torsdag 23 januari 2020

Verarnas drottning

Serie/Series: Ja, del 2/Yes part 2.
Författare: Joseph A. Davis.
Genre: Fantasy.
Språk/Language: Svenska/Swedish.
Sidor/Pages: 352.


(English below)


Handling: Det råder kaos och falskspel i Valarien. Kung Josua utropade Diomeda till drottningen av landet men istället för en tron har hon fått gå i exil och kung Albrak drar land och rike runt i trasiga kläder och dricker glömskevin, allt för att komma undan greven Stronius Pärlehand - rådsmannen som tagit över makten i smyg och riskerar landets undergång.

Samtidigt räddas en verflickan undan monster av kung Albrak och blir hans lojala trotjänare. Tillsammans med Diomeda reser de tillsammans till Kréernas land och där upptäcker de potentiella lösningar till sina problem. Men vem är egentligen ens vän och vem är ens fiender? Och den slutgiltiga frågan; vem ska egentligen styra landet?


Min åsikt om boken: Detta är ett recensionsexemplar jag har fått av författaren, vilket jag tackar så mycket för! Uppskattas verkligen! 🙏

Jag tror att boken kanske låter väldigt allvarlig och dyster av min beskrivning, men i så fall stämmer det inte! Serien om Markus av Trolyrien (trots att han inte nämns i beskrivningen ovan så är han med på ett hörn) är allt annat än dyster. Böckerna är intressanta, knasiga och väldigt underhållande. Jag gillar speciellt miljöerna som känns lite barnsliga, fast på ett bra sätt! De är liksom väldigt fantasifulla, originella och inte alls vad man förväntar sig, vilket bidrar till underhållningen i boken. Jag tycker också att författaren är skicklig på att gestalta de olika karaktärerna, deras individuella personligheter kommer verkligen fram. Just i den här boken gillade jag Ilasa rätt mycket, för hon var så irriterande, haha. Hon slutade ju aldrig att prata! Men det gjorde henne också väldigt charmig på ett barns sätt. Handlingen i sig var också spännande och flöt på i en bra takt, de olika miljöerna tillförde ju mycket som sagt. En väldigt bra serie som jag kan rekommendera!


Mina favoritcitat från boken:

"Det här var ett... unikt sätt att tillaga blågräset", sa Ilasa uppmuntrande och lyckades svälja en munfull av sin frukost. "Jag ser att ni har valt att inte slösa på kryddorna. Det var mycket... sparsamt tänkt av er."
- sid 190.


"Greve Stronius Pärlehand ställde sig upp. Greven av Stjärnstaden gav honom en blick - det var hans tur att prata - men då såg Fuminor den döda fisken i Stronius hand. Han höjde ett ögonbryn. Det var högst ovanligt att någon använde sin instickarfisk så tidigt i ett rådslag."
- sid 310.


💥        💥        💥        💥Title: This is my own translation, so it might not be correct at all, but since the book doesn't have an english title (yet atleast) I guess it'll have to do. But maybe "The queen of the Vers"? Or "The Vers' queen"? I don't know, but something like that.


Story: There's chaos and foul play in action in the land of Valarien. King Josua appointed Diomeda to be queen of the land but instead of a throne she's in exile and king Albrak is roaming the country dressed as a beggar and drinking wine of forgetfulness, just so he can avoid count Stronius Pearlhand - the nobleman who's taken over the power and is risking destruction to befall the land.

At the same time a young ver girl is saved from monsters by the king Albrak and becomes his faithful servant. Together with Diomeda they travel to the land of the Krées, where they discover potential solutions to their problems. But who's your friends and who's the enemy? And the final question; who is going to rule the country?


My opinion of the book: This is a review copy sent home to me by the author, which I am very grateful of! I really appreciate it!🙏

This book might sound very serious and dull by my description, and if so it's not true at all! There's nothing dull in the series about Markus of Trolyrien (even though he's not mentioned in the description he is in it) . The books are interesting, goofy and very entertaining. I especially like the different environments, because they feel a bit childish, but in a good way! They're very imaginative, original and not at all what you expect, which contribute to the entertainment of the story. I also think that the author is very skillful when it comes to giving life to the different characters, their individual personalities really comes through. In this particular book I really liked Ilasa, because she was so annyoing, haha. She never stopped talking! But that also made her charming in a way that kids usually are. The plot in itself was suspenseful and had a nice flow to it, the different environments brought a lot to the story as I've already mentioned. A very good series that I can recommend!


My favorite quote(s) - (My own translations as always):

"This was a... uniqe way of cooking the blue grass", Ilasa said encouraging and managed to swallow a mouthful of her breakfast. "I see that you've chosen to not waste any spices. That was very... sparingly thought of you".- page 190


 "Count Stronius Pearlhand stood up. The count of Starcity gave him a look - it was his turn to speak- but then Fuminor saw the dead fish in Stronius' hand. He raised an eyebrow. It was highly unusual for anyone to use their insertion fish so early in a counsel".
- page 310.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

The Maleficent Seven

Serie/Series: Nej/No (dock lite osäkert/a bit unsure though). Författare/Author: Cameron Johnston. Genre: Fantasy. Språk/Language: Engels...