tisdag 30 juni 2020

The Conference of the Birds

Serie/Series: Ja, del 5/Yes, part 5.
Författare/Author: Ransom Riggs.
Genre: Fantasy, Övernaturligt/Paranormal.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 325.(English below)


Handling: Jacob försöker rädda en ung tjej vid namn Noor ifrån olika grupper som vill få tag på henne, då man tror att hon är en del av en speciell profetia. Jacob begav sig ut på det här räddningsuppdraget utan att nämna det för sina vänner och nu försöker han komma på hur han ska kunna ta med Noor till en säker loop innan någon får tag på henne.
Samtidigt måste han hitta någon som kallas för "V", för det verkar vara den enda personen han och Noor kan lita på.

Samtidigt som detta händer pågår något ännu större, krig riskerar att bryta ut och när Jacobs gamla fiender rymmer förstår han att mycket står på spel. Tillsammans med sina speciella vänner hoppas han att han kan stoppa både kriget, sina fiender och lösningen på profetian innan det är för sent.


Min åsikt om boken: Jag älskade de tre första böckerna men tyckte att bok nummer 4 ("Map of Days") var rätt tråkig, så hade väl inte jättehöga förväntningar på del 5. Men den var faktiskt väldigt bra och spännande! I den här boken tyckte jag att kan kände igen allt som fanns i de tre första, men som jag saknade i 4:an. Som vanligt förhöjer de gamla svartvita bilderna hela berättelsen och det är en av anledningarna till att jag gillar den här serien, det känns lite extra kul och originellt. En mycket underhållande och fartfylld bok! Med tanke på hur den slutar är jag rätt säker på att det kommer en bok till, även om jag inte har kollat upp det. Men skulle bli väldigt förvånad om inte kom en 6:e bok!


Mitt favoritcitat från boken:

"This was maybe the biggest, foulest hollowgast I'd ever laid eyes on; he was easily nine feet tall, two feet of which was just his gaping black mouth. His sharp, pointed teeth were so long they were visible even from this distance, and his three tongues fat as jungle pythons, were pinwheeling in the air around him. And this hollow, unlike others I'd seen, had hair - long, stringy, black, hanging down in matted patches from his scabbed head. He looked like chaos walking, a nightmare come to life."
- sid 263-264

💥        💥        💥        💥


Story: Jacob is trying to save a young girl namned Noor from different groups who wants to get their hands on her, because it is believed she's part of a prophecy. Jacob went on this rescue mission on his own without telling his friends and now he must figure out how to get Noor to a safe loop before they get her.
At the same time he must find someone namned "V", because that seems to be the only person he and Noor can trust.

Something even bigger is also going on, was is close to breaking out and when Jacob's old enemies escapes he realises a lot is at stake. Together with his friends he hope he'll be able to prevent the war, his enemies and figure out the solution to the prophecy beofre it's too late.


My opinion of the book: I loved the first three books but though book no 4 ("Map of Days") was pretty boring, so I didn't expect much from part 5. But it was actually really good and suspenseful! It contained the parts from the first three books that I thought was missing in the fourth book. As usual the old black and white pictures really enhanced the story and is one of the reasons I like this series, it just feels a bit extra fun and original. A very entertaining and pacey book. Considering the ending I'm pretty sure there will be another book, even though I haven't looked that up. But I would be very surprised if a sixth book didn't show up!


My favorite quote from the book:

"This was maybe the biggest, foulest hollowgast I'd ever laid eyes on; he was easily nine feet tall, two feet of which was just his gaping black mouth. His sharp, pointed teeth were so long they were visible even from this distance, and his three tongues fat as jungle pythons, were pinwheeling in the air around him. And this hollow, unlike others I'd seen, had hair - long, stringy, black, hanging down in matted patches from his scabbed head. He looked like chaos walking, a nightmare come to life."
- Page 263-264

söndag 28 juni 2020

The Heart of Hell

Serie/Series: Ja, del 2/Yes, part 2.
Författare/Author: Wayne Barlowe.
Genre: Skräck/horror, fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 316.


(English below)Obs! Potentiella spoilers nedan!


Handling: Lilith och Eligor är kvar i Adamantinarx efter det stora kriget och Lord Sargatanas uppstigning. Helvetets själar har blivit frigivna, i alla fall i de städer som allierade sig med Saragatanas och nu jobbar de sida vid sida med demonerna för att bygga upp sina städer igen. Hannibal som ledde den stora själaarmén har förvandlats till något annat, något onormalt och Lilith ger sig ut i ödemarken för att hitta något som kan bota honom. Samtidigt har Eligor fått i uppgift att frige en själ som levt som slav under flera hundra år. Hon heter Boudica och var en gång en känd keltisk drottning och general. Nu vill hon bara hitta sina döttrar, men det blir lättare sagt än gjort. Hon kidnappas nämligen av Helvetets ursprungsbefolkning, the Salamandrines.

