tisdag 13 oktober 2020

Dunkelstjärnan /The Darken Star

Serie/Series: Ja, del 1/Yes, part 1.
Författare/Author: Joseph A. Davis.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 279.


(English below)


Handling: 12-åriga Julia har fått en ny klasskamrat i skolan, en flyktingpojke vid namn Kasir. Det är nånting som är konstigt med Kasir, i alla fall enligt Julia, men hon kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Han är bra på att rita men går hela tiden runt med en pensel på sig, något som får Julia att misstänka att han försöker vara speciell. Prata svenska kan han knappt heller, så det går inte att kommunicera med honom ordentligt. Till Julias förtret verkar det ha blivit hennes uppgift att ta hand om Kasir i skolan.

En dag händer något väldigt konstigt, vilket tvingar Julia att fly från sitt hus tillsammans med sin lillebror Edvin och Kasir. En konstig filur som kallas för Trubaduren tar med sig barnen till Kasirs hemland, en oerhört vacker men ovanlig värld som tyvärr hotas av precis samma sak som det Julia och hennes bror fick fly ifrån. Men där upptäcker också syskonen något om sin egen bakgrund och att de kan ha förmågan att stoppa det onda som hotar både deras och Kasirs värld.


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionexemplar från författaren, vilket jag tackar så mycket för! 🙏
Jag har läst författarens tidigare böcker om Markus av Trolyrien som jag gillade väldigt mycket. Den här boken är väldigt annorlunda jämfört med de om Markus, men så himla bra! Jag tycker faktiskt att Dunkelstjärnan är den bästa författaren skrivit hittills. Den är oerhört spännande, originell och fartfylld. Karaktärerna är väldigt levande och trovärdiga. Jag tycker speciellt om delarna med Kasir och hans svårigheter med språket, för det omvända händer med Julia när hon kommer till Kasirs värld. Helt plötsligt är det hon som inte kan göra sig förstådd och det är då man verkligen förstå att det inte är så enkelt att komma till ett nytt land med en helt ny kultur och nytt språk. Det är inte så lätt att bara lära sig att tala ett språk helt flytande på en gång. Det var ett smart sätt att tydliggöra den biten, för jag tror många har tänkt så: "Varför kan de inte bara lära sig svenska?". Hur lång tid skulle det inte ta mig att lära mig t.ex. arabiska eller mandarin flytande? Skulle jag kunna tala det utan en brytning? Troligen inte.
Likt författarens tidigare böcker ställs det goda mot det onda, men i den här boken känns det som att de religiösa inslagen är mycket färre. Det är (än så länge i alla fall) ingen frälsare som är i fokus, även om det pratas lite om olika "skapare" osv. Men det gjorde att handlingen kändes mer trovärdig, att det här mycket väl skulle kunna hända i verkliga livet. Jag får inte heller glömma att nämna de otroligt fina illustrationerna! De förgyller och förhöjer verkligen läsupplevelsen något enormt.En jättebra och underhållande bok som jag verkligen vill läsa uppföljaren till!


Mitt favoritcitat ur boken:

"Julia satt och stirrade, helt chockad, mot dörröppningen där Kasir hade försvunnit. Det var inte bara det att han hade sprungit iväg så plötsligt. Det var inte heller det märkliga faktum att hon hade sett honom dra fram en smal målarpensel ur sin ficka när han rest sig. Det som chockat henne mest var att det rök om penseln."
- Sid 9.💥        💥         💥         💥
Title: This book doesn't have an english title so I just translated it from swedish to english.

Story: 12 year old Julia has a new class mate in school, a refugee boy by the name of Kasir. There's something weird with Kasir, atleast according to Julia, but she can't really put her finger on what it is. He's really good at drawing but is always walking around with a paintbrush on him, something that makes Julia suspect that he's trying to seem special. He can't speak swedish either, so she can't communicate with him properly. To Julia's annoyance it seems to be her task to take care of Kasir in school.

One day something really strange happens, which forces Julia to flee from her house together with her little brother Edvin and Kasir. A strange figure by the name of The Troubadour takes the kids with him to Kasir's homeland, a beautiful but unusual world that is unfortunately threaten by the same thing that Julia and her brother had to escape from. But in this world the siblings discovers something about their own background and that they might have the power to stop the evil that is threatening both their and Kasir's world.


My opinion of the book: This is a review copy from the author, which I'm very thankful for. 🙏
I've read the author's earlier books about Markus av Trolyrien which I liked a lot. This book is very different compared to those about Markus, but really good! I actually think that Dunkelstjärnan is the best book the author has written so far. It's very suspenseful, original and fast-paced. The characters felt vivid and credible. I especially like the parts with Kasir and his difficulties with the language, because the opposite happens to Julia when she comes to Kasir's world. All of the sudden it's she who can't make herself understood and that's when you really understand that it's not so easy to speak another language fluently right away. It was a clever way of clarifying that part, because I think a lot of people have thought "Why cant they just learn swedish/english". How long wouldn't it take me to learn arabic or mandarin fluently for example? Would I be able to speak it without an accent? Probably not.
Like the author's previous books good is set against evil, but in this book it felt like the religious elements were fewer. There's not a saviour in focus (yet at least), even if there's some talk about different "creators" and so on. But it made the plot more believable, that this could really happen in real life. Oh, I must not forget to mention the beautiful illustrations! They really enhance the reading experience. A very good and entertaining book that I really want to read the sequel to!


My favorite quote from the book (my own translation):

"Julia sat and stared, shocked, at the doorway where Kasir had disappeared from. It wasn't just that he had run away so suddenly. Neither was it the weird fact that she had seen him pull out a thin paintbrush from his pocket when he got up. What had shocked her the most was that the brush was smoking."
- Page 9.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

The Maleficent Seven

Serie/Series: Nej/No (dock lite osäkert/a bit unsure though). Författare/Author: Cameron Johnston. Genre: Fantasy. Språk/Language: Engels...