar det inte vara nåt man tänkte på, men jag vet inte helt säkert om det stämmer eller ej. Det är ett intressant men skrämmande ämne att tänka på.


Mitt favoritcitat ur boken:

"Jag är väl inte den första bruden som gråter på sitt bröllop, tänkte hon och gick mot dörren.
Och jag lär inte vara den sista heller."
- Sid 291.








💥        💥        💥        💥








Story: Cecilia Stiernfors is the oldest daughter of Ernst and Märta Stiernfors on the rich farm of Rosenlund. Cecilia loves her childhood home and she wished she never had to leave, but since she made a mistake, nothing is as it used to be. She was sent away from her home and when she came back everything changed. It's like she has the plauge, no one speaks to her and she's not even allowed to mention where she's been or what she's done. Her parents are doing everything they can to get her away from the farm and pretty much picked the first man they saw to marry Cecilia with. But the man isn't very nice and doesn't seem to be interested in her. Cecilia feels awful but doesn't know what to do, she's living in the 1800's and there's not much a woman can do or say about anything.


My opinion of the book: I've heard a lot of good things about this triology so I began reading the first book this weekend while I read a thicker book, it's good to alternate sometimes. I did however think that Norrsken (Northern lights) was a bit repetitive. It was the same thing over and over again, which annoyed me a bit. I also had a hard time with Cecilia as a characters, because she questioned herself all the time and was very indecisive. On the other hand I understand the thought behind it. She did live in another time period where the family was a very important source of safety and survival, so I get that but it didn't make it any less annyoing.
I did think the book became more interesting the more I read it but I can't say it's one of the better books I've read. It was alright, not bad but not great. It was readable for the moment.

The thought of arranged marriage is still a reality for many people around the world, which feels both odd and horrible. It feels like the only thing that's important in those situations is the physical safety, that you get richer from the marriage, like a business deal, but I wonder if compatability never was a thing? Don't people want their kids to be happy? If so, is it not important that they match with their partner or atleast likes them? Those times I've come in contact with arranged marriages it never seems important with compatability, but I don't know if it's true or not. It's an interesting yet horrifying subject to think about.


My favorite quote from the book (my translation):

"I'm probably not the first bride that cries on her wedding day, she thought and went to the door. And I'm probably not the last one either."
- Page 291


torsdag 9 april 2020

The Resurrectionist of Caligo.

Serie/series: Nej/No.
Författare/Author(s): Wendy Trimboli & Alicia Zaloga.
Genre: Historisk/historical fantasy, deckare/crime.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 348.




(English below)


Handling: Roger Weathersby är en "vetenskapsman" som stjäl nyligen begravda lik på kyrkogårdar runt om i staden Caligo och försöker under tiden skola sig till kirurg. Han lever i de smutsiga och fattiga kvarteren av Caligo och är inte rädd för att be folk köra upp saker där solen inte skiner. Han tror inte på sagor eller magi, för han kysste en prinsessa en gång och allt det gav honom var problem. Han är dock van vid det hårda livet och fortsätter sno lik från kyrkogårdarna för att skrapa ihop lite pengar, men en dag blir han felaktigt anklagad för att vara en mördare och satt i fängelse. Han hotas att få en snara kring halsen och det finns bara ett sätt att klara livhanken på, vilket dock kräver kunglig blodsmagi och en bindande ritual som löper hela vägen fram till döden.

Prinsessan Sibylla är på plats nummer 6 i successionsordningen till tronen och har nyss varit i exil. Drottningen har svårt för Sibyllas sätt att bete sig och straffade henne med exil för att prinsessan inte ville gifta sig med sin kusin. Nu är Sibylla dock tillbaka och försöker gömma undan sin halvbroder (magiska barn utanför äktenskapet och kungafamiljen är förbjudet) innan drottningen upptäcker det. Men samtidigt härjar en galen mördare i staden och hennes gamla vän Roger kan vara den enda som kan hjälpa henne att lösa mysteriet. Det kräver dock att de kan lägga både sina känslor och sitt förflutna åt sidan...


Min åsikt om boken: När man läser baksidetexten på boken så tror man att det ska handla om ett mordmysterium och att man ska få följa med de två huvudkaraktärerna på vägen till lösningen, men riktigt så var det visst inte. Ungefär två tredjedelar av boken hinner försvinna innan mordmysteriet börjar nystas upp och då är det inte ens de två huvudkaraktärerna som gör det ihop, utan var för sig fast med två olika delar av lösningen. Det kändes ju lite... snopet med tanke på vad som står på baksidan. Resten av boken gick åt till att berätta om karaktärernas liv och bakgrund, inte alls att lösa mord. Så jag blev lite förvirrad där faktiskt. Jag väntade ju på att de skulle ge sig ut och leta efter mördaren, men det kom i princip aldrig.