Mitt i allt detta uppstår ett ännu större hot. Något vilar under Helvetets köttiga mark, någon forntida varelse med en enorm kraft, vars mål är att utrota både demoner och själar från Helvetet och återställa det till vad det en gång var, före det stora Fallet.


Min åsikt om boken: Jag älskade verkligen första boken "God's Demon", även om det tog ett tag att vänja sig vid det högtravande språket, men när det väl var gjort flöt allt på riktigt bra. Jag upplever att språket i den här boken är lite enklare, eller så vande jag mig snabbare men det var inte alls lika högtravande. Det är inte så jättemycket dialoger utan en hel del text, men det störde mig inte för allt var så intressant. Helvetet som målas upp i boken är som en helt egen värld. Barlowe har verkligen lyckats skapa ett helt nytt helvete utan de vanliga lågorna, lavabaden och liknande. Det här är nåt helt annat, men fortfarande läskigt. Det är inte en plats man vill befinna sig på.
Jag gillar dessutom karaktären Lilith. Jag vet inte riktigt vad det är med henne som lockar mig så, men jag gillar henne. Hon går sin egen väg och är inte rädd för att ta i där det behövs. Måste hon hugga av ett par huvuden för att klara sig så gör hon det, men inte i onödan. Jag gillar också Boudica. Det var en mångfasetterad karaktär som var intressant att få följa, speciellt hos Salamandrinerna, Helvetets ursprungsbefolkning. Allt i boken kändes genomtänkt och följer en röd tråd. Väldigt bra bok! Jag hoppas verkligen att det kommer en 3:a snart, för jag vill bara ha mer!


Mitt favoritcitat från boken:

"The twisted and cleft bodies of souls lay amidst the ashes and broken remnants of demons and he trampled both underfoot withot a second glance. When he felt something alive beneath his horny clawed foot he pressed all the harder until it gave way with a crack or a scream."
- Sid 298.


💥         💥         💥         💥


Warning! Potential spoilers below!


Story: Lilith and Eligor are left in Adamantinarx after the great war and Lord Sargatanas ascenension. The souls of Hell has been freed, at least in the cities that allied themselves with Sargatanas and now they work side by side with the demons to rebuild their cities. Hannibal who lead the great soul army has changed to something else, something unnatural and Lilith heads out to the wastelands to find something that might cure him. At the same time Eligor frees a soul who's lived as a slave for many centuries. Her name is Boudica and was onces a known celtic queen and general. Now she wants to find her daughters, but it's easier said than done. She's kidnapped by Hell's native people, the Salamandrines.

In the midst of all of this there's a greater threat. Something lies in wait under the fleshy ground of Hell. Some ancient being with enormous power, who's goal is to erradicate both demons and souls from Hell and restore it to what it once was, before the great Fall.


My opinion of the book: I loved the first book "God's Demon", even if it took some time to get used to the a bit stilted language in the book, but when I got over that everything went smooth. I thought the stilted way of speaking in this book was way less than the first one, or I got used to it a lot faster but it was easier to get into faster. It's not that many dialogues in these books but I don't mind because everything was interesting. Hell in these books is like nothing else, it's its own world. Barlowe has managed to create a Hell beyond the usual flames and lava pits and such. This is something completely different, but still creepy. It's not a place where you want to be. I liked the character Lilith. I don't know what it is with her that I like, I just do. She goes her own way and is not afraid to dig in where it is needed. If she must sever some heads to get by then so be it, but not in vain. I also liked Boudica. That was a multifaceted character that was interesting to follow, especially with the Salamandrine people, the natives of Hell. Everything in the book felt well thought through and followed a red thread. A very good book! I really hope there will be a third book soon, because I want more!


My favorite quote from the book:

"The twisted and cleft bodies of souls lay amidst the ashes and broken remnants of demons and he trampled both underfoot withot a second glance. When he felt something alive beneath his horny clawed foot he pressed all the harder until it gave way with a crack or a scream."
- Page 298.

torsdag 25 juni 2020

Våreld / Spring fire

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Flera stycken/Multiple authors.
Genre: Antologi/anthology, Paranormal romance, Noveller/novellas.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 429.(English below)


Handling: Detta är en antologi bestående av 15 olika noveller som alla handlar om övernaturlig romans. Upplev tidsresor, mytologier, vampyrer, magiker och andra övernaturliga väsen tillsammans med svallande känslor och romantik!


Min åsikt om boken: Boken är utgiven av Seraf Förlag och om jag inte minns fel så fick jag hem den som recensionsex. Jag är egentligen lite anti just noveller och novellsamlingar, för jag tycker de är för korta, man hinner inte lära känna karaktärerna på djupet och så kan det vara lite för blandade berättelser, så jag orkar inte riktigt hänga med. Men jag tyckte omslaget var så jäkla snyggt, så jag tänkte att jag chansar och skrev att jag gärna tar emot ett ex. Plus att jag har noll erfarenhet av paranormal romance. Jag blev faktiskt förvånad, för novellerna höll en väldig hög standard och var alla intressanta på sitt sätt. Det gick en röd tråd genom varje berättelse och jag hade svårt att lägga ifrån mig boken. Jag tyckte den var riktigt bra! Även om alla noveller var bra, så var det några som föll mig extra mycket i smaken, bland annat "Drömvandrare" av Emelie Beijer, "Asterion" av Maria Lindgren och "Näcken" av Lina Davidsson. Om man gillar noveller eller är nyfiken på att läsa en samling väldigt bra noveller tycker jag definitivt man ska plocka upp den här boken, sätta sig på sin favoritplats och bara luta sig tillbaka, för det blir en jäkla resa mellan tid och rum!


Mitt favoritcitat ur boken: Jag har inte valt nåt citat den här gången, just för att det var så många olika berättelser, så det hade varit svårt att välja ut ett som inte avslöjar nåt om boken men som ändå gav en hint av handlingen.💥        💥        💥        💥


Title: This is a swedish book so it doesn't have an english title, but the translation of the swedish title would be "Spring fire".


Story: This is an anthology composed of 15 different novellas about paranormal romance. Experience time travel, mythologies, vampires, magicians and other supernatural creatures along with exuberant emotions and romance!


My opinion of the book: The book is published by Seraf Förlag and if I remember correctly I got it as a review copy. I'm normal a bit anti novellas and anthologies, because I think they're too short, you don't get to know the characters in depth and it can be too many mixed stories that I can't really keep track of. But I liked the cover so much so I thought I'll take my chances and wrote that I'd love to get a copy. I also had zero experiences with paranormal romance. I was pleasently surprised, because the novellas held a very high standard and they were all interesting in their own way. There was a red thread through them all and I could hardly put the book down. I thought it was really good! Even though they were all very good, I do have som favorites; "Drömvandrare" (dreamwalker) by Emelie Beijer, "Asterion" by Maria Lindgren and "Näcken" (a water sprite in sweidish folklore) by Lina Davidsson. If you like novellas or are curious about a collection of very good novellas then you should definitely pick up this book, sit down in your favorite spot and lean back, because it will be a hell of a journey through time and space!


My favorite quote from the book: I didn't choose a quote this time because there were so many different stories, so picking just one line that doesn't spoil anything but gives a hint of the book would have been pretty much impossible.

tisdag 23 juni 2020

Nytt i hyllan/ News on the shelf

(English below)

I söndags bestämde vi oss för att ta spårvagnen in till Göteborg, då vi inte har varit där på flera månader. Vi gick bara till Scifibokhandeln en snabbis och kikade runt. Jag höll faktiskt igen en hel del, försöker att inte köpa så himla mycket böcker hela tiden. Måste ju hinna läsa dem också! Men jag kom hem med 4 nya böcker. Får se när man hinner läsa dem, haha. Snart har jag i för sig semester så får väl hoppas att jag har ork och tid över till att plöja igenom ett par böcker.

Vad ska ni hitta på under semestern?


Last sunday we decided to take the tram to Gothenburg, since we haven't been there for several months now. We only made a quick visit to the Science Fiction bookshop and looked around. I held back on the book shopping because I try not to buy so many books all the time. You need the time to read them too! But I came home with 4 new books. I don't know when I'll have enough time to read them though, haha. But my vacation starts soon so maybe I'll have the time and energy to read a couple of books then.

What are you planning on doing on your vacation?

söndag 21 juni 2020

Vit krysantemum/White chrysantemum

Serie/Series: Nej/No.
Författare/Author: Mary Lynn Bracht.
Genre: Skönlitteratur/Non fiction, historia/history.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 379.


(English below)


Handling: Hana och Emi är systrar och bor i Korea under 1940-talet. Likt sin mamma jobbar Hana som fridykare. Det är en gammal tradition på ön att kvinnor dyker i havet efter olika typer av mat som de sedan säljer på marknaden. Emi är än så länge för liten, men Hana har precis fått börja följa med sin mamma ut i djupet.

Japan ockuperar Korea och försöker förbjuda allt; kulturen, språket, sånger, namn m.m. Varje person tilldelas ett japanskt namn och måste tala japanska, annars kan man råka illa ut. Många män har tvingats ta värvning i den japanska armén och ibland har även flickor försvunnit utan ett spår. Hana och Emi måste hålla sig långt borta ifrån soldaterna. Men en dag närmar sig en soldat lilla Emi som sitter på stranden och vaktar fångsten som hennes mamma och syster dragit upp från havet. Hana måste skydda sin syster och se till så hon inte blir upptäckt, men genom det dömer hon sig själv till ett fruktansvärt liv i fångenskap...