Boken i sig är inte dålig för det, men den handlar inte riktigt om det man tror. Snarare om hur staden/landet Caligo (också lite förvirrande om det är två olika saker med samma namn eller om staden ÄR ett land) fungerar och hur det styrs samt var kungafamiljen kommer ifrån och fick sina magiska krafter ifrån. Den handlar också om hur fattigdom kan se ut och påverka människa när det gäller t.ex. vård eller hemlöshet. Handlingen utspelar sig under den viktorianska eran och är sådär klassiskt mörk och ruggig med dimmiga och sotiga gator, överdådiga banketter och baler osv. En helt ok bok som kunde ha varit bättre med mer fokus på mordmysteriet.


Mitt favoritcitat ur boken:

"The jars, they glow blue and green. Are they pickled ghosts?
They're jellyfish, he said, pleased with her interest."
- Sid 140.









💥         💥        💥        💥








Story: Roger Weathersby is a "man of science" that steals freshly buried corpses from cemeteries in the city of Caligo and aspires to become a surgeon. He lives in the filthy and poor neighbourhoods of the city and isn't afraid to tell people to stick stuff up where the sun don't shine. He doesn't believe in fairytales or magic, because he kissed a princess once and all it gave him was trouble. He's used to the harsh side of life and continues to snatch corpses to get some coins, but one day he's framed for murder and put in prison. He's treathen to hang and there's only one way to get out of it alive, which involves royal blood magic and a binding ritual for life.

Princess Sibylla is sixth in line to the throne and was recently in exile. The queen doesn't really tolerate Sibylla's behavior and punished her with exile because Sibylla wouldn't marry her cousin. Now that the princess is back she's trying to hide her half brother (magical children out of wedlock and the royal family is forbidden) before the queen discovers him. At the same time a mad murderer is ravaging the city and her old friend Roger could be the only one that can help her solve the mystery, but that requires them to put their feelings and past aside...


My opinion of the book: When you read the summary on the back of the book you might think it's about a murder mystery and that you'll get to follow the two main characters on their way to the solution but no, not really. Approximately two thirds of the book goes by before the mystery is unraveling and it's not even the two main characters that gets it done together, but in seperate ways with two different pieces of the solution. It felt a bit... baffling considering the summary on the back. The rest of the book is about the characters lives and backgrounds, not murder solving at all. So I was a bit confused there actually. I was waiting for them to head out and go looking for the killer, but that basically never happened.

The book in itself is not bad because of that, but it's not about what you think it is. Rather about how the city/country of Caligo (a bit confusing if they're two different things with the same name or if the city IS a country) functions and where the royal family comes from along with their magical powers. It also deals with poverty and how that affects people when it comes to health care or homelessness. The plot takes place during the victorian era and it's classically dark and gruesome with foggy and filthy streets, fancy banquets and balls and so on. An alright book that could have been better with more focus on the murder mystery.


My favorite quote from the book:

"The jars, they glow blue and green. Are they pickled ghosts?
They're jellyfish, he said, pleased with her interest."
- Page 140.

tisdag 7 april 2020

A man & his cat

Serie/Series: Ja, volym 1/Yes, volume 1.
Författare/Author: Umi Sakurai.
Genre: Manga.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 145.



(English below)


Handling: I en djuraffär sitter en katt och ser hur människor hela tiden går förbi honom för att välja någon annan katt att ta hem. Han blir ratad gång på gång och får mest höra hur ful han är. Trots att man har sänkt hans pris är det ändå ingen som vill ha honom.
Men en dag kommer en äldre herre in och går raka vägen mot just den katten. Mannen säger bestämt att det är den katten han vill ha. Både katten själv och personalen blir förvånade men glada.
Mannen döper katten till Fukumaru och detta är början på deras liv tillsammans, en ratad katt och en ensam änkling.


Min åsikt om boken: Detta är som sagt min första manga. Jag är annars inte så jätteintresserad av manga rent generellt och det tog ett tag att vänja sig vid att läsa "baklänges", men det var lite kul! Den här serien är sjukt gullig! Fukumaru är en väldigt osäker katt som tvivlar på att han nånsin kommer få ett hem eller bli älskad, så när den här äldre mannen kommer och tar med honom vågar inte Fukumaru riktigt tro på det, men till slut förstår han att det är på riktigt.
Man får följa hur de lär känna varandra, deras tidigare liv och vad ett djur kan betyda för människor. Det är både gulligt, sorgligt, komiskt och igenkännande, för som kattägare kan man omöjligen inte förstå hur det är att komma hem med nya kattsaker och katten hellre ligger i lådan sakerna kom i, haha. Gillar man manga, katter eller sockersöta serier ska man definitivt läsa denna! Helt klart en ny favorit.