Min åsikt om boken: Den här boken är väldigt mycket och jag har lite svårt att sätta ord på det jag känner. Den är å ena sidan väldigt vacker och fin men å andra sidan fruktansvärt hemsk. Boken baseras på verkliga händelser, vilket bara gör det hela ännu värre. När Japan ockuperade Korea förbjöd man inte bara koreanerna sitt språk och kultur, utan man kidnappade flickor och tvingade dem att bli sexslavar. Så många som 100 000-200 000 flickor/kvinnor hölls som sexslavar på bordeller för japanska soldater och 80% av dem var koreaner. Det är så vidrigt och hemskt att man knappt kan tro det. Japan har inte velat ta ansvar för detta, utan har ganska länge påstått att flickorna/kvinnorna var där frivilligt som prostituerade, men på 90-talet framträdde en koreansk kvinna som tvingats leva som "trösterska", som de kallades, och snart kom en våg av vittnesmål från andra kvinnor som genomlevt samma sak. Man protesterade i Sydkorea, utanför Japans ambassad och uppförde statyer till "trösterskornas" minne. Till slut gick Japan med på att betala ut 1 miljard yen (cirka 1,8 milj dollar = cirka 17 milj kr) till den Sydkoreanska staten som tröst i princip. Om jag minns rätt kom man överens om detta förra året, men jag vet inte om det har skett ännu.

Boken är fantastiskt intressant men gripande. Den beskriver övergrepp, utnyttjande och skam men också styrka, överlevnad och kärlek. Om man blir triggad av sexuellt våld ska man absolut inte läsa boken, men annars tycker jag det är en bok som borde ingår i läroplanen och läsas i gymnasiet. För det här är verkligen inget som lärs ut! Jag visste knappt något om hur Korea blev till två, väldigt olika, länder eller att Japan har ockuperat det som tidigare var Korea men här får man reda på det. Kan verkligen rekommendera boken, men man får vara förberedd på att den inte är någon dans på rosor direkt.


Mitt favoritcitat från boken:

"Hennes fotografi hänger nu bredvid de andra längst ner i trappan. Ansiktet blickar ut på de besökande soldaterna för att de ska veta att de måste köa framför dörr nummer 2 om de väljer henne till den stund de fått sig tilldelad. Soldaterna får högst en halvtimme ensamma med henne; officerarna en timme. Hon är som en maträtt på en meny: övervägd, inköpt och konsumerad."
- Sid 152.
💥        💥         💥         💥
Story: Hana and Emi har sisters in live in Korea during the 1940's. Just like her mom Hana is a free diver. It's an old tradition on the island that the women swim and dive in the ocean for different kinds od food that they sell at the market. Emi is too young to dive, but Hana just started following her mom down into the depth.

Japan is occupying Korea and is trying to forbid everything; the culture, the language, songs, names and so on. Each person gets a japanese name and must speak japanese, otherwise they'll get into trouble. A lot of men has been forced to enroll and fight in the japanese army and sometimes girls has disappeared without a trace. Hana and Emi must keep themselves as far away as they can from the soldiers. But one day a soldier is closing in on Emi, who's sitting alone on the beach guarding the catch her mom and sister has gathered from the ocean. Hana must protect her sister and make sure she's not discovered but doing so she condemn herself to a horrible life in captivity...


My opinion of the book: This book consists of so much and I have a little trouble with putting words to what I feel. It's on one side very beautiful and lovely but on the other hand so terribly horrible. The book is based on true events, which just makes it all worse. When Japan occupied Korea they not only banned the korean language and culture, but they also kidnapped girls and forced them into sex slavery. As many as 100 000 - 200 000 girls/women were held as sex slaves in brothels for japanese soldiers and 80% of them were koreans. It's so horrible and vile that you can hardly believe it. Japan has not been willing to take responsibilty for this, but instead claimed that the girls/women were there by free will as prostitutes, but in the 90's a women who was forced to live as a "comfort woman", as they were called, came forward and told her story, which sparked others to come forward saying they had been through the same thing. There were protests in South Korea outside of the Japanese embassy and statues in the memory of these "comfort womens" were erected. Eventually Japan agreed to pay 1 billion yen (approx. $1,8 million) to the South Korean government as consolation pretty much. If I remember correctly, this agreement was done last year, but I don't know if it has actually been fulfilled yet.

The books is very interesting and gripping. It describes abuse, exploitation and shame but also strenght, survivial and love. If you get triggered by sexual violence, then dont read this book. But otherwise I think it's a book that should be read in senior high school. This is really something that is not taught in school! I hardly new anything about how Korea became two, very different, countries or that Japan had been occupying what used to be Korea, but here you find out why and how. I really recommend this book, but it will not be an easy read.


My favorite quote from the book (my own translation):

"Her picture is now hanging on the wall next to the others on the stairs. Her face is looking out on the visiting soldiers so that they'll know that they must stand in a queue outside door number 2 if they choose her for the time they've been dealt. The soldiers get at most 30 minutes alone with her; the officers and hour. She's like a dish of food on a menu: considered, bought and consumed."
- Page 152.

onsdag 17 juni 2020

The Witcher - Blood of Elves

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Andrzej Sapkowski.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 314.(English below)Handling: Geralt har fått ett barn att ta hand om efter slaget om Cintra och han tar henne till häxkarlarnas borg Kaer Morhen för att hålla henne säker, men också lära upp henne i häxkarlarnas alla konster. Samtidigt är det oroligt runt om i de olika rikerna. Människor, alver, dvärgar, gnomer och halvlingar har levt sida vid sida i århundraden men hotas nu av ett gäng rebeller och en invaderande makt. Geralt vill inte lägga sig, hans jobb är att döda monster mot pengar men det är inte säkert att han har nåt att säga emot det hela. Mörka krafter söker efter barnet han tar hand om, en del vill se henne död medan andra vill utnyttja hennes ställning. Vem kan man lita på och hur ska han kunna skydda barnet utan att bli indragen i världsliga problem?


Min åsikt om boken: Jag läste "The Last Wish" först, vilket är en fristående del om Geralt av Rivia och tyckte att den var helt ok. Lite seg emellanåt, men det var en relativt gammal utgåva. Kände inte igen det alls i den här boken, som är en nyare utgåva. Det där lite sega och tråkiga språket var inte alls där, utan boken var väldigt underhållande och intressant. Det var saker som hände hela tiden. Jag gillade ju tv-serien väldigt mycket så bestämde mig för att köpa hela bokserien och läsa mer. Det är intressant att tv-serien inte börjar där första boken börjar, utan lite innan (misstänker "The Last Wish" för det var väldigt mycket från den boken som jag kände igen). Nu har de ju gått ut med att säsong 2 ska handla mer om Geralt och hans bakgrund/"familj" (de andra häxkarlarna) och det är i princip vad den här boken handlar om, förutom hans "Överraskningsbarn", så jag tror serien kommer följa böckerna i den här ordningen. Men vi får se. Hur som, en mycket bra och underhållande bok! Jag gillar Geralt som karaktär men också världen och dess historia, med krig, monster, intriger och liknande. Väldigt bra!


Mitt favoritcitat ur boken:

"He is a true artist in his field. He'll kick your arse so hard you'll soar over the town roofs with such magnificence that the few people passing by at this hour will take you for a Pegasus."
- Sid 24.


💥        💥        💥        💥

Story: Geralt has a child to take care of after the battle of Cintra and he takes her to the Witchers lair Kaer Morhen to keep her safe but also to teach her the ways of the Witchers. At the same time there's unrest in the many kingdoms. Humans, elves, dwarves, gnomes and halflings have lived side by side for hundreds of years but are now threaten by a gang of rebells and an invading force. Geralt doesn't want to get involved, his job is to kill monsters for money but he might not have that much to say in the matter. Dark forces are looking for the child he's caring for, some wants to see her dead while others want to exploit her status. Who can you trust and how is he going to protect the child without getting involved in mundane problems?


My opinion of the book: I read "The Last Wish" first, which is a stand-alone part about Geralt of Rivia and I thought it was okey. A bit slow at time, but it was a pretty old edition. I didn't feel that at all in this book, which is a newer edition. That slot and a bit boring language weren't there at all. The book was very entertaining and intresting. Stuff happened all the time. I liked the tv-show very much so I decided to buy the whole book series and read more. It's interesting that the tv-show didn't where the first bok begins but a bit before (I suspect that they began with "The Last Wish" because there was a lot from that book that I recognized). They've said now that season 2 will be more about Geralt and his background/"family" (the other witchers) and that is pretty much what this book is about, except from his "Surprise child", so I think the series will do it in this order. But we'll see. Anyhow, a very entertaining and good book! I like Geralt as a character but also the world and its' history, with wars, monsters, intrigues and such. Very good!


My favorite quote from the book:

"He is a true artist in his field. He'll kick your arse so hard you'll soar over the town roofs with such magnificence that the few people passing by at this hour will take you for a Pegasus."
- Page 24.

söndag 14 juni 2020

Fågeln/The bird

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Isabelle Törnqvist.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 438.


(English below)


Handling: Svala Ritter är lite av en bråkstake i skolan. Det är ofta hon slåss med sina klasskamrater och de kallar henne ofta för "Demonöga" på grund av hennes olikfärgade ögon. Av någon anledning dras hon ofta till Ahren, en kille i hennes klass som hon inte tycker om och gärna slår, men det förklarar inte varför hon dras till honom.

I en skogsdunge utanför sin farfars hus finns en konstig fågel som Svala har känt under många år. Den lär henne att hantera "Enigma", en sorts magisk kraft som Svala besitter. En dag ber fågeln henne om att ta med Ahren till den och det är början på en resa som kommer förändra deras liv för alltid.
Samtidigt rasar det gamla kriget runt om Shabala och många barn är föräldralösa. Det är en stor ära att få delta i kriget och att vara föräldralös, det betyder att ens föräldrar har deltagit i kriget och försvarat riket. De som har sina föräldrar kvar mobbas och kallas för "föräldrabarn". De ses som svikare och förrädare. Men varför krigar man och mot vilka? Hur har kriget kunnat fortgå så länge och vad gör man när antalet soldater börjar sina?