Min favoritscen ur boken:








💥        💥        💥        💥







Story: In a petshop a cat is sitting watching people pass him by all the time, choosing some other cat to take home. He's rejected for being too ugly again and again. Even though his price is lowered no one wants him.
But one day an older gentleman comes in and walks straight to this cat. The man says he wants to take the cat home and everyone is surprised, even the cat himself.
The man names the cat Fukumaru and this is the beginning of their life together, a rejected cat and a lonely widower.


My opinion of the book: This is my first manga, as I've mentioned before. I'm normally not that interested in manga in general and it took a while to get used to be reading "backwards", but it was fun! This series is really cute! Fukumaru is an insecure cat that doubts he'll ever get a home or be loved, so when this older gentleman comes in and takes him home Fukumaru doesn't dare to believe it's for real, but eventually he does.
You get to follow them on their journey of getting to know each other, their previous lives and what an animal can mean for people. It's both cute, sad, comical and recognizable, atleast as a cat owner because you can't miss the typical situation where you've brought home cat stuff and the cat prefers the box the stuff came in, haha. If you like manga, cats or cute series then this is it! Definitely a new favorite!


My favorite scene from the book:


lördag 4 april 2020

2 årsdagen/ 2 year anniversary

(English below)

Min tidsuppfattning rent generellt är rätt dålig tillsammans med mitt minne. Jag minns knappt hur gammal jag är och får fråga min make om det ("Fyller jag 32 eller 33 i år?", haha). Jag kommer nästan aldrig ihåg årsdagar och blandar ihop datum osv. En vecka kan kännas som ett år och ett år kan kännas som en månad, har ingen som helst koll. Så förra året missade jag min egen årsdag med mitt bokkonto på instagram och min bokblogg men i år kom jag fasen ihåg det, dock en månad för sent men jaja. Det är bättre än inget i alla fall!

Det som är viktigast ändå är alla människor jag har fått kontakt med och lärt känna, vid sidan av alla författare vars böcker man har läst och recenserat. Jag har fått läsa så många härliga och spännande böcker, som jag troligen inte hade läst annars! Så tack till alla, både bokbloggare och författare! Tycker att bokcommunityt (finns det ett bra svenskt ord för det? "bokvärlden"?) är så välkomnande och trevligt, vilket jag älskar!


My perception of time is pretty wonky along with my bad memory. I don't remember how old I am and I've had to ask my husband about it ("Do I turn 32 or 33 this year?", haha). I almost never remember anniversaries and I mix dates together and so on. A week can feel like a year and a year like a month, so I'm pretty clueless and therefore I missed my own 1 year anniversary last year of having my book account on instagram and book blog. This year I did remember it but 1 month too late, haha.

But the must important thing is all the people I've come in contact with and gotten to know, along all the authors whose books I've read and reviewed. I've read so many lovely and interesting books that I probably would never have read otherwise! So thank you, both fellow bookstagrammers and authors! I think the book community is very welcoming and nice, which I love!

onsdag 1 april 2020

Nytt i hyllan/New on the shelf

(English below)

I lördags tyckte maken att vi skulle gå en promenad för att få lite motion och efter 50 min av snålblåst från Nifelhem ville jag mest dö i en buske! I slutet sa jag "Nu har vi gått i flera timmar ju" varpå han sa "Näe, vi har gått i snart 50 min!". Motion är Satans påfund. Finns knappt nåt värre! Det är så tråkigt att gå och jag har en kass kropp så jag får blåsor under fötterna och kroppen strejkar i 3 år efteråt (fibromyalgi). Men, på väg hem kom jag på att jag hade ett presentkort på Akademibokhandeln så vi svängde förbi där 5 min innan de stängde! Hann faktiskt hitta två böcker under den korta tiden. Jag kände att jag behövde trösta mig lite efter den hemska pärsen, haha.

Gillar ni att läsa faktaböcker och om vad i så fall?


Last saturday Le Husband wanted us to go for a walk to get some exercise and after 50 minutes of biting winds from Nifelheim I just wanted to lie down and die in a bush! In the end I said "We've been walking for hours!" and Le Husband answered "Bah, we've only walked for nearly 50 mins!". Exercise is plain evil. There's hardly anything worse than that! It's so boring going on walks and I have a sucky body so I get blisters on my feet and my body goes on a strike for like 3 years afterwards (fibromyalgia). But, on the way home I remembered I had a gift card at Akademibokhandeln so we went in there 5 minutes before they closed! I actually managed to find two books during that short amount of time. I felt like I needed to comfort myself after that horrible ordeal, haha.

Do you like to read non fiction books and if so, about what?

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...