Min åsikt om boken: Detta var en väldigt speciell bok. Den är lite svår att förklara för den innehåller så mycket som är annorlunda och originellt. Det är lite fantasy, lite vetenskap, lite religion och lite steampunk på nåt sätt. Jag tyckte först att boken var sådär, för jag hade lite svårt att få en koppling till Svala men ju mer man läste desto mer sympatiskt inställd blev man mot Svala. Man började förstå henne lite mer. Det tog inte långt tid innan handlingen drog tag i en, jag hade lite svårt att släppa boken emellanåt och var inte alls förberedd på alla twistar som dök upp, vilket bara gjorde boken ännu bättre! Detta är som sagt en oerhört speciell bok som jag tycker man ska läsa, bara för att få uppleva den. Mycket originella idéer och händelser som jag tyckte kändes som en fräsch fläkt.
Det enda jag tyckte var lite störande ibland var att en del namn upprepades tätt inpå varandra. För att ge ett exempel, så på sid 414-415 nämns Svalas och Sviras namn ca 12 respektive 11 gånger på bara två sidor. Det blev lite väl mycket upprepande stundtals. Men bortsett ifrån det var boken bra!


Mitt favoritcitat ur boken:

"Jag ska få stopp på kriget, på något sätt. Med Enigma så kan jag det, jag vet att jag kan."
- Sid 151.💥        💥        💥        💥

Title: This book doesn't have an english title so "The Bird" is just a translation of the swedish title.


Story: Svala Ritter is a bit of a troublemaker in school. She's often involved in fights with her classmates and they often call her "Demon eye" because of her different colored eyes. For some reason she's often drawn to Ahren, a boy in her class that she doesn't like and love to hit, but it doesn't explain why she's drawn to him.

In a grove outside of her grandpa's house is a strange bird that Svala has known for many years. It helps her to handle "Enigma", a sort of magical power that Svala possesses. One day the bird asks her to bring Ahren to it and that's the beginning of a journey that will change their lives forever.
At the same time an old war is fought around Shabala and many children are orphaned. It's a great honor to participate in the war and to be an orphan, because that means your parents were in the war and defended the kingdom. Those who still have parents are bullied and called "parent kids". They are seen as betrayers and traitors. But why is there a war and who are they fighting? How has the war been going on for so long and what do you do when the amount of soldiers are diminishing?


My opion of the book: This is a very special book. It's a bit hard to explain because it contains so much that is different and original. There's one part fantasy, one part science, religion and steampunk in a way. I first thought the book was a bit so-so, because I had a hard time connecting with Svala but the more I read the more sympathetic I grew towards her. You began understanding her a bit more. It didn't take long for the plot to draw you in, I had a hard time letting it go at times and I was not prepared for the twists that came along, which only made the book better! This is, as I already mentioned, a very special book that I can recommend. So many original ideas and events that I thought felt like a fresh breeze.
The only thing I thought was a bit annoying at times was that some names were repeated again and again on the same page. To give an example, on page 414-415 Svala's and Svira's namnes were mentioned approx. 12 respective 11 times on just two pages. Just a bit too repetitive at times. But besides that the book was great!


My favorite quote from the book (my translation) :

"I can stop the war, somehow. With Enigma I can do that, I know I can."
- Page 151.

torsdag 11 juni 2020

Nytt i hyllan/ News on the shelf

(English below)

Jag måste säga att jag är lite stolt över mig själv! Sen bokrean (när var det?) har jag inte köpt en enda bok. Jag tror inte det har hänt innan att det har gått ett par månader mellan inköpen, haha. Men nya böcker har ändå hittat hem till mig! Men jaja, jag har åtminstone inte köpt nåt.

📕 The Binding och Elias Reborn kommer ifrån Josefin som har bloggen "Ett mystiskt bibliotek". Hon mailade och frågade om jag ville ha dem eftersom hon hade dubbletter. Väldigt snällt faktiskt! Tackade ja så klart, haha. Tack så mycket!
📗 Echo North fick jag av maken på födelsedagen. Vet inte riktigt vad den handlar om, men han brukar köpa böcker som är både bra och spännande, så den kommer jag nog gilla.
📘 Mellody Looh är ett recensionsex ifrån Seraf Förlag. Jag kom dock på att detta var den tredje boken i serien och jag har bara läst första boken, så måste ge mig ut och köpa tvåan rätt snart.

Hur går det med er och bokköpandet i år? Brukar ni ha köpstopp eller kör ni bara på?


I must say that I'm a bit proud of myself! Since the book sale (when was that?) I haven't bought a single book. I don't think I've ever gone several months without buy at least one book, haha. But new books found their way to me anyway! But the point is that I didn't buy them, well done to me.

📕 The Binding och Elias Reborn is from Josefine who runs the blog "Ett mystiskt bibliotek". She emailed me and asked if I wanted some books from her since she had several copies of the same books. Very nice of her to do that! I of course said yes, haha. Thank you very much!
📗 Echo North is a birthday present from my husband. I don't know what it's about but he always find me really good books so I don't doubt that it will be a good read.
📘 Mellody Looh is a review copy from Seraf Förlag. I just realised that this was the third book and I've only read the first one, so I really need to get my hands on the second book pretty soon.

How's the book shopping going for you? Do you "forbid" yourself from buying more or do you just keep on going?

måndag 8 juni 2020

A dream so dark

Serie/Series: Ja, del 2/Yes, part 2.
Författare/Author: L.L. McKinney.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 418.


(English below)


Handling: Alice återhämtar sig fortfarande från det förra slaget med Mardrömmar och andra varelser ifrån Underlandet när något nytt sker. En av hennes vänner verkar ha kommit tillbaka från de döda, men är inte sig själv, the Black Knight jagar henne fortfarande och Alice har dessutom utegångsförbud i flera år framöver. Hennes mamma vet inte vad som pågår men trots att Alice försöker verkar hon inte kunna dölja vad som pågår så länge till, vilket kan göra allt än värre.
Samtidigt verkar det som att en ny fiende har uppstått och försöker tillskansa sig the Black Queens mörka krafter. Alice måste nu slåss för både sitt eget och sina vänners liv, annars kan både Underlandet och hennes egen värld gå under.


Min åsikt om boken: Detta är en modern spinn på Alice i Underlandet och jag gillade första boken ("A blade so black") väldigt mycket minns jag. Jag tyckte den här boken var helt okej, den var spännande och handlingen flöt på bra, men kände nog att något saknades. Jag vet inte riktigt vad, men det var någon dimension som inte riktigt fanns där. Boken är dock inte dålig utan väldigt fantasifull och härlig. Jag gillar Alice som karaktär men älskade också talspråket som användes för att gestalta både Alices mamma och farmor, det gav dem ett extra lager så att säga. Gjorde dem mer levande. Blev lite full i skratt när jag läste deras sätt att prata, älskade det! Lät så genuint och levande på nåt sätt. En helt ok bok faktiskt!


Mitt favoritcitar från boken:

"I am Alice Kingston and I am afraid, but fear cannot stop me."
- sid 385.


💥        💥       💥       💥


Story: Alice is still recovering from the last battle with Nightmares and other creatures from Wonderland when something new happens. One of friends seems to have come back from the dead, but is not himself, the Black Knight is still huntig her and Alice is grounded for years to come. Her mother doesn't know what's going on and despite Alice's best efforts of keeping it that way it wont last for long, which makes everything ever worse. At the same time there seems that a new enemy has risen and is trying to claim the power of the Black Queen. Alice must now fight for both her own and her friends lives or both Wonderland and her own world could perish.


My opinion of the book: This is is a modern spinn on Alice in Wonderland and I liked the first book ("A blade so black") a lot as far as I can remember. I thought this book was okey, it was suspenseful and the plot went on smoothly but it felt like something was missing. I don't know exactly what, but it lacked some dimension. The book is not bad though! On the contrary, it's very imaginative and lovely. I like Alice as a character and I also loved the colloquial language that was used to portray Alice's mom and grandma, it gave them an extra layer so to speak. Made them more alive. I laughed all by myself when I read how the spoke because it made them feel so genuine and alive in a way. Loved it. A okay book actually!


My favorite quote from the book:

"I am Alice Kingston and I am afraid, but fear cannot stop me."
- page 385.

lördag 6 juni 2020

Alla lästa böcker i maj/ All the books I read in May

(English below)

Majs bokhög var lite bättre jämfört med månaden innan dess. Den här gången tyckte jag om alla böcker! Det var en som var lite seg och det var Requiem, dock inte dålig men för detaljerad så det blev lite segt för min del att läsa den. Annars så njöt jag av varenda bok jag läste, så det känns ju skönt! Jag kan inte riktigt välja en favorit heller, just för att det var så många bra.

Livet i sig har ju inte varit lika kul eller lätt, men det är väl tur att man har böcker istället! Vår ena katt fick urinstopp igen i början av maj och sedan nu i juni, så vi har fått besöka veterinären 2-3 gånger på mindre än 1 månad. Det är segt och dyrt. Men huvudsaken är ju att kissen mår bra, vilket han gör nu. Får bara hoppas att det håller sig så!

Hur har er läsmånad sett ut?The bookpile of May was a bit better than the month before. This time I liked every book! It was just one that was a bit slow and that was Requiem, it wasn't bad though but too many details so it made the reading slow in my opinion. Other than that I really enjoyed reading each and every book I read, so that's really nice. I can't pick a favorite either, because there were so many good ones.

Life itself hasn't been as fun or easy, but that's why you have books! One of our cats' had a urine stop again in the beginning of may and then in june, so we've been to the vet like 2-3 times in less than a month. That sucks and is expensive. But the important thing is that the kitty is well, which he is now. I just hope that continues!

How was your reading month?

måndag 1 juni 2020

Decagon

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Capes.
Genre: Urban fantasy.
Språk/Language: Engelska/English.
Sidor/Pages: 330.


(English below)


Handling: Dalia tillhör en grupp av odödliga som kallas för "the Others". De har levt i flera hundra år och försökt gömma sig för Aion, en grupp av andra odödliga som inte skyr varken tortyr eller mord. Dalia är något av en expert på att lokalisera andra odödliga som inte tillhör Aion i drömvärlden. Hon besöker andras drömmar och försöker rädda dem/få dem att ansluta sig till hennes grupp. Aion skickar ut så kallade "Chasers" som är specialtränade och väldigt dödliga. Gång på gång måste Dalia försvara både sig själv och den grupp av odödliga hon lever med från "Chasers" men hur länge kan de fortsätta så här innan de till slut hittas?

Dalia måste dessutom lokalisera en specifik person som hon har försökt få kontakt med i över 6 år, men av någon anledning är just hen väldigt svår att kommunicera med. Det börjar bli ont om tid och Dalia förstår att om Aion får tag på den här personen, kan det sluta riktigt illa. Men om hon lyckas kan de eventuellt få den hjälp de behöver för att komma åt Aion en gång för alla.Min åsikt om boken: Den här boken är lite svår att förklara utan att avslöja en massa detaljer, därav den lite tråkiga beskrivningen ovan. Men boken är LÅNGT ifrån tråkig! Den är uppdelad i tre olika tidslinjer, vilket jag kan vara lite skeptisk mot i vanliga fall men jag tyckte det blev väldigt bra. Man får följa Dalia och gruppen hon lever med i nutid, sedan hur Dalia har hittat varje person i sin grupp och sedan delar ur Dalias tidigare liv. Det föll ihop väldigt bra på slutet. Jag tyckte det var både smart och lite kul hur författaren har delat upp de odödliga. "The Others" som Dalia lever med blev odödliga rent spontant medan Aion blev skapade av en eller flera redan odödliga. Jag gillade också det var en sån salig blandning av människor från olika länder och kulturer. Det känns mer inkluderande och normalt på nåt sätt. Det blir inte lika homogent då och tillför mer till både handlingen och läsupplevelsen. Jag hade svårt att sluta läsa boken så den var riktigt bra! Jag gillade dessutom att boken varvade mellan drömvärlden och verkligheten, det blev som en extra dimension till läsningen. Som sagt, en mycket speciell och bra bok! Måste helt klart läsa nästa del!

Tack så jättemycket till författaren som skickade sin bok som receex till mig! Så glad att jag fick läsa den och uppleva en helt ny värld 🙏


Mitt favoritcitat ur boken:

"It's been nearly a hundred years since I could fight without dimming my power from the Others. I hundred years since that first Chaser found us outside of Saskatoon and I fought with raw, uncensored strength".
- sid 81💥        💥        💥        💥

Story: Dalia belongs to a group of immortals called "the Others". They've lived several hundred years in hiding from Aion, another group of immortal that doesn't shy away from torture or murder. Dalia is somewhat of an expert in localizing other immortals that doesn't belong to Aion in the dream world. She visits other people's dreams and tries to save them/make them join her group. Aion is sending out "Chasers" that are specially trained and very lethal. Again and again Dalia must defend herself and the group of immortals she lives with from the "Chasers" but how long can they keep this going before they are found?

Dalia must also find a specific person that she has been trying to get in contact with for over 6 yrars but for some reason he/she is very hard to communicate with. Time is running out and Dalia understand that if Aion gets its hand on this person, it could end really bad. But if she succeeds they could eventually get the help they need to destroy Aion once and for all.


My opinion of the book: This book is a bit hard to describe without spoiling a lot of details, hence the little boring description above. But the book is FAR AWAY from boring! It's divided into three different timelines and I'm normally a bit sceptical towards that but here I felt it really made sense. You get to follow Dalia and the group she lives with in the presence, then how she's found each person in her group and finally parts of Dalia's earlier life. It all came together really well in the end. I also think it was both smart and a bit fun how the author seperated the immortals from each other. "The Others" that Dalia lives with just happened to become immortal naturally while Aion was created by one or several already immortals. I also liked the mix of people from different countries and cultures. It felt including but also normal somehow. It's not so homogeneous as it usually is and brings more to both the plot and the reading experience. I had a hard time of putting down the book so it was really good! I also liked the mix of dream world and reality, because it gave an extra dimension to the reading. As I said, a really special and awesome book! I really need to read the next part!

Thanks a lot to the author for sending me the book as a review copy! I'm really happy I got to read it and experience a whole new world 🙏My favorite quote from the book:

"It's been nearly a hundred years since I could fight without dimming my power from the Others. I hundred years since that first Chaser found us outside of Saskatoon and I fought with raw, uncensored strength".
- page 81

A Thousand Ships

Serie/series: Nej/No. Författare/Author: Natalie Haynes. Genre: Historisk roman/Historical fiction. Språk/Language: Engelska/English. Si